28 Marta, 2012

Program utroška sredstava za 2012

Program utroška sredstava za 2012 godinu

  1. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2013. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta. ( Bosanski jezik / Hrvatski jezik / Srpski jezik )