30 Jula, 2019

REZULTATI – TABELA ZAHTJEVA KOJI NISU ZADOVOLJILI FORMALNO – PRAVNE UVJETE PROPISANE JAVNIM KONKURSOM ZA SPORT U 2019.

fmks

Broj: 01-14-10-4764/19

Sarajevo, 30.7.2019. godine

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), federalna ministrica kulture i sporta d o n o s i

O D L U K U

 

I

U skladu sa Zapisnikom o radu Komisije za provjeru formalno-pravne ispravnosti prijava pristiglih po Javnom pozivu za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, Transfer za sport od značaja za Federaciju, formalno-pravno neispravne prijave pristigle na Javni poziv su sljedeće: prilog tabela.

II

Podnosioci prijava navedeni u tački I Odluke, imaju pravo prigovora u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja ove odluke na web – portalu Ministarstva.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

M I N I S T R I C A 

                                                                                             Zora Dujmović

Tabela formalno pravno neispravnih prijava za 2019 Sport (29.07.2019)