15 Aprila, 2016

JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE ZA BIBLIOTEČKU DJELATNOST

{loadposition like}

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH» br. 12/03, 34/03), a u skladu sa Kriterijima za imenovanje Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost broj: 01-14-5-226/08 od 16.1.2008. godine, federalna ministrica kulture i sporta objavljuje

JAVNI OGLAS
ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
FONDACIJE ZA BIBLIOTEČKU DJELATNOST

I Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje kandidata za predsjednika i članove Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost

II OPIS POZICIJE

Upravni odbor vrši slijedeće poslove:

 • ostvaruje ciljeve Fondacije utvrđene Statutom;
 • daje saglasnost na pravne radnje preuzete u ime Fondacije prije njenog upisa u registar;
 • upravlja imovinom Fondacije;
 • vrši izmjene i dopune Statuta uz prethodnu saglasnost federalnog ministra kulture i sporta;
 • imenuje lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje Fondacije;
 • odlučuje o angažovanju stručnih lica u Fondaciji;
 • odlučuje o pravima,obavezama i odgovornosti iz radnog odnosa za zaposlena stručna lica u Fondaciji;
 • predlaže osnivaču pripajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak rada Fondacije;
 • priprema finansijske i druge izvještaje;
 • donosi planove poslovanja Fondacije;
 • utvrđuje poslovnu politiku i strategiju razvoja Fondacije;
 • donosi godišnje programe rada;
 • odlučuje o raspodjeli i upotrebi sredstava;
 • donosi Pravilnik o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije,
 • donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora Fondacije;
 • donosi Pravilnik o naknadama za rad na poslovima Fondacije;
 • donosi i druge akte iz nadležnosti rada Fondacije;
 • radi i druge poslove u skladu sa Statutom i zakonom.

III MANDAT

Upravni odbor imenuje Vlada Federacije BiH na prijedlog federalnog ministra kulture i sporta.

Upravni odbor sastoji se od predsjednika i dva člana.

Mandat predsjednika i članova Upravnog odbora traje četiri godine, sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

Predsjednik i članovi Upravnog odbora, za svoj rad primaju naknadu u skladu sa propisima o naknadama za rad u upravnim odborima.

IV USLOVI

Kandidat za imenovanje na poziciju predsjednika i člana Upravnog odbora mora ispunjavati sljedeće uslove:

a) opći uslovi

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije objavljivanja ovog oglasa,
 • da se na njega ne odnosi član IX 1.Ustava Bosne i Hercegovine,
 • da nije na funkciji u političkoj stranci,
 • da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine,
 • da nema privatni finansijski interes u Fondaciji,

b) posebni uslovi

 • da je priznati i afirmisani stručnjak u oblasti stvaralaštva, nauke i kulture,
 • da posjeduje stručno iskustvo u oblasti bibliotekarstva i izdavačke djelatnosti,
 • da nije profesionalno zaposlen u Fondaciji,
 • da nije član organa Fondacije,
 • da nije zaposlen u Federalnom ministarstvu kulture i sporta.

V POTREBNI DOKUMENTI

Prijava kandidata treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na oglas moraju biti originali ili ovjerene kopije:

 • diploma o stečenoj stručnoj spremi,
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 • izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest mjeseci),
 • potpisane izjave ovjerene od strane općinskog organa o ispunjavanju uslova iz tačke IV a) alineje 3., 4., 5., 6., 7. i IV b) 3., 4. i 5.
 • reference ili preporuke za uslove iz tačke IV b) alineje 1. i 2.

VI OSTALE NAPOMENE

Kandidati koji ispunjavaju sve potrebne uslove iz oglasa, koji budu uvršteni u uži izbor, bit će pozvani na intervju.

Oglas će biti objavljen u «Službenim novinama Federacije BiH», te dnevnim novinama „Dnevni avaz“ .

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 14 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave sa traženim dokumentima treba dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta- Federalno ministarstvo kulture i športa
Komisiji za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost
Obala Maka Dizdara broj 2
71000 Sarajevo

sa naznakom: «PRIJAVA NA OGLAS – NE OTVARATI»