14 Juna, 2017

Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa

{loadposition like}

Na osnovu članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), a sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom/Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa – Federalnom ministarstvu kulture i sporta („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/17), federalna ministrica kulture i športa objavljuje

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2017. godini

Sredstva za sufinanciranje programa i projekata dodjeljivat će se sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa.

TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

 1. Izrada projekata i izvođenje radova za zaštitu javnih objekata kulture koji imaju status nacionalnog spomenika,
 2. Izrada projekata i izvođenje radova za zaštitu stambenih objekata koji imaju status nacionalnog spomenika,
 3. Izrada projekata zaštite nekropola sa stećcima i izvođenje radova za zaštitu starih gradova značajne kulturne baštine,
 4. Projekti zaštite pokretnih kulturnih dobara koji imaju status nacionalnog spomenika i projekti očuvanja nematerijalne kulturne baštine

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju pravni subjekti, organizacije, udruženja i drugi nosioci projekata očuvanja kulturno-povijesnog naslijeđa i fizička lica ukoliko su vlasnici objekata koji imaju status nacionalnog spomenika, uz obvezu dostavljanja ponude pravnih lica, koja imaju ovlaštenje za obnovu objekata, a koja imaju status nacionalnog spomenika.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Kvalitet kandidiranih projekata/programa i njihov doprinos podizanju općeg nivoa zaštite nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih dobara;
 2. Ravnomjerna regionalna i kantonalna zastupljenost uz poštivanje principa kvalitete programa;
 3. Osigurano financiranje iz drugih izvora.

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

Posebni kriteriji za raspodjelu programa „Izrada projekata i izvođenje radova za zaštitu javnih objekata kulture koji imaju status nacionalnog spomenika“, „Izrada projekata i izvođenje radova za zaštitu stambenih objekata koji imaju status nacionalnog spomenika“, „Izrada projekata zaštite nekropola sa stećcima i izvođenje radova za zaštitu starih gradova značajne kulturne baštine“ i „ Projekti zaštite pokretnih kulturnih dobara koji imaju status nacionalnog spomenika i projekti očuvanja nematerijalne kulturne baštine“, u okviru tekućeg transfera su:

 1. Nastavak realizacije aktivnosti na započetim programima i projektima;
 2. Vrijednost kulturnog dobra (povjesna, umjetnička i estetska, simbolička, ambijentalna vrijednost, izvornost, duhovna, jedinstvenost i reprezentativnost);
 3. Prioriteti i neophodnosti radova sukladno sa stanjem objekta (preliminarna zaštita, konzervacija, restauracija, sanacija i revitalizacija);
 4. Doprinos promoviranju i afirmiranju kulturne baštine Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine.

V Dokumentacija

 1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu,
 2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1, 2 i 3,
 3. Uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj,
 4. Rješenje o razvrstavanju – Klasifikacija djelatnosti,
 5. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva (izuzev općina),
 6. Ugovor s bankom iz kojeg se vidi broj transakcijskog računa ili potvrdu banke sa brojem transakcijskog računa (karton deponiranih potpisa se neće uvažiti), Za korisnike proračuna potrebno je dostaviti potvrdu od nadležnog ministarstva financija sa brojem transakcijskog računa,
 7. Detaljan opis projekta ili programa za koji se traži sufinanciranje,
 8. Detaljan financijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima po stavkama,
 9. Bilanca stanja i uspjeha za 2016. godinu, sa izuzećem aplikanata koji su registrirani manje od godinu dana,
 10. Odluka Komisije za nacionalne spomenike BiH o proglašenju nacionalnog spomenika za točke 1, 2 i 4.

Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)

11. Preporuka resornog županijskog ministarstva ili lokalne zajednice s potvrdom o sufinanciranju (dodatna dokumentacija bi trebala sadržavati pismo preporuke sa obrazloženjem, kao i iznos sredstava kojima se sudjeluje u financiranju programa).

Dokumenti navedeni pod točkama 1, 2, 7, 8, trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod točkama 3, 4, 5, 6, 9 i 11 u ovjerenoj kopiji.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima, koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i športa ili na web portalu: www.fmks.gov.ba , trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta- Federalno ministarstvo kulture i športa
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Na kuverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv – Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa“ i broj pozicije, namjene projekta/programa za koji se aplicira.

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i športa – Federalnog ministarstva kulture i sporta do 28. 6. 2017. godine do 16.00 sati ili putem pošte zaključno s 28. 6. 2017. godine.

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netočne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za točnost podataka u prijavi na aplikacijskom obrascu. Ukoliko aplikant pogrešno popuni prijavu, taj aplikacijski obrazac će se smatrati formalno – pravno neispravnim.
 • Prijave korisnika koji nisu opravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i športa do 14.6.2017. godine, neće biti razmatrane.
 • Izvješća dostavljena sa aplikacijskim obrascem neće biti razmatrana.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu točnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakt i ovlaštene osobe se moraju dostaviti u pisanoj formi ovom Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i športa se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.

 

APLIKACIJSKI OBRAZAC – PREUZIMANJE / DOWNLOAD