12 Marta, 2021

TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH 2021

Na osnovu članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), a sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV
za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2021. godini

Sredstva za sufinanciranje programa i projekata dodjeljivat će se sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa.

TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH
Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 1.380 000,00 KM

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeće namjene:
1. Manifestacije, programi i projekti kulture od internacionalnog značaja za BiH i Federaciju BiH, raspoloživa sredstva: 830.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 3.000,00 KM do 230.000,00 KM.
2. Manifestacije, programi i projekti kulture od posebnog značaja za Federaciju BiH, raspoloživa sredstva: 550.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 1.000,00 KM do 20.000,00 KM.

Programi i projekti koji se odnose na obnovu, izgradnju i opremanje prostora, izdavačku djelatnost, opremanje knjižnica, snimanje filmova, kao i programi i projekti iz oblasti sporta neće biti razmatrani.

II Pravo podnošenja prijava
Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju udruge, fondacije i druga pravna lica nosioci projekata u kulturi registrirani u Federaciji Bosne i Hercegovine, izuzev privatnih organizacija osnovanih s ciljem ostvarenja profita. Financirati će se samo projekti koji isključivo započinju i završavaju u 2021. godini.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava
1. Kvaliteta programa (produkcija, prezentacija i afirmacija kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u Federaciji BiH;
2. Kontinuiranost programa/projekata i njegova tradicijska osnova (projektne aktivnosti koje imaju dugoročni učinak i održivost);
3. Stepen razvoja organizacijskih kapaciteta aplikanta;
4. Ravnomjerna regionalna i kantonalna zastupljenost uz poštivanje principa kvalitete programa;
5. Doprinos razvoju i uspjehu općeg kulturnog nivoa.

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava
Manifestacije, programi i projekti kulture od internacionalnog značaja za BiH i Federaciju BiH:
1. Značaj projekata/programa za razvoj kulture i umjetnosti u internacionalnim okvirima;
2. Suradnja s drugim sličnim udrugama i organizacijama na međunarodnom nivou.

Manifestacije, programi i projekti kulture od posebnog značaja za Federaciju BiH:

1. Poseban značaj projekata/programa za razvoj kulture i umjetnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine;
2. Suradnja s drugim sličnim udrugama i organizacijama u F BiH i BiH.

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija od točke 1. do točke 9. se dostavlja numerirana istim slijedom kako je navedeno i mora biti uvezana u cjelinu kao knjiga, jamstvenik, spiralni uvez ili uvezano u fasciklu).
Dokumentacija koja ne bude uvezana na prethodno navedeni način neće biti uzeta u razmatranje i smatrat će se formalno-pravno neispravnom.
1. Zahtjev elektronski popunjen, potpisan i ovjeren pečatom pravne osobe (original),
2. Uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj (original ili ovjerena kopija),
3. Rješenje o razvrstavanju – Klasifikacija djelatnosti (original ili ovjerena kopija),
4. Uvjerenje porezne uprave o izmirenim poreskim obavezama aplikanta ne starije od šest mjeseci do dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija),
5. Aktuelni izvod iz registra u kome je aplikant registriran, ne stariji od šest mjeseci do dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija). Općine su izuzete dostavljanja aktuelnog izvoda iz registra.
6. Potvrda banke u kojoj je navedeno da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa i ID broj korisnika, ne starija od tri mjeseca do dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija); Za proračunske korisnike koji koriste depozitne račune potrebno je dostaviti potvrdu od nadležnog ministarstva financija ili pravnog lica na čije je ime otvoren depozitni račun, s brojem depozitnog računa i instrukcijom za plaćanje (original ili ovjerena kopija);

 

7. Detaljan opis projekta ili programa i financijski plan,
(Opis projekta trebao bi sadržavati ciljeve, aktivnosti, mjere učinka i sl.)
8. Bilanca stanja i bilanca uspjeha ili račun prihoda i rashoda za 2020. godinu, sa vidljivim pečatom Financijsko informatičke agencije (FIA) odnosno potvrda o zaprimanju finansijskih izvještaja izdata od FIA. Subjekti registrovani u 2020.godini koji nisu predali bilans stanja i bilans uspjeha mogu predati potvrdu sa pečatom FIA da nije bilo promjena na računu. (original ili ovjerena kopija),
9. Plan rada za 2021. godinu. Općine su izuzete dostavljanja plana rada za 2021. godinu
10. Popis realiziranih projekata iz prethodnog perioda s dokazima o relizaciji istih, bez obzira na to od koga su sredstva dobivena (Mogu se dostaviti potvrde o prethodno realiziranim projektima izdatim od strane financijera, isprintani objavljeni članci, printani materijal ili propagandni materijal iz kojih se vidi jasna poveznica aplikanta s realiziranim projektom).
Općine su izuzet dostavljanja dokaza o realiziranim projektima.

