12 Juna, 2023

Skoplje, Sjeverna Makedonija: Pomoćnik ministrice, Adis Salkić, na konferenciji ”Jačanje otpornosti na organizovani kriminal i korupciju među mladima u Jugoistočnoj Evropi“

 Pomoćnik ministrice za mlade Adis Salkić sudjelovao je na dvodnevnoj Konferenciji pod nazivom ”Jačanje otpornosti na organizovani kriminal i korupciju među mladima u Jugoistočnoj Evropi“, koja je održana 6. i 7.6.2023. godine u Skoplju, u organizaciji OSCE-a i Globalne inicijative za borbu protiv organizovanog međunarodnog kriminala.

Konferencija se sastojala iz plenarnog dijela i rada u okviru radnih grupa, tokom koje su prisutni imali priliku pratiti pozitivne primjere prakse od panelista – predstavnika vladinih i nevladinih organizacija iz Njemačke, Italije, Moldavije, Grčke i zemalja regiona Jugoistočne Evrope.

Pomoćnik ministrice, Adis Salkić, učestovao je u radu tri grupe, prve koja se odnosila na zajednički rad učesnika iz zemlje porijekla, zatim u grupi predstavnika srodnih sektora i trećoj radnoj grupi koja se bavila pitanjima regionalne saradnje.

Konferencija je bila dobra prilika da se aktuelizira pitanje kriminaliteta kod mladih sa aspekta njegove prevencije i rada s problematičnim skupinama među populacijom mladih.

Opšti zaključak Konferencije je da je ova oblast jedna od ključnih koja se odnosi na politike prema mladima i koja treba biti tretirana kroz međusektorsku saradnju nadležnih institucija. S obzirom na iste rizike i izazove s kojim se suočavaju sve zemlje u regiji, naglašena je potreba nastavka regionalne saradnje s ciljem razmjene iskustva i unaprijeđenja aktivnosti u navedenoj oblasti.