30 Jula, 2019

REZULTATI – TABELA ZAHTJEVA KOJI NISU ZADOVOLJILI FORMALNO – PRAVNE UVJETE PROPISANE JAVNIM KONKURSOM ZA MLADE U 2019.

fmks

Broj: 01-14-10-4763/19

Sarajevo, 29.7.2019. godine

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), federalna ministrica kulture i sporta d o n o s i

O D L U K U

 

I

U skladu sa Zapisnikom o radu Komisije za provjeru formalno-pravne ispravnosti prijava pristiglih po Javnom pozivu za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, Transfer za mlade, formalno-pravno neispravne prijave pristigle na Javni poziv su sljedeće: prilog tabela.

II

Podnosioci prijava navedeni u tački I Odluke, imaju pravo prigovora u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja ove odluke na web – portalu Ministarstva.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                           M I N I S T R I C A

                                                                                             Zora Dujmović

Tabela formalno pravno neispravnih prijava za 2019 Mlade (29.07.2019)