3 Novembra, 2011

Uobičajena pitanja

Šta su projekti saradnje?  

To su projekti u čijem planiranju i sprovođenju zajedno učestvuje nekoliko zemalja učesnica u Programu, a zajednički djeluju po pitanju sadržaja, organizacije i finansiranja projekta. Za projekte višegodišnje saradnje potrebno je učešće šest partnera iz šest različitih zemalja učesnica u Programu, a za aktivnosti saradnje učešće minimum tri partnera iz tri različite zemlje učesnice u Programu.

 

Koja je uloga nosioca projekta?  

Nosilac projekta djeluje kao ovlašteno lice koje potpisuje ugovor o projektu sa Evropskom komisijom i korisnik je pomoći. Također, nosilac projekta ima ulogu koordinatora između svih učesnika. Njegov je zadatak da po završetku projekta pošalje Evropskoj komisiji izveštaj o aktivnostima, uključujući i završni račun.  

 

Koja je uloga saradnika na projektu?  

I jedan i drugi imaju specifičnu i suštinsku ulogu u osmišljavanju i sprovođenju projekta. Važno je da svi saradnici na projektu i nosilac projekta zajedno pretvore ideju u projekat, čak i ukoliko je početna ideja potekla od samo jednog saradnika ili nosioca projekta. Angažiranje svih učesnika mora da bude jasno navedeno u prijavnom formularu.

 

Šta je evropska dodata vrednost?  

Projekti koji imaju evropsku dodatu vrednost su projekti čiji ciljevi, metode i način saradnje prevazilaze granice lokalnog, regionalnog ili nacionalnog interesa i čiji je zadatak razvoj saradnje na evropskom nivou.  

 

Kada se bude ocjenjivala evropska dodata vrijednost projekata, razmatrat će se slijedeći faktori:  

 • kulturna vrijednost iz evropske perspektive;
 • bolja realizacija ciljeva i uticaj projekta na evropskom nivou;
 • nivo saradnje između država, kao i multilateralni karakter projekta;
 • visok nivo uticaja na javnost i dostupnost građanima Evrope;
 • kontinuirana saradnja i održivost, kao i dugoročni doprinos razvoju saradnje, integracijama i kulturama Evrope;
 • kulturni dijalog i bolje uzajamno poznavanje kultura. 

 

Kome se šalju prijave?  

Prijave se šalju direktno Evropskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu u Briselu. Prijave poslate faksom ili samo elektronskom poštom neće biti prihvaćene, kao ni prijave poslate nakon isteka roka.

 

Adresa:

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency

Culture

Call for proposals XX / XX

Rue Colonel Bourg 135-139

B – 1140 Brussels

Belgium

 

Koje uvjete bi trebalo da ispunjava prijava? 

Prijava se šalje u jednom primjerku. Uz nju treba poslati i zvanično pismo podnosioca zahtjeva, dokumenta koja svedoče o njegovoj finansijskoj i operativnoj sposobnosti, kao i sva dokumenta koja su navedena u formularu.

Prijava mora da bude napisana na jednom od zvaničnih jezika EU, ali radi bržeg ocenjivanja prijedloga, preporučujemo da se napiše na engleskom, njemačkom ili francuskom jeziku. Prijave pisane rukom neće biti prihvaćene.

Prijava mora da sadrži budžet prihoda i rashoda, u saglasnosti sa maksimalnim iznosom zajedničkog finansiranja EU od 50%.

Radi ocjenjivanja njegove operativne sposobnosti, podnosilac prijave treba da priloži i slijedeća dokumenta:

– biografiju koordinatora projekta, kao i biografije projektnih menadžera u okviru svake partnerske organizacione jedinice;

– izvještaje o aktivnostima za poslednje dvije godine i/ili listu projekata koje su ranije realizovali podnosilac zahtjeva i saradnik.

 

Ko podnosi prijavu?  

Nosilac projekta/podnosilac prijave podnosi zajedničku prijavu i on je odgovoran za cijeli projekat.

 

 Ko potpisuje prijavu?  

Prijavu potpisuju podnosilac zahtjeva i saradnici na projektu.

 

Koji su najčešći nedostaci u formularu?  

 • nepotpisan formular;
 • nedovoljan broj saradnika na projektu;
 • podnosilac zahteva i/ili saradnik su fizička lica;
 • neizbalansiran ili nepotpun budžet;
 • početak projekta nakon roka koji je odredila Evropska komisija;
 • zatražena finansijska sredstva su prevelika ili premala.

 

Ko može biti podnosilac prijave? 

Prijave mogu da podnesu pravna lica, odnosno državne ili privatne organizacije u oblasti kulture koje imaju status pravnog lica i koje su finansijski i operativno sposobne da realiziraju projekat. Fizička lica ne mogu da učestvuju u Programu. Saradnici na projektu, također, moraju da imaju status pravnog lica.

 

Šta se dešava ako dođe do promena tokom trajanja projekta?  

Ako, suprotno očekivanjima, dođe do promena (vremenskog okvira, partnera, podjele troškova…) u toku trajanja projekta, Evropska komisija mora da se obavijesti o tim činjenicama i od nje mora da se zatraži saglasnost. U suprotnom, može da dođe do problema prilikom posljednje isplate.

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocjenjivati projekti su:

 • evropska dodata vrijednost;
 • mogućnost da se promoviraju opći i specifični ciljevi Programa;
 • kvalitet aktivnosti;
 • očekivani rezultat;
 • informiranje i promocija.

  

Koje zemlje učestvuju u programu Kultura 2007-2013? 

 • zemlje članice EU
 • zemlje EEA/EFTA (Island, Lihtenštajn i Norveška);

 • zemlje kandidati za prijem u EU (Hrvatska, Turska i Makedonija),  Srbija i Bosna i Hercegovina.

Zemlje zapadnog Balkana (Albanija i Crna Gora) moći će da konkurišu u budućnosti, u skladu sa potpisivanjem Memoranduma o razumevanju koji se tiče učešća u Programu svake od ovih zemalja posebno. Ostale zemlje, koje nisu nabrojane, bit će u Programu označene kao treće zemlje.