16 Marta, 2019

JAVNI NATJEČAJ ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

{loadposition like}

Na osnovu članka 7. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/15 i 60/15) i Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 89/15 i 11/17), Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

 

Dio sredstava ostvarenog prihoda po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću odnosi se na sufinanciranje projekata i programa koji se odnose na:

 • promoviranje kulture i
 • promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate.

I Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja na ovom javnom natječaju imaju udruge građana i humanitarne organizacije osnovane u skladu sa važećim propisima o udrugama i fondacijama, koje imaju sjedište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Na ovaj javni natječaj moguće je aplicirati samo sa projektima/programima koji se trebaju realizirati u 2018. godini.

II Opći i posebni kriteriji

Opći kriteriji:

 1. doprinos projekata i programa za ostvarivanje javnog interesa u određenoj oblasti (broj korisnika, realizirani programi, ostvareni i predviđeni socijalni učinci i sl.),
 2. povezanost predloženog projekta i programa sa prethodnim aktivnostima udruga ili humanitarne organizacije,
 3. precizno definirane ciljne grupe i broj korisnika,
 4. detaljno obrazloženje problema, odnosno potrebe za realizacijom projekta odnosno programa,
 5. transparentnost i mogućnosti vršenja kontrole ostvarenih rezultata i ocjene uspješnosti projekta odnosno programa,
 6. preporuka stručnjaka ili nadležne institucije iz oblasti u kojoj je projekat ili program pripremljen i
 7. iznos sredstava potrebnih za financiranje realizacije projekta, odnosno sudjelovanja u financiranju projekta (sopstvena sredstva, donacija, sredstva iz proračuna Federacije, sredstva iz proračuna jedinica lokalne samouprave i drugih sredstava).

Posebni kriteriji za promoviranje kulture:

 1. kvalitet projekta,
 2. afirmacija kulture od značaja za FBiH i BiH,
 3. jasno definirani ciljevi i metode provođenja projektnih aktivnosti,
 4. interes kulturne javnosti i rezultati ranije realiziranih projekata,
 5. značaj projekta za razvoj kulturnih djelatnosti.

Posebni kriteriji za promicanje razvoja profesionalnog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate:

 1. kvalitet projekta,
 2. ostvareni sportski rezultati sportaša do 16 godina (kategorija kadeta) na službenim međunarodnim takmičenjima (pojedinačni i klupski),
 3. ostvareni rezultati u prethodnoj natjecateljskoj sezoni za one sportove koji imaju liga sistem natjecanja,
 4. projekat doprinosi stvaranju boljih uvjeta za postizanje vrhunskih sportskih rezultata,
 5. značaj projekta za afirmaciju sporta u FBiH, BiH i na međunarodnom nivou.

Posebni kriteriji za promicanje razvoja amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate:

 1. kvalitet projekta,
 2. ostvareni rezultati u amaterskom sportu (pojedinačni i klupski) koji promoviraju sport u FBiH i BiH,
 3. definirani ciljevi i metode rada za unapređenje određene sportske grane,
 4. doprinos postizanju rezultata u amaterskom sportu,
 5. značaj projekta za razvoj sporta.

Projekti i programi u oblasti kulture i sporta podržat će se u maksimalnom iznosu do 5.000,00 KM po korisniku.

III Zahtjev za dodjelu sredstava i potrebna dokumentacija

Zahtjev-prijavni obrazac za dodjelu sredstava treba da sadrži sljedeće podatke:

 1. naziv udruge ili organizacije, sa osnovnim podacima;
 2. imena lica odgovornih za realizaciju programa/projekta;
 3. broj transakcijskog računa;
 4. realizirani programi/projekti;
 5. naziv programa/projekta;
 6. oblast na koju se program/projekat odnosi;
 7. opis programa/projekta sa ciljevima;
 8. indikatore učinka;
 9. iznos traženih sredstava;
 10. struktura sredstava financiranja programa/projekta (sopstvena sredstva, donacije, sredstva iz proračuna Federacije BiH, sredstva iz proračuna općina i dr.);
 11. ovlašteno/odgovorno lice za realizaciju programa i 
 12. rok realizacije projekta.

Obavezna dokumentacija:

Aplikant je dužan da prilikom prijavljivanja na javni natječaj priloži sljedeću obaveznu dokumentaciju:

 1. dokaz o registraciji (original ili ovjerena kopija),
 2. uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj (original ili ovjerena kopija),
 3. potvrdu od banke u kojoj je naveden broj transakcijskog računa (original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena kopija),
 4. bilans stanja i uspjeha za 2017. godinu, s jasno vidljivim pečatom Agencije za financijske, informatičke i posredničke usluge (original ili ovjerena kopija); s izuzećem udruženja i humanitarnih organizacija koje su registrirane manje od godinu dana,
 5. detaljan opis projekta/programa,
 6. detaljan financijski plan,
 7. dokaz o realiziranim projektima iz prethodnog perioda, bez obzira na to od koga su sredstva dobivena (kratak opis realiziranih projekata u prethodnoj godini ili u nekoliko prethodnih godina, fotografije, medijiski istupi, štampani materijal).

Dodatna dokumentacija:

Preporuka resornog županijskog ministarstva i općine za program/projekat sa kojim aplicira (original ili ovjerena kopija).

Svaki podnositelj zahtjeva može aplicirati sa jednim istim projektom iz pojedine oblasti, samo kod jednog od pet resornih ministarstava koja raspisuju javni natječaj za financiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Prijavni obrazac za javni natječaj preuzima se na službenoj stranici Federalnog ministarstva kulture i sporta – Federalnog ministarstva kulture i športa www.fmks.gov.ba

Prijave se dostavljaju lično ili putem pošte na sljedeću adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa
Ul. Obala Maka Dizdara br.2
71000 Sarajevo

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti sa napomenom:

„Za Javni natječaj – sredstva ostvarena po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću“

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 16. 03. 2018. godine.

Prijave koje ne ispunjavaju kriterije iz ovog javnog natječaja i koje ne budu dostavljene u propisanom roku, neće biti razmatrane.

IV Dodatne informacije aplikantima

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanom aplikacijskom obrascu, netočne i nepotpune prijave, bit će formalno – pravno neispravne.
 • Prijave aplikanata koji nisu dostavili financijsko izvješće o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih u prethodnom periodu iz igara na sreću do 31. 12. 2017. godine, neće biti razmatrane.
 • Prijave aplikanata koji dostave ugovore s bankom ili karton deponovanih potpisa, umjesto orginalne potvrde od banke iz koje se vidi broj transakcijskog računa, bit će formalno – pravno neispravne.
 • Aplikanti su odgovorni za dostavu točnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakt i ovlaštene osobe se moraju dostaviti u pisanoj formi ovom Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.
 • Nakon provedenog natječaja i dostavljenog prijedloga rang liste korisnika od strane Ministarstva, Odluku o raspodjeli sredstava korisnicima sa listama korisnika, donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i bit će objavljena u Službenim novinama Federacije BiH i na web portalu Ministarstva.

MINISTRICA

Zora Dujmović

PREUZIMANJE APLIKACIJSKOG OBRASCA / DOWNLOAD