9 Novembra, 2012

KONKURS/NATJEČAJ za izbor korisnika preostalih sredstava Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti

Broj: 02-47/12

Datum: 7.11. 2012. godine

 

U skladu sa Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti u Sarajevu broj: 02-112/08 od 14. 11. 2008. godine i Odlukom o raspisivanju Konkursa/Natječaja za izbor korisnika preostalih sredstava Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti za 2012. godinu broj: 02-45/12 od 7.11.2012. godine, Upravni odbor Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti, raspisuje

 

KONKURS/NATJEČAJ

za izbor korisnika preostalih sredstava Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti  

 

I – PREDMET KONKURSA/NATJEČAJA

 

Predmet Konkursa/Natječaja je prikupljanje prijava i izbor korisnika preostalih sredstava Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti (u daljem tekstu: Fondacija) za 2012. godinu.

 

II – OBLASTI U OKVIRU KOJIH ĆE SE VRŠITI IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA

 

Projekti, programi i manifestacije scenske umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju Bosne i Hercegovine

 

 

III – NAČIN ODABIRA KORISNIKA SREDSTAVA

 

Način odabira korisnika sredstava utvrđen je Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti broj 02-112/08 od 14. 11. 2008.godine

 

Uvažavajući preporuke revizije, projekti kojima su 2012. godine već odobrena sredstva iz Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti kao i drugih tekućih transfera Federalnog ministarstva kulture i sporta NEĆE BITI RAZMATRANA.

 

IV – KRITERIJI ZA IZBOR KORISNIKA

 

1.Opći kriteriji:

          kvaliteta programa ili projekta, potvrđen status i značaj

          doprinos promociji i afirmaciji bosanskohercegovačke kulture i kulturnih identiteta

          interes kulturne javnosti

          funkcionalna i ekonomska opravdanost

          ravnomjerna regionalna i nacionalna zastupljenost

          podrška projektima, programima i manifestacijama koji imaju potporu lokalne zajednice

          prednost imaju projekti, programi i manifestacije koji imaju osigurano sufinansiranje

          broj sudionika u projektu, programu i manifestaciji i širina prostora djelovanja

          održivost i kontinuitet kandidiranih projekata i programa

          nastavak realizacije započetih projekata

          projekti, programi i manifestacije koji su profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora odnosno predlagača

  

 

2.Posebni kriteriji:

 

Projekti, programi i manifestacije scenske umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju Bosne i Hercegovine:

          stvaranje visokih estetskih vrijednosti iz oblasti scenske umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu kojim bosanskohercegovačku kulturu stavljaju u evropske okvire

          projekti, programi i manifestacije koje potiču i obogaćuju stvaralaštvo bosanskohercegovačkih scenskih umjetnika u svim scenskim oblicima i vrstama

          projekti, programi i manifestacije koje imaju uspješan dugogodišnji kontinuitet značajan za širu zajednicu

          festivali iz oblasti scenskih umjetnosti od međunarodnog i domaćeg značaja

          projekti, programi i manifestacije koje potiču promicanje novih estetskih i autorskih izraza

          projekti, programi i manifestacije koje promovišu bosanskohercegovačku kulturu i umjetnike na polju regionalne i međudržavne saradnje

          projekti, programi i manifestacije koje potiču razmjenu (gostovanje, koprodukcije) umjetnički vrijednih i kvalitetnih produkcija u području scenskih umjetnosti 

 

 

V – PRAVO UČEŠĆA 

 

Pravo učešća na ovaj Konkurs/Natječaj imaju pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Federacije Bosne i Hercegovine, samostalni umjetnici, građani i udruženja.

 

 

VI – SADRŽAJ PRIJAVE ZA UČEŠĆE

 

Obavezna dokumentacija :

 

1.Popunjen prijavni obrazac (za fizičke i pravne osobe)

2.Lična karta i CIPS-ova prijava prebivališta (za fizičke osobe) – ovjerena kopija

3.Aktuelno rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva ne starije od tri mjeseca (za pravne osobe) -ovjerena kopija

4.Uvjerenja o poreznoj registraciji ne starije od tri mjeseca – identifikacijski broj (za pravne osobe) -ovjerena kopija

5.Ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog ili tekućeg računa ne starije od tri mjeseca (za pravne i fizičke osobe) -ovjerena kopija

6.Bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2011. godinu sa pečatom Agencije za finansijske, informatičke i posredničke usluge (za pravne osobe)- ovjerena kopija 

7.Detaljan opis projekta, programa ili manifestacije za koji se traži sufinanciranje (za pravne i fizičke osobe)

8.Finansijski plan projekta s navedenim izvorima prihoda i očekivanim rashodima (za pravne i fizičke osobe)

9.Preporuka kantonalnog resornog ministarstva ili lokalne uprave s potvrdom o sufinansiranju (ako postoji) original

 

NAPOMENA: Ovjera kopija ne može biti starija od 3 mjeseca od datuma podnošenja prijave! 

 

VII – VAŽNE NAPOMENE

 

Projekti, programi i manifestacije namijenjene predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom uzrastu u pravilu neće biti razmatrane osim ako je riječ o njegovanju autorskog izraza.

 

 

VIII- DOSTAVLJANJE PRIJAVA

 

Prijave na Konkurs/Natječaj se podnose sa pratećom dokumentacijom u zatvorenoj koverti sa vidljivom naznakom na koverti:

FONDACIJA ZA MUZIČKE SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI

“PRIJAVA ZA KONKURS/NATJEČAJ”

Obala Maka Dizdara 2, 71 000 Sarajevo

 

Obavezno popunjen prijavni obrazac možete preuzeti u prostorijama Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti, ul. Obala Maka Dizdara broj 2 u Sarajevu ili dobiti na upit putem e-mail adrese: fmslsa@gmail.com. 

 

Dodatne informacije možete dobiti upitom na e-mail adresu: fmslsa@gmail.com najdalje do 23.11. 2012.godine, poslije kojeg datuma nismo dužni odgovarati na iste.

 

Rok za podnošenje prijava je do 23.11. 2012. godine u 15 sati.

 

Dokumentacija i prilozi koji budu dostavljeni za sudjelovanje u Konkursu/Natječaju neće se vraćati.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Prijave korisnika sredstava Fondacije iz prethodnih godina koji nisu dostavili izvještaje o namjenskom utrošku sredstava neće biti razmatrane.

 

Rezultati Konkursa/Natječaja bit će objavljeni na na internet stranici www.fmksa.com 14.12.2012. god.

FONDACIJA ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Jasmin Duraković, sr