30 Oktobra, 2012

JAVNI POZIV za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2012. godini – Tekući transfer neprofitnim organizacijama -Transfer za mlade

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj 35/05), a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa( „Službene novine Federacije BiH“, broj 27/12 ) federalni ministar kulture i sporta objavljuje 

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata

koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2012. godini

Tekući transfer neprofitnim organizacijama -Transfer za mlade

 

U Budžetu/Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine osiguravaju se sredstva za Istraživanje, formiranje i promoviranje politika prema mladima u FBIH Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama -Transfer za mlade

 

Pravo podnošenja prijava na ovaj poziv imaju Institucije, organizacije, asocijacije i udruženja koje rade za mlade.

I

Odabir programa i projekata vršit će se u skladu s usvojenim općim i posebnim kriterijima.

 

Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

          kvalitet kandidiranih programa/projekata;

          značaj projekta za mlade u Federaciji BiH;

          doprinos popularizaciji i razvoju omladinskog aktivizma;

          regionalna i nacionalna zastupljenost;

          doprinos unapređenju položaja mladih u Federaciji BiH;

          poboljšanje položaja društveno osjetljivih kategorija mladih osoba.

 

Posebni kriterijiza raspodjelu sredstava

       obim, kvalitet i struktura istraživanja;

       reference aplikanta i dosadašnje iskustvo u radu s mladima;

       stručnost lica angažiranih na projektu;

       vremenski rok provođenja aktivnosti;

       osigurano partnerstvo s drugim nivoima vlasti i međunarodnim organizacijama;

       učinci projekta za mlade u FBiH.

II

Odabir programa i projekata vršit će se u svrhu institucionalnog jačanja, harmoniziranja politika FBiH prema mladim; jačanja organizacionih kapaciteta nosioca omladinske politike u FBiH, i njihovo promoviranje među mladima. 

 

III

Obavezna dokumentacija

  1.  Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu 
  2. Uvjerenje o poreznoj registraciji (identifikacijski broj) 
  3. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva 
  4. Kopija ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa 
  5. Detaljan program istraživanja za koji se traži sufinansiranje s jasnom definicijom: ciljeva, ciljne grupe, očekivanim rezultatima, aktivnostima, finansijski plan sa specifikacijom troškova, vremenskim planom provođenja aktivnosti, nosiocima aktivnosti, održivost projekta.

Dodatna dokumentacija  

  1. Dokaz da je udruženje na općinskom popisu omladinskih udruženja, tj. da je 2/3 mladih u upravljačkom tijelu udruženja (čl. 4. Zakona o mladima FBiH);  
  2.  Informaciju/izvještaj o istom ili sličnom projektu/programu ukoliko je realiziran u prethodne dvije godine (kratka verzija), informacija o glavnim aktivnostima i uspjesima u radu aplikanta u segementu rada sa mladima tokom prethodne dvije godine (kratka verzija), okvirni plan rada za dvije naredne godine sa statusom programa u narednom periodu za koji se traži podrška (kratka verzija); da li je rad udruženja podržan od drugih nivoa vlasti, da li je istim projektom aplikant aplicirao kod inostranih fondova;  
  3. Bilans stanja i uspjeha za proteklu godinu, ovjeren kod nadležnog organa (ovjerena kopija).  

Sredstva za sufinanciranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta / športa.

 

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani koji ispunjavaju opće i posebne kriterije svoje programe/projekte trebaju dostaviti isključivo na propisanim aplikacijskim obrascima koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta (Obala Maka Dizdara 2, Sarajevo) ili na web portalu ministarstva: www.fmksa.com.

Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu treba poslati na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta- Federalno ministarstvo kulture i sporta

Obala Maka Dizdara 2, 71 000 Sarajevo.

Potrebno je naznačiti

Za Javni poziv“ Tekući transfer neprofitnim organizacijama -Transfer za mlade

Rok za podnošenje prijava je do 07.11.2012. godine.

 

NAPOMENA:

Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.

Također, prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih u prethodne dvije godine ( 2010. i 2011.), neće biti razmatrane.

MINISTAR

Salmir Kaplan

Broj: 05-14-5701/12

U Sarajevu, 30.10.2012. godine

APLIKACIJSKI OBRAZAC – PREUZIMANJE/DOWNLOAD