25 Marta, 2012

Javni poziv za odabir programa i projekata u oblasti sporta koji će se sufinansirati iz budžeta Federacije BiH u 2012 godini

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/05) a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa V. Broj 344/2012 od 22.03.a2012. godine, federalni ministar kulture i sporta/federalni ministar kulture i športa objavljuje 

 

JAVNI POZIV 
ZA ODABIR PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI SPORTA KOJI ĆE SE SUFINANSIRATI IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2012. GODINI

 

I. Federalno ministarstvo kulture i sporta raspisuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava u svrhu finansiranja/sufinansiranja projekata i programa iz oblasti

1. Sporta od značaja za Federaciju BiH:

1.1.        Sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata

1.2.        Sufinansiranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH

1.3.        Učešće sportista i klubova iz Federacije BiH na zvaničnim međunarodnim takmičenjima

1.4.        Nabavka sportske opreme za vaspitno-obrazovne, razvojne i edukacione programe u sportu za mlade

1.5.        Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH

1.6.        Sufinansiranje sportskih manifestacija i klubova u oblasti invalidskog sporta

II.Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja po ovom javnom pozivu imaju pravna lica sa projektom iz oblasti sporta, koja ispunjavaju opće i posebne uvjete.

III.Opći kriteriji

Sredstva za finansiranje projekata i programa dodjeljuju se na osnovu sljedećih općih kriterija:

­    kvalitet kandidiranih programa/projekata;

­    dugogodišnji kontinuitet i značaj programa/projekata;

­    doprinos popularizaciji i razvoju sporta;

­    doprinos postizanju vrhunskih sportskih rezultata;

­    doprinos omasovljavanju profesionalnog/amaterskog sporta;

­    značaj projekta za afirmaciju i edukaciju mladih s ciljem razvoja sporta.

IV.Sredstva za finansiranje projekata i programa dodjeljuju se na osnovu sljedećih posebnih kriterija:

IV.1 Posebni kriteriji za raspodjelu programa: Sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata su:

       značaj sportskog objekta za razvoj sporta i stvaranje uvjeta za sportsko-rekreativne aktivnosti i vrhunski sport;

       stanje objekta i neophodnost radova;

       obim korištenja objekta i broj korisnika;

       sportski objekat od općeg interesa u lokalnim zajednicama i šire.

IV.2 Posebni kriteriji za raspodjelu programa: Sufinansiranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH su:

       podrška manifestacijama i takmičenjima od posebnog interesa za FBiH;

       kontinuitet i značaj manifestacije s ciljem razvoja sporta;

       tradicionalne sportske manifestacije koje doprinose popularizaciji sporta u FBiH;

       podrška projektima koji doprinose podizanju kvaliteta i razvoja sporta u FBiH;

       obezbjeđenje kontinuiteta sportskih manifestacija od posebnog značaja za ugled FBiH.

IV.3 Posebni kriteriji za raspodjelu programa: Učešće sportista i klubova iz Federacije BiH na zvaničnim međunarodnim takmičenjima su:

       podrška projektima koji doprinose promociji vrhunskog sporta na zvaničnim međunarodnim takmičenjima;

       podrška projektima koji obezbjeđuju podsticanje vrhunskih sportskih rezultata;

       značaj projekta za razvoj sporta;

       značaj projekta za popularizaciju i afirmaciju sportskih ekipa na međunarodnom nivou.     

IV.4 Posebni kriteriji za raspodjelu programa: Nabavka sportske opreme za vaspitno-obrazovne, razvojne i edukacione programe u sportu za mlade su:

       podrška sportskim ekipama s ciljem obezbjeđivanja uvjeta za razvoj amaterskog sporta;

       podrška projektima koji doprinose popularizaciji i razvoju sporta kod mladih;

       stvaranje uvjeta za razvoj sporta u FBiH;

       unapređenje rada sa mladim sportistima s ciljem postizanja vrhunskih sportskih rezulata.

IV.5 Posebni kriteriji za raspodjelu programa: Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH su:

       podrška radu sporskih saveza s ciljem učestvovanja na međunarodnim takmičenjima;

       postignuti sportski rezultati u prethodnoj takmičarskoj sezoni;

       značaj projekta u promoviranju i predstavljanju BiH na međunarodnim sportskim takmičenjima;

       stvaranje uvjeta za podizanje kvalitete sporta i sportskih rezultata u BiH.

IV.6 Posebni kriteriji za raspodjelu programa: Sufinansiranje sportskih manifestacija i klubova u oblasti invalidskog sporta su:

       kontinuitet i značaj manifestacije s ciljem razvoja invalidskog sporta;

       podrška projektima koji obezbjeđuju podsticanje vrhunskih sportskih rezultata u invalidskom sportu;

       značaj projekta za popularizaciju i afirmaciju sportskih ekipa na međunarodnom nivou;

       podrška projektima koji obezbjeđuju podsticanje vrhunskih sportskih rezultata.

V.Sredstva za sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom/ Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta/Federalnom ministarstvu kulture i športa.

VI.Obavezna dokumentacija:

­      Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu*; 

­      Rješenje o registraciji podnositelja zahtjev; 

­      Uvjerenje o poreznoj registraciji (identifikacijski broj); 

­      Kopija ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa; 

­      Detaljan projekt ili program za koji se traži sufinansiranje sa finansijskim planom projekta; 

­      Preporuka kantonalnog resornog ministarstva (ukoliko podnosilac ima takvu preporuku); 

­      Potvrda o sufinansiranju od strane trećih lica (ukoliko je projekat sufinansiran). 

* Prijava se popunjava na odgovarajućem aplikacijskom obrascu koji se može dobiti na Protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta i na Web stranici Federalnog ministastva kulture i sporta: www.fmksa.com

Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu sa svim prilozima iz tačke VI Javnog poziva treba poslati na adresu: 

Federalno ministarstvo kulture i sporta, Obala Maka Dizdara 2, 71 000 Sarajevo – sa obveznom napomenom: „Za Javni poziv“

Sa obaveznom napomenom rednog broja i naziva programa iz Javnog poziva na koji se konkuriše.

Rok za podnošenje potpunih prijava je do 10.04.2012. godine. 

Nepotopune, neblagovremene prijave te prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih u prethodne dvije godine (2010. i 2011.) neće biti razmatrane.  

                                                                                                          

Sarajevo, 23.03.2012.godine
Broj:01-14-1946/12

M I N I S T A R
Salmir Kaplan

  

APLIKACIJSKI OBRASCI – PREUZIMANJE (DOWNLOAD)