14 Decembra, 2021

Formalno-pravna ispravnost – Transfer za mlade- Istraživanje i analiza stanja, položaja i potreba mladih

fmksBroj: 01-11-10-6607/21  
Sarajevo, 14.12.2021. godine
 
Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), a u skladu sa članom 5. Pravilnika o procedurama za izbor korisnika sredstava po Javnom pozivu u oblasti kulturno-historijskog naslijeđa, kulture, sporta i mladih za 2021. godinu, broj: 01-02-4-3052/21 od 13. 04. 2021. godine, federalna ministrica kulture i sporta d o n o s i

O D L U K U 
 I
U skladu sa Zapisnikom o radu Komisije za provjeru formalno – pravne ispravnosti prijava pristiglih po Javnom pozivu za odabir programa i projekata iz Transfera za mlade- Istraživanje i analiza stanja, položaja i potreba mladih i stručna podrška za izradu Strategije za mlade Federacije Bosne i Hercegovine, formalno – pravno neispravne prijave pristigle na Javni poziv su sljedeće: prilog tabela.
 
II
Podnositelji  prijava navedeni u točki I Odluke, imaju pravo prigovora u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja ove odluke na web – portalu Ministarstva.
 
III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
M I N I S T R I C A 
                                                                                            Zora Dujmović
 
 Tabela: Preuzimanje