16 Marta, 2019

JAVNI NATJEČAJ ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

fmks

JAVNI NATJEČAJ

ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

Dio sredstava ostvarenog prihoda po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću raspodijeliti će se na sufinanciranje projekata i programa koji se odnose na:

 

 

Na osnovu članka 7. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/15 i 60/15-ispravka) i članka 6. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 89/15 i 11/17), Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

Dio sredstava ostvarenog prihoda po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću raspodijeliti će se na sufinanciranje projekata i programa koji se odnose na:

 • promoviranje kulture i
 • promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate.

I Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja na ovom javnom natječaju imaju udruge građana i humanitarne organizacije osnovane u skladu sa važećim propisima o udrugama i fondacijama, koje imaju sjedište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Na ovaj javni natječaj moguće je aplicirati samo sa projektima/programima koji će se realizirati u 2019. godini.

II Opći i posebni kriteriji

Opći kriteriji:

 1. doprinos projekata i programa za ostvarivanje javnog interesa u određenoj oblasti (broj korisnika, realizirani programi, ostvareni i predviđeni socijalni učinci i sl.),
 2. povezanost predloženog projekta i programa sa prethodnim aktivnostima udruga ili humanitarne organizacije,
 3. precizno definirane ciljne grupe i broj korisnika,
 4. detaljno obrazloženje problema, odnosno potrebe za realizacijom projekta odnosno programa,
 5. transparentnost i mogućnosti vršenja kontrole ostvarenih rezultata i ocjene uspješnosti projekta odnosno programa,
 6. preporuka stručnjaka ili nadležne institucije iz oblasti u kojoj je projekat ili program pripremljen,
 7. iznos sredstava potrebnih za financiranje realizacije projekta, odnosno sudjelovanja u financiranju projekta (sopstvena sredstva, donacija, sredstva iz proračuna Federacije, sredstva iz proračuna jedinica lokalne samouprave i drugih sredstava).

Posebni kriteriji

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa je sukladno s člankom 3. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću utvrdilo posebne kriterije, koji će biti osnova za ocjenu, bodovanje i izradu prijedloga raspodjele kandidiranih projekata i programa iz oblasti „promoviranje kulture“ i „promicanje razvoja profesionalnog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate“.

Posebni kriteriji za „Promoviranje kulture“:

 1. poseban značaj projekta/programa za kulturu i kulturnu baštinu,
 2. projekt/program isključivo doprinosi kulturi, zaštiti i njegovanju kulturne baštine,
 3. doprinos projekta/programa očuvanju i promoviranju kulture i kulturne baštine,
 4. kontinuitet projekata/programa,
 5. aplikant je registriran za obavljanje djelatnosti iz oblasti kulture,
 6. aplikant je organizator projekta/programa s kojim aplicira.

Posebni kriteriji za „Promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate“:

 1. doprinos projektima/programima koji utiču na promoviranje i razvoj sporta u Federaciji BiH,
 2. kontinuitet projekata/programa,
 3. aplikant je registriran za obavljanje djelatnosti iz oblasti sporta,
 4. aplikant je organizator projekta/programa s kojim aplicira.

Prilikom bodovanja i izrade rang liste korisnika za dodjelu sredstava, prednost će imati projekti predloženi od strane onih aplikanata koji su registrirani za obavljanje djelatnosti iz oblasti čije se financiranje predlaže ovim Javnim natječajem.

Projekti i programi koji budu predloženi od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta podržat će se u skladu sa financijskim mogućnostima, odnosno, u maksimalnom iznosu do 20.000,00 KM po korisniku.

