4 Januara, 2022

UNESCO – Poziv za prijavu projekata u okviru UNESCO Participacijskog programa 2022. – 2023.

Iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavili su informaciju da je otvoren poziv za prijavu projekata u okviru UNESCO Participacijskog programa 2022. – 2023. Participacijski program je jedan od načina na koji UNESCO ostvaruje svoje ciljeve, a kroz podržavanje aktivnosti koje provode države članice, teritorije, organizacije ili institucije koje djeluju u poljima iz domena rada UNESCO-a.

Uslovi prijave:

1. Nosilac projekta: pravna lica koja mogu osigurati kvalitetnu implementaciju projekta.

2. Okvir projekta: Pojedinačne projekte je potrebno uskladiti sa usvojenim prioritetima UNESCO-a za pet glavnih programskih oblasti za period 2022-2025, koji su sadržani u dokumentu 41 C/5 Draft Budget and program 2022-2025 (stranice 96-170).

3. Trajanje projekta: krajnji rok za realizaciju odobrenih projekata je 31.12.2023. godine.

4. Nivo projekta: državni, podregionalni (saradnja nekoliko zemalja iz istog geografskog područja, npr. zemlje Jugoistočne Evrope), regionalni (saradnja svih zemalja jednog regiona) i međuregionalni (saradnja zemalja iz različitih regiona).

Regioni: Afrika, Arapske zemlje, Azija i Pacifik, Evropa i Sjeverna Amerika, Latinska Amerika i Karibi.

5. Budžet projekta: u skladu sa članom 13. Rezolucije 37 C/72, prema kojem su utvrđena ograničenja iznosa finansijskih sredstava, u skladu sa nivoom projekta, maksimalan iznos za projekte državnog nivoa je $26,000; podregionalnog ili međuregionalnog $28,000, a projekat regionalnog nivoa $38,000.

Za projekte podregionalnog ili međuregionalnog nivoa je uz prijavu potrebno dostaviti najmanje 2 (dva) pisma podrške od Državnih komisija za UNESCO zemalja koje su uključene u projekat, a prema modelu pisma podrške iz Annexa II.

Za projekte regionalnog nivoa je uz prijavu potrebno dostaviti najmanje 3 (tri) pisma podrške od Državnih komisija za UNESCO