30 Maja, 2011

Javni konkurs za finansiranje projekata i programa iz sredstava ostvarenih prometom Lutrije BiH u 2010 godini

Na osnovu člana 6. stav 2. Pravilnika o kriterijima za raspodjelu dijela sredstava ostvarenog prometom Lutrije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 13/11 i 21/11), federalni ministar kulture i sporta objavljuje

JAVNI KONKURS

ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA OSTVARENIH PROMETOM LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2010. GODINI

Iz dijela sredstava ostvarenih prometom Lutrije Bosne i Hercegovine u 2010. godini, Federalno ministarstvo kulture i sporta raspisuje Javni konkurs za prikupljanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava u svrhu finansiranja/sufinansiranja projekata i programa iz sljedećih oblasti:

1.   promoviranje kulture:

1.1.  podrška projekata sa ciljem afirmacije kulturno historijskog naslijeđa i kulture;
1.2.  podrška razvijanju međugradske, međukantonalne i međuregionalne saradnje u programima i projektima kulture;
1.3.  podrška projektima za ukupni razvoj kulturnog života lokalne zajednice i društva;
1.4.  podrška mladim talentima u oblasti kulture;

2.   amaterski sport u cilju povećanja sredstava fonda nagrađivanje pojedinaca za istaknute sportske rezultate u amaterskom sportu:

2.1.  nagrađivanje pojedinaca koji su ostvarili istaknute sportske rezultate u amaterskom sportu;
2.2.  podrška programima i projektima sportskih klubova koji za cilj imaju obezbjeđenje boljih uslova za rad pojedinaca koji su ostvarili istaknute sportske rezultate;
2.3.  podrška programima i projektima koji za cilj imaju obezbjeđenje boljih uslova za rad sportskih klubova koji afirmišu razvoj amaterskog sporta;
2.4.  podrška programima priprema mladih talentovanih sportista iz Federacije BiH;

I Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja po ovom javnom konkursu imaju udruženja građana, humanitarne organizacije i druga lica u oblasti kulture i amaterskog sporta, koji ispunjavaju opće i posebne uslove.

II Opći kriteriji

 
Sredstva iz člana 2. ovog Pravilnika usmjeravaju se za finansiranje projekata i programa koje predlažu udruženja građana, humanitarne organizacije i druga lica, i to na osnovu sljedećih općih kriterija:

 • doprinos projekata i programa za ostvarivanje javnog interesa u određenoj oblasti (broj korisnika, realizovani programi, ostvareni i predviđeni socijalni učinci i sl.)
 • povezanost predloženog projekta i programa sa prethodnim aktivnostima udruženja ili humanitarne organizacije,
 • precizno definirane ciljne grupe i broj korisnika,
 • detaljno obrazloženje problema odnosno potrebe za realizacijom projekta odnosno programa,
 • transparentnosti i mogućnosti kontrolisanja ostvarenih rezultata i ocjene uspješnosti projekta odnosno programa,
 • preporuka stručnjaka iz oblasti u kojoj je projekt ili program pripremljen i
 • iznos sredstava potrebnih za finansiranje realizacije projekta, odnosno učešća u finansiranju projekta (vlastita sredstva, donacija, sredstva iz budžeta Federacije BiH, sredstva iz budžeta jedinica lokalne samouprave i drugih sredstava).

II Posebni kriteriji

Federalno ministarstvo kulture i sporta je, u skladu sa članom 8. Pravilnika o kriterijima za raspodjelu dijela sredstava ostvarenog prometom Lutrije Bosne i Hercegovine, utvrdilo sljedeće posebno kriterije koji će biti osnova za ocjenu i izradu prijedloga raspodjele kandidiranih projekata:

1. Promoviranje kulture

 • Kvalitet ponuđenog projekta
 • Afirmacija BiH kulture i doprinos očuvanju BiH tradicije
 • Jasno definisani ciljevi i metode provođenja projektnih aktivnosti
 • Interes kulturne javnosti i značaj projekta za kulturu

2. Amaterski sport u cilju povećanja sredstava fonda nagrađivanje pojedinaca za istaknute sportske rezultate u amaterskom sportu

 • Kvalitet ponuđenog projekta
 • Ostvareni rezultati u amaterskom sportu (pojedinačni i klupski) koji afirmišu Federaciju BiH i BiH
 • Jasno definisani ciljevi i metode u unapređenju rada sportiste
 • Doprinos postizanju rezultata u amaterskom sportu

III Dokumentacija potrebna za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava

Zahtjev za dodjelu sredstava mora da sadrži sljedeće podatke:

 1. naziv udruženja ili organizacije sa osnovnim podacima;
 2. imena lica odgovornih za realizaciju programa/projekata;
 3. broj žiro-računa;
 4. realizovani programi/projekti;
 5. naziv programa/projekta;
 6. oblast na koju se program/projekat odnosi;
 7. opis programa/projekta sa ciljevima;
 8. indikatori učinka;
 9. iznos sredstava koji se traži;
 10. struktura sredstava finansiranja programa/projekta (sopstvena sredstva, donacije, sredstva iz budžeta Federacije BiH, sredstva iz budžeta općina i dr.);
 11. ovlašteno -odgovorno lice za realizaciju programa/projekta i
 12. rok realizacije programa/projekta.

Uz zahtjev, podnosilac je dužan priložiti i :

 • dokaz o registraciji,
 • posljednji godišnji obračun o poslovanju,
 • dokaz o realizovanim programima/projektima,
 • uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj,
 • kopiju ugovora s bankom ili potvrda od banke iz koje se vidi ko je vlasnik navedenog računa,
 • detaljan opis projekta/programa za koji se traži sufinansiranje,
 • drugi dokazi predviđeni Konkursom.

Udruženja mogu kandidirati najviše 1 projekat iz svake oblasti, do maksimalnog iznosa od 10.000,00 KM.

Korisnici, kojima po osnovu odobrenog projekta budu dodijeljena sredstva, ne mogu ponovo aplicirati sa istim projektom Federalnom ministarstvu kulture i sporta.

Prijavni obrazac za Javni konkurs može se preuzeti na Web stranici Federalnog ministastva kulture i sporta (www.fmksa.com).

Zahtjev sa svim prilozima u dva istovjetna primjerka treba poslati na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta,
Obala Maka Dizdara br.2,
71 000 Sarajevo,

s obaveznom napomenom: „za Javni konkurs – Lutrija BiH“.

Krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 13.06.2011. godine.

Korisnici, kojima po osnovu odobrenog projekta budu dodijeljena sredstva, dužni su u roku od petnaest dana od dana realizacije projekta, a najkasnije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu, dostaviti Federalnom ministarstvu kulture i sporta izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 
M I N I S T A R
Salmir Kaplan

Sarajevo, 26.05.2011.godine