Obavezna dokumentacija: Aplikant je dužan da prilikom prijavljivanja na Javni natječaj priloži sljedeću obaveznu dokumentaciju:

 1. aktuelni izvod iz registra u kome je aplikant registriran, ne stariji od šest mjeseci do dana objave javnog natječaja (original ili ovjerena kopija),
 2. uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj (original ili ovjerena kopija),
 3. potvrdu od banke u kojoj je navedeno da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa, ne starija od tri mjeseca od dana objave javnog natječaja (original ne stariji od tri mjeseca ili ovjerena kopija),
 4. rješenje o razvrstavanju – klasifikacija djelatnosti (original ili ovjerena kopija)
 5. bilanca stanja i uspjeha za 2018. godinu, s jasno vidljivim pečatom Agencije za financijske, informatičke i posredničke usluge (original ili ovjerena kopija), s izuzećem udruga i humanitarnih organizacija koje su registrirane manje od godinu dana,
 6. dokaz o realiziranim projektima iz prethodnog perioda, bez obzira na to od koga su sredstva dobivena (mogu se dostaviti potvrde o prethodno realiziranim projektima izdatim od strane financijera, fotografije koje svjedoče o povezanosti aplikanta sa realiziranim projektima/programima, članci, štampani materijal ili propagandni materijal),
 7. detaljan opis projekta sa detaljnim financijskim planom,
 8. plan rada udruge za 2019. godinu.

Dodatna dokumentacija koja će uz navedene posebne kriterije biti osnova za ocjenu, bodovanje i izradu prijedloga raspodjele kandidiranih projekata i programa iz oblasti:

Za „Promoviranje kulture“:                                                                           –   preporuka resornog županijskog ministarstva ili općine o značaju programa/projekta s kojim se aplicira iz oblasti kulture i zaštite i njegovanja kulturne baštine Bosne i Hercegovine (original ili ovjerena kopija),

– potvrda resornog županijskog ministarstva ili općine da je program/projekat sa kojim se aplicira održan najmanje tri puta (original ili ovjerena kopija).

                 – Za „Promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem  

                   povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske  

                   rezultate“:

                

                  -suglasnost Ministarstva civilnih poslova BiH za organiziranje  

                   međunarodnog natjecanja u BiH, a u skladu sa člankom 54. Zakona o

                   sportu u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH”, br. 27/08, 102/09 i

                   66/16), (ovjerena kopija).

                

Svaki podnositelj zahtjeva može aplicirati sa jednim istim projektom iz pojedine oblasti, samo kod jednog od pet resornih ministarstava koja raspisuju javni natječaj za financiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Prijavni obrazac za javni natječaj preuzima se na službenoj stranici Federalnog ministarstva kulture i sporta – Federalnog ministarstva kulture i športa www.fmks.gov.ba.

Prijave se dostavljaju osobno ili putem pošte na sljedeću adresu:            

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa
Ul. Obala Maka Dizdara br. 2
71000 Sarajevo

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti sa napomenom: „Za Javni natječaj – sredstva ostvarena po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću“

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 01.04.2019. godine.

Prijave koje ne ispunjavaju kriterije iz ovog javnog natječaja i koje ne budu dostavljene u propisanom roku, neće biti razmatrane.

IV Dodatne informacije aplikantima

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanom aplikacijskom obrascu, netočne i nepotpune prijave, bit će formalno – pravno neispravne.
 • Aplikanti koji nisu dostavili financijsko izvješće o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih u prethodnom periodu do 31. 12. 2018. godine ili je Ministarstvo utvrdilo da su dodijeljena sredstva utrošili suprotno propisanim kriterijima, ne mogu ostvariti pravo na dodjelu sredstava u naredne tri godine i njihove prijave neće biti razmatrane.
 • Prijave aplikanata koji dostave ugovore s bankom ili karton deponiranih potpisa, umjesto orginalne potvrde od banke iz koje se vidi broj transakcijskog računa, bit će formalno – pravno neispravne.
 • Aplikanti su odgovorni za dostavu točnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakt i ovlaštene osobe se moraju dostaviti u pisanoj formi ovom Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.
 • Nakon provedenog natječaja i dostavljenog prijedloga rang liste korisnika od strane Ministarstva, Odluku o raspodjeli sredstava korisnicima sa listama korisnika, donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i bit će objavljena u Službenim novinama Federacije BiH i na web portalu Ministarstva.

APLIKACIJSKI OBRAZAC – PREUZIMANJE (DOWNLOAD)

M I N I S T R I C A

Zora Dujmović