15 Aprila, 2016

OGLAS ZA IMENOVANJE NA POZICIJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE ZA KINEMATOGRAFIJU

{loadposition like}

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH» br. 12/03, 34/03 i 65/13), a u skladu sa Kriterijima za imenovanje Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju broj. 01-14-5-1457/11 od 6.5.2011. godine, federalna ministrica kulture i sporta objavljuje

OGLAS
ZA IMENOVANJE NA POZICIJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
FONDACIJE ZA KINEMATOGRAFIJU

I Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje kandidata za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju

II OPIS POZICIJE

Predsjednik Upravnog odbora je osoba ovlaštena za predstavljanje i zastupanje Fondacije i za to je odgovorna Upravnom odboru. Predsjednik Upravnog odbora saziva sjednice u skladu sa Poslovnikom o radu Upravnog odbora, te obavlja druge poslove utvrđene Statutom Fondacije.

Upravni odbor vrši sljedeće poslove:

 • ostvaruje ciljeve Fondacije utvrđene Statutom Fondacije,
 • donosi planove poslovanja Fondacije,
 • vrši izmjene i dopune općih akata Fondacije,
 • daje saglasnost za pravne radnje preuzete u ime Fondacije, prije njenog upisa u registar,
 • utvrđuje poslovnu politiku i strategiju Fondacije,
 • upravlja imovinom Fondacije i odlučuje o raspodjeli i upotrebi sredstava,
 • donosi pravilnik o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije,
 • donosi godišnji obračun prihoda, te priprema finansijske i druge izvještaje,
 • imenuje osobu koja će zastupati Fondaciju u slučaju kada je za to spriječen Predsjednik Upravnog odbora,
 • odlučuje o pripajanju, razdvajanju, transformaciji ili prestanku rada Fondacije,
 • donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora,
 • donosi Pravilnik o naknadama za rad na poslovima Fondacije,
 • priprema sve akte ukoliko zakonom i Statutom Fondacije nije drugačije određeno,
 • stara se o izvršavanju odluka i zaključaka koje je donio,
 • vrši druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Fondacije

III MANDAT

Upravni odbor Fondacije imenuje Vlada Federacije BiH.

Upravni odbor sastoji se od predsjednika i dva člana.

Mandat Predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije traje četiri godine, s tim što nakon isteka mandata mogu biti još jedanput imenovani.

Predsjednik i članovi Upravnog odbora, za svoj rad u Upravnom odboru Fondacije, primaju naknadu u skladu sa Pravilima o naknadama za rad na poslovima Fondacije.

IV USLOVI

Kandidati za imenovanje na poziciju Predsjednika i članova Upravnog odbora moraju ispunjavati sljedeće uslove:

a) opšti uslovi

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije objavljivanja ovog oglasa,
 • da se na njega ne odnosi član IX 1.Ustava Bosne i Hercegovine,
 • da nije na funkciji u političkoj stranci,
 • da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa,
 • da nema privatni finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje

b) posebni uslovi

 • da je priznati i afirmisani stručnjak u oblasti stvaralaštva, nauke i kulture,
 • da posjeduje stručno iskustvo u oblasti filmskog stvaralaštva i filmske djelatnosti,
 • da nije profesionalno zaposlen u Fondaciji za kinematografiju i J.P. „Filmski Centar Sarajevo“,
 • da nije član drugih organa u Fondaciji za kinematografiju i J.P. „Filmski Centar Sarajevo“,
 • da nije zaposlen u Federalnom ministarstvu kulture i sporta,
 • da je upućen u sadržaj i način rada organa upravljanja Fondacije.

V POTREBNI DOKUMENTI

Prijava kandidata treba da sadrže kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na oglas moraju biti original ili ovjerene kopije:

 • diploma o stečenoj stručnoj spremi,
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 • izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest mjeseci),
 • potpisane izjave ovjerene od strane općtinskog organa o ispunjavanju uslova iz tačke IV a) alineja: 3, 4, 5, 6, 7 i tačke IV b) alineja: 3, 4 i 5.
 • reference ili preporuke, za uslove iz tačke IV b) alineja: 1 i 2.

Prijave kandidata s kojima se ne uspije stupiti u kontakt u roku od osam dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, neće biti razmatrane u nastavku procesa imenovanja.

VI OSTALE NAPOMENE

Kandidati koji budu uvršteni u uži izbor bit će pozvani na intervju.

Oglas će biti objavljen u «Službenim novinama Federacije BiH», te u dnevnim novinama „Dnevni avaz“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 14 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave sa traženim dokumentima treba dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta- Federalno ministarstvo kulture i športa
Komisija za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju
Obala Maka Dizdara broj 2
71000 Sarajevo

sa naznakom: «PRIJAVA NA OGLAS – NE OTVARATI»