Federalno ministarstvo kulture i sporta je utvrdilo posebnu dokumentaciju koju aplikanti trebaju dostaviti, a koja će uz navedene posebne kriterije biti osnova za ocjenu i izradu prijedloga raspodjele kandidiranih projekata i programa:
11. Preporuka resornog županijskog ministarstva ili grada ili općine o značaju projekta/programa za razvoj kulture i umjetnosti na području F BiH ili u internacionalnim okvirima (original ili ovjerena kopija),
12. Potvrda resornog županijskog ministarstva, ili grada ili općine da je program/projekat sa kojim se aplicira održan najmanje pet puta što dokazuje kontinuitet kvalitetnog rada aplikanta (original ili ovjerena kopija).
13. Dokaz o suradnji s drugim sličnim organizacijama na domaćem i međunarodnom planu (kopije sporazuma ili ugovora o saradnji).
– Za manifestacije, programe i projekte kulture od internacionalnog značaja sporazumi ili ugovori s organizacijama izvan Bosne i Hercegovine.
– Za manifestacije, programe i projekte kulture od posebnog značaja za Federaciju BiH sporazumi ili ugovori s organizacijama unutar Bosne i Hercegovine. 

 

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE
Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa zahtjevom, koji mogu preuzeti na web portalu: www.fmks.gov.ba. trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta-
Federalno ministarstvo kulture i športa

NE OTVARATI – ZA JAVNI POZIV „Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH“

Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Prijave se mogu predati isključivo putem pošte zaključno sa 31.3.2021. godine.

 

UPUTSTVA APLIKANTIMA
• Prijave koje nisu dostavljene na propisanom obrascu, netočne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
• Aplikant je odgovoran za točnost podataka u prijavi na propisanom obrascu. Ukoliko aplikant pogrešno popuni prijavu, smatrat će se formalno – pravno neispravnim.
• Prijave korisnika koji nisu opravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta u posljednje šest godina, do dana objave ovog javnog poziva, neće biti razmatrane.
• Potvrda od banke koja ne sadrži identifikacijski broj aplikanta, transakcijski račun aplikanta i izjavu o aktivnosti računa aplikanta se neće prihvaćati.
• Aplikant je odgovoran za dostavu točnih podataka. Dostavljeni podaci se ne mogu mijenjati za vrijeme trajanja javnog poziva.
• U toku realizacije projekta bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakta, ovlaštene osobe ili broja računa kod banke, moraju se dostaviti u pisanoj formi ovom Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i športa se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.
• Svi dokumenti moraju biti isključivo na jednom od službenih jezika u Federaciji BiH.
• Ukoliko podnositelj prijave na zatvorenoj kuverti ne upiše naziv transfera za koji aplicira, prijava neće biti uzeta u razmatranje te će se smatrat formalno-pravno neispravnom.
• Numeriranje dokumenata se vrši na način da se numerira samo dokument, a ne sve stranice tog istog dokumenta. Numeriranje se vrši redoslijedom kako je navedeno u traženoj dokumentaciji.
• O rezultatima javnog poziva aplikanti će biti obaviješteni putem web stranice http://fmks.gov.ba u roku od 60 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.
• Svaki član komisije će biti isključen iz postupka dodjele ukoliko se utvrdi da je u sukobu interesa u odnosu na podnositelja prijave, a podnositelji prijave imaju mogućnost prijaviti sumnju na postojanje sukoba interesa, o kojem će davatelj proračunskih sredstava odlučivati pojedinačno o svakoj prijavi.
• Podnositeljima prijava po javnom pozivu dopušta se izjavljivanje prigovora u roku od pet dana od dana objave rezultata formalno-pravne ispravnosti podnesenih prijava.

 

Preuzimanje: Prijavni obrazac