12 Marta, 2021

OBAVJEŠTENJE

fmksBroj: 01-11-10-1207/21

Sarajevo, 11.03.2021. godine

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo sve zainteresirane da je Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, za transfere:

Tekst Javnog poziva za svaki od transfera, sa prijavnim obrascem, može se preuzeti na web portalu Federalnog ministarstva kulture i športa: www.fmks.gov.ba./javni-pozivi-i-konkursi.

Rok za dostavljanje prijava je 31.03.2021. godine.

Prijave je potrebno dostaviti na adresu:

fmksBroj: 01-11-10-1207/21

Sarajevo, 11.03.2021. godine

 

OBAVJEŠTENJE

 

Obavještavamo sve zainteresirane da je Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, za transfere:

 

 

Tekst Javnog poziva za svaki od transfera, sa prijavnim obrascem, može se preuzeti na web portalu Federalnog ministarstva kulture i športa: www.fmks.gov.ba./javni-pozivi-i-konkursi.

Rok za dostavljanje prijava je 31.03.2021. godine.

Prijave je potrebno dostaviti na adresu:

 

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa

Obala Maka Dizdara 2

71 000 Sarajevo

 

Na kuverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv“ i naziv transfera na koji se program/projekt odnosi, kao i broj pozicije, namjene programa/projekta za koji se aplicira.

 

  M I N I S T R I C A

                                                                                                                            Zora Dujmović