16 Aprila, 2014

Potpisan Sporazum o saradnji Federalnog ministarstva kulture i sporta i Instituta za razvoj mladih KULT

{loadposition like}

Sporazum o saradnji između Federalnog ministarstva kulture i sporta i Instituta za razvoj mladih KULT danas je svečano potpisan u prostorijama Federalnog ministarstva kulture i sporta u Sarajevu.

Ovaj Sporazum je garant uspostavljanja partnerskog dijaloga u cilju rješavanja problema omladinskog sektora i provođenja odredaba definisanih Zakonom o mladima FBiH.

Sporazumom o saradnji osigurava se održivi razvoj omladinskog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i dugoročno rješavanje problema i potreba mladih koji su ustanovljeni na osnovu detaljnog istraživanja njihovog položaja.

U prethodne dvije godine smo se ozbiljno posvetili problematici omladinskog sektora, te smo zajednički analizirali sektorske politike prema mladima. Određene su i prioritetne oblasti za istraživanje o potrebama mladih, te su detaljno analizirane njihove potrebe, definirane preporuke za izradu strategije, te izrađene procedure certifikacije službenika/ca za mlade, naglasio je federalni ministar kulture i sporta, Salmir Kaplan.

U okviru saradnje definirane Sporazumom harmonizirat će se politika prema mladima u FBiH, jačati administrativni i stručni kapaciteti nosioca politike prema mladima, promovirati politike među ciljnom grupom i u javnosti. Podrška pri uspostavljanju Vijeća mladih, Savjeta za mlade, kao i izrada strateškog dokumenta politike dio je aktivnosti na kojima će partneri zajednički raditi u narednom periodu.

Potpisani sporazum podrška je i inicijativi „Mladi prate politiku prema mladima“ koja radi na uspostavljanju održivih mehanizama saradnje vladinog i nevladinog sektora te sistema za monitoring, evaluaciju, analizu i zagovaranje provođenja politika. U okviru aktivnosti Inicijative, kreirana je web platforma www.integritet.ba u koju se već unose podaci o statusu politika prema mladima na svim nivoima vlasti za 2012-tu i 2013-tu godinu, istakao je izvršni direktor Instituta za razvoj mladih KULT, Jasmin Bešić.

Saradnja između Federalnog ministarstva kulture i sporta i Instituta za razvoj mladih KULT ogleda se u stvaranju sredine koja je usmjerena ka uspostavljanju i poboljšanju institucionalnih mehanizama za brigu o mladim ljudima u Federaciji Bosne i Hercegovine, naglašeno je tokom potpisivanja Sporazuma o saradnji.