2 Januara, 2012

JAVNI POZIV za utvrđivanje programa i projekata iz oblasti kulture i umjetnosti od posebnog značaja za FBiH, za 2012. godinu.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo kulture i sporta
Federalno ministarstvo kulture i športa

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), federalni ministar kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV
za sve zainteresirane

Federalno ministarstvo kulture i sporta raspisuje Javni poziv za utvrđivanje programa i projekata iz oblasti kulture i umjetnosti od posebnog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine, za 2012. godinu.

Udruženja građana i organizacije u oblasti kulture koji se bave produkcijom, prezentiranjem i afirmiranjem kulture imaju pravo apliciranja na Javni poziv.

POZIVAJU SE

Svi zainteresirani koji ispunjavaju opće i posebne kriterije da svoje programe/projekte dostave u roku od dvadeset dana od dana objavljivanja Javnog poziva u sredstvima javnog informiranja i to isključivo na propisanim aplikacijskim obrascima koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta (Obala Maka Dizdara 2, Sarajevo) ili na web portalu ministarstva: www.fmksa.com.

Na osnovu određivanja prioriteta i procjenom prihvaćenih programa i projekata, izradit će se Transfer za kulturu od značaja za Federaciju u okviru Odluke o programu utroška sredstava. Transfer za kulturu od značaja za Federaciju će činiti dva programa:

1. Program podrške razvoju manifestacija i projekata kulture u Federaciji BiH od internacionalnog značaja;

2. Program podrške razvoju manifestacija i projekata kulture od posebnog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Korisnici sredstava će biti određeni u skladu sa slijedećim kriterijima:

OPĆI KRITERIJI

Bodovni opći kriteriji za raspodjelu sredstava iz Transfera za kulturu od značaja za Federaciju su:

– kvalitet kandidiranih projekata/programa produkcije, prezentacije i afirmacije kulturnog i umjetničkog stvaralaštva;
– doprinos kandidiranih projekta/programa podizanju općeg kulturnog nivoa građana;
– kontinuiranost projekta i njegova tradicijska osnova (projektne aktivnosti koje imaju dugoročni učinak i održivost);
– regionalna i nacionalna zastupljenost;
– doprinos angažiranju i afirmaciji mladih u oblasti kulture;
– visina procenata ulaganja u program/projekat od strane drugih nivoa vlasti, inozemnih ili domaćih partnera u kreiranju i realiziranju programa/projekata te sačinjeni predugovori.

POSEBNI KRITERIJI

Posebni kriteriji za Program podrške razvoju manifestacija i projekata kulture u Federaciji BiH od internacionalnog značaja su:

– značaj koji produkcija ima u razvoju kulture i umjetnosti u internacionalnim okvirima;
– značaj koji projekti i programi imaju u pogledu predstavljanja Federacije BiH i BiH kao eminentne kulturne sredine;
– programi koji obezbjeđuju kontinuitet produkcije internacionalno prihvaćenih umjetničkih dometa;
– projekti koji prezentiraju i promoviraju kulturu i umjetnost drugih naroda, odnosno projekti koji jasno ističu značaj međunarodne kulturne saradnje;
– broj učesnika i posjetilaca koji su obuhvaćeni projektom/programom (domaći i inozemni učesnici i gosti);
– projekti koji podržavaju razmjenu i mobilnost umjetnika i umjetničkih djela visokog kvaliteta;
– obezbjeđivanje kontinuiteta manifestacija od posebnog značaja za ugled FBiH i BiH kao eminentne kulturne sredine u regionu i svijetu;
– manifestacije koje podržavaju koprodukciju umjetničkih djela visokog kvaliteta.

Posebni kriteriji za Program podrške razvoju manifestacija i projekata kulture od posebnog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine su:

– značaj projekta/manifestacije, originalnost i njegov doprinos promoviranju i afirmiranju bh. kulturnog stvaralaštva i pristupa kulturi u Federaciji BiH;
– značaj programa za očuvanje i unapređenje kulturnog identiteta, kulturnog naslijeđa i kulturnog razvoja Federacije BiH;
– projekti koji potiču aktivno učešće i afirmiranje mladih umjetnika i stvaralaca;
– broj učesnika (aktivnih i pasivnih) koji su obuhvaćeni projektom/programom;
– obezbjeđivanje kontinuiteta manifestacija od posebnog značaja za ugled Federacije BiH kao eminentno kulturne sredine.

Pored aplikacijskih obrazaca i prateće dokumentacije, poželjno je da aplikanti dostave i slijedeću dokumentaciju (koja nije neophodna, ali će biti uzeta u obzir pri bodovanju):

1. Detaljno razrađen i opisan projekat/program za koji se traži podrška, uz finansijski plan;
2. Informaciju/izvještaj o istom ili sličnom programu ukoliko je realiziran u prethodne dvije godine (kratka verzija);
3. Informacija o glavnim aktivnostima i uspjesima u radu aplikanta u segementu kulture tokom prethodne dvije godine (kratka verzija);
4. Okvirni plan rada za dvije naredne godine sa statusom programa u narednom periodu za koji se traži podrška (kratka verzija).

NAPOMENA: Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima sa svom traženom dokumentacijom, kao i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane. Također, nepotpune i netačne prijave neće biti razmatrane. Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak odobrenih sredstava dodijeljenih u prethodnim godinama neće biti razmatrane.

Rok za dostavljanje potpunih prijava je do 23.01.2012. godine.

Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu (jednu u originalu i jednu kopiju) treba poslati na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo
S obaveznom napomenom: „Za Javni poziv“

 

 

M I N I S T A R

Salmir Kaplan

 

APLIKACIJSKI OBRASCI – PREUZIMANJE (DOWNLOAD)

1. Prijava

2. Osnovni podaci o projektu (obrazac 1)

3. Izjava (obrazac 2)

4. Izjava za sredstva (obrazac 3)