8 Septembra, 2023

Za sufinansiranje rada Javnog preduzeća Filmski Centar Sarajevo 200.000 KM

Za sufinansiranje rada Javnog preduzeća Filmski Centar Sarajevo biće izdvojeno 200.000 KM, odlučeno je na 13. sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, organiziranoj 7. 9. 2023. godine.

Naime, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Subvencije javnim preduzećima – Sufinansiranje rada Javnog preduzeća Filmski Centar Sarajevo za očuvanje i zaštitu filmske građe“ Federalnog ministarstva kulture i sporta utvrđen u Budžetu FBiH za 2023. godinu.

Sredstva se odobravaju u svrhu subvencioniranja Javnog preduzeća Filmski Centar Sarajevo za očuvanje i zaštitu filmske građe, a raspodjela će se vršiti u skladu sa općim i posebnim kriterijima.

Sa korisnikom sredstava, Federalno ministarstvo kulture i sporta zaključiće ugovor o načinu i uslovima korištenja odobrenih sredstava, koja će biti isplaćena u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora. Korisnik je obavezan realizirati program/projekat u predviđenom roku, odnosno najkasnije do 31. 12. 2023. godine. Takođe, korisnik je obavezan dostaviti Ministarstvu izvještaj sa kompletnom dokumentacijom o namjenskom utrošku sredstava u roku od 15 dana od završetka projekta/programa.

Federalno ministarstvo kulture i sporta vršiće kontrolu namjenskog utroška odobrenih sredstava. Kontrola će se vršiti na osnovu dostavljenih izvještaja, a po potrebi i neposredno kod ovog javnog preduzeća.