11 Jula, 2011

Javni poziv za sve zainteresirane

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo kulture i sporta
Federalno ministarstvo kulture i športa

Na osnovu člana 56 stav 2 Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj:35/05), a u skladu sa Odlukom o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa (Službene novine federacije 41/2011), federalni ministar kulture i sporta raspisuje:

JAVNI POZIV

za sve zainteresirane 

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta V broj: 604/11 („Službene novine Federacije BiH“, broj: 41/2011.).

Odlukom V broj: 604/11 od 29.06.2011. godine definirani su korisnici sredstava transfera za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa, izuzev pozicija 8, 9 i 10, transfera za kulturu od značaja za Federaciju i transfera za udruženja građana i organizacija u oblasti kulture, izuzev pozicije 2 i 3.

U transferu za sport od značaja za Federaciju nisu definirani korisnici sredstava, pozicije od 1-9, već samo osnovne oblasti koje će se finansirati iz ovog transfera u toku 2011.godine.

 POZIVAJU SE  

svi zainteresirani koji ispunjavaju uvjete propisane pomenutom Odlukom za finansiranje programa/projekata oblasti za koje nisu definirani korisnici sredstava da svoje programe/projekte dostave na obrascima koji se mogu dobiti na protokolu Ministarstva (Obala Maka Dizdara 2, Sarajevo). Pojedinačne Odluke o dodjeli sredstava će se donositi u skladu sa općim i posebnim kriterijima utvrđenim Odlukom od 29.06.2011.godine, do konačnog utroška sredstava.

Broj: 01-14-2928/11 Sarajevo, 11.07.2011. godine

M I N I S T A R

Salmir Kaplan