28 Decembra, 2011

Javni konkurs za finansiranje projekata i programa iz sredstava ostvarenih prometom Lutrije BiH u 2011 godini

Na osnovu člana 17. Zakona o igrama na sreću («Službene novine Federacije BiH», broj: 01/02 i 40/10) i člana 6. stav 2. Pravilnika o kriterijima za raspodjelu dijela sredstava ostvarenog prometom Lutrije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 13/11, 21/11 i 41/11), federalni ministar kulture i sporta objavljuje

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA OSTVARENIH PROMETOM LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2011. GODINI

Iz dijela sredstava ostvarenih prometom Lutrije Bosne i Hercegovine u 2011. godini, Federalno ministarstvo kulture i sporta raspisuje Javni konkurs za prikupljanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava u svrhu finansiranja/sufinansiranja projekata i programa iz sljedećih oblasti:

1. promoviranje kulture:

1.1. podrška projekata sa ciljem afirmacije kulturno historijskog naslijeđa i kulture;
1.2. podrška razvijanju međugradske, međukantonalne i međuregionalne saradnje u programima i projektima kulture;
1.3. podrška projektima za ukupni razvoj kulturnog života lokalne zajednice i društva;
1.4. podrška mladim talentima u oblasti kulture.

2. amaterski sport u cilju povećanja sredstava fonda nagrađivanje pojedinaca za istaknute sportske rezultate u amaterskom sportu:

2.1. nagrađivanje pojedinaca koji su ostvarili istaknute sportske rezultate u amaterskom sportu;
2.2. podrška programima i projektima sportskih klubova koji za cilj imaju obezbjeđenje boljih uvjeta za rad pojedinaca koji su ostvarili istaknute sportske rezultate;
2.3. podrška programima i projektima koji za cilj imaju obezbjeđenje boljih uvjeta za rad sportskih klubova koji afirmišu razvoj amaterskog sporta;
2.4. podrška programima priprema mladih talentovanih sportista iz Federacije BiH.

I Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja po ovom javnom konkursu imaju udruženja građana, humanitarne organizacije i druga lica u oblasti kulture i amaterskog sporta, koji ispunjavaju opće i posebne uvjete.

II Opći kriteriji

Sredstva iz člana 2. ovog Pravilnika usmjeravaju se za finansiranje projekata i programa koje predlažu udruženja građana, humanitarne organizacije i druga lica, i to na osnovu sljedećih općih kriterija:

– doprinos projekata i programa za ostvarivanje javnog interesa u određenoj oblasti (broj korisnika, realizirani programi, ostvareni i predviđeni socijalni učinci i sl.);
– povezanost predloženog projekta i programa sa prethodnim aktivnostima udruženja ili humanitarne organizacije;
– precizno definirane ciljne grupe i broja korisnika;
– detaljno obrazloženje problema, odnosno potrebe za realizacijom projekta, odnosno programa;
– transparentnosti i mogućnosti kontrolisanja ostvarenih rezultata i ocjene uspješnosti projekta odnosno programa;
– preporuka stručnjaka iz oblasti u kojoj je projekt ili program pripremljen i
– iznos sredstava potrebnih za finansiranje realizacije projekta, odnosno učešća u finansiranju projekta (vlastita sredstva, donacija, sredstva iz budžeta Federacije BiH, sredstva iz budžeta jedinica lokalne samouprave i drugih sredstava).

II Posebni kriteriji

Federalno ministarstvo kulture i sporta je, u skladu sa članom 8. Pravilnika o kriterijima za raspodjelu dijela sredstava ostvarenog prometom Lutrije Bosne i Hercegovine, utvrdilo sljedeće posebne kriterije koji će biti osnova za ocjenu i izradu prijedloga raspodjele kandidiranih projekata:

1. Promoviranje kulture

– kvalitet ponuđenog projekta;
– afirmacija BiH kulture i doprinos očuvanju BiH tradicije;
– jasno definisani ciljevi i metode provođenja projektnih aktivnosti;
– interes kulturne javnosti i značaj projekta za kulturu.

2. Amaterski sport u cilju povećanja sredstava fonda nagrađivanje pojedinaca za istaknute sportske rezultate u amaterskom sportu

– kvalitet ponuđenog projekta;
– ostvareni rezultati u amaterskom sportu (pojedinačni i klupski) koji afirmišu Federaciju BiH i BiH;
– jasno definisani ciljevi i metode u unapređenju rada sportiste;
– doprinos postizanju rezultata u amaterskom sportu.

III Dokumentacija potrebna za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava

Zahtjev za dodjelu sredstava mora da sadrži sljedeće podatke:

1. naziv udruženja ili organizacije sa osnovnim podacima;
2. imena lica odgovornih za realizaciju programa/projekata;
3. broj žiro-računa;
4. realizovani programi/projekti;
5. naziv programa/projekta;
6. oblast na koju se program/projekat odnosi;
7. opis programa/projekta sa ciljevima;
8. indikatori učinka;
9. iznos sredstava koji se traži;
10. struktura sredstava finansiranja programa/projekta (sopstvena sredstva, donacije, sredstva iz budžeta Federacije BiH, sredstva iz budžeta općina i dr.);
11. ovlašteno -odgovorno lice za realizaciju programa/projekta i
12. rok realizacije programa/projekta.

Uz zahtjev, podnosilac je dužan priložiti i :

– dokaz o registraciji;
– posljednji godišnji obračun o poslovanju;
– dokaz o realizovanim programima/projektima;
– uvjerenje o poreznoj registraciji
– identifikacijski broj;
– kopiju ugovora s bankom ili potvrda od banke iz koje se vidi ko je vlasnik navedenog računa;
– detaljan opis projekta/programa za koji se traži sufinansiranje;
– drugi dokazi predviđeni Konkursom.

Udruženja mogu kandidirati najviše 1 projekat iz svake oblasti, do maksimalnog iznosa od 10.000,00 KM.

Korisnici, kojima po osnovu odobrenog projekta budu dodijeljena sredstva, ne mogu ponovo aplicirati sa istim projektom Federalnom ministarstvu kulture i sporta.

Zahtjev sa svim prilozima u dva istovjetna primjerka (jedan u originalu i jednu kopiju) treba poslati na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta,

Obala Maka Dizdara br.2,

71 000 Sarajevo,

s obaveznom napomenom: „za Javni konkurs – Lutrija BiH“.

Krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 13.01.2012. godine.

Korisnici, kojima po osnovu odobrenog projekta budu dodijeljena sredstva, dužni su u roku od petnaest dana od dana realizacije projekta, a najkasnije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu, dostaviti Federalnom ministarstvu kulture i sporta izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

M I N I S T A R

Salmir Kaplan

Sarajevo, 27.12.2011.godine

Broj:01-14-1-5233/11

 

OBRAZAC ZA PRIJAVU – PREUZIMANJE (DOWNLOAD)