15 Januara, 2024

UNESCO – Poziv za prijavu projekata u okviru UNESCO Participacijskog programa 2024 – 2025

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija o otvorenom pozivu za prijavu projekata u okviru UNESCO Participacijskog programa 2024 – 2025.

Participacijski program je jedan od načina na koji UNESCO ostvaruje svoje ciljeve, a kroz podržavanje aktivnosti koje provode države članice, ili teritorije, organizacije ili institucije koje djeluju u poljima iz domena rada UNESCO-a

Na osnovu Rezolucije 42 C/47, usvojene na 42. Generalnoj konferenciji UNESCO-a, UNESCO je otvorio Poziv za prijavu projekata u okviru UNESCO Participacijskog programa za 2024-2025. godinu.

Uslovi prijave:

  1. Nosilac projekta: pravna lica koja mogu osigurati kvalitetnu implementaciju projekta.
  2. Okvir projekta: Pojedinačne projekte je potrebno uskladiti sa usvojenim prioritetima UNESCO-a za pet glavnih programskih oblasti za period 2024-2025, koji su sadržani u dokumentu 42 C/5 Draft Budget and Program 2024-2025 (stranice 84-150).
  3. Trajanje projekta: krajnji rok za realizaciju odobrenih projekata je 31.12.2025. godine.
  4. Nivo projekta: državni, podregionalni (saradnja nekoliko zemalja iz istog geografskog područja, npr. zemlje Jugoistočne Evrope), regionalni (saradnja svih zemalja jednog regiona) i međuregionalni (saradnja zemalja iz različitih regiona).

Regioni: Afrika, Arapske zemlje, Azija i Pacifik, Evropa i Sjeverna Amerika, Latinska Amerika i Karibi.

  1. Budžet projekta: u skladu sa članom 13. Rezolucije 37 C/72, prema kojem su utvrđena ograničenja iznosa finansijskih sredstava, u skladu sa nivoom projekta, maksimalan iznos za projekte državnog nivoa je $26,000; podregionalnog ili međuregionalnog $28,000, a projekat regionalnog nivoa $38,000.

Za projekte podregionalnog ili međuregionalnog nivoa je uz prijavu potrebno dostaviti najmanje 2 (dva) pisma podrške od Državnih komisija za UNESCO zemalja koje su uključene u projekat, a prema modelu pisma podrške iz Annexa II.

Za projekte regionalnog nivoa je uz prijavu potrebno dostaviti najmanje 3 (tri) pisma podrške od Državnih komisija za UNESCO zemalja koje su uključene u projekat, a prema modelu pisma podrške iz Annexa III.

 

Način i rok prijave:

Obrazac za prijavu (Annex I), modeli pisama podrške (Annex II i Annex III), tekst Rezolucije 42 C/47 (Annex IV), te dokument Benchmarks (Annex V) koji se preporučuje za korištenje prilikom pripreme projekta se mogu preuzeti ovdje.

Obrazac za prijavu popunjen na engleskom jeziku, uz detaljan budžet projekta, je potrebno dostaviti u štampanoj formi i u elektronskoj formi, na CD-u ili USB-u, do 2. februara 2024. godine, na adresu:

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Trg BiH 1

71 000 Sarajevo

Sa naznakom: Prijava na poziv za dostavu projekata za UNESCO Participacijski program 2024-2025 – “ne otvarati”

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon 033-492-598 ili email: jelena.dzomba(at)mcp.gov.ba.

Nepotpune i neuredne prijave koje nisu u skladu sa kriterijima UNESCO-a, kao i prijave koje pristignu nakon naznačenog roka, neće biti uzete u razmatranje.

Prilog 1

Prilog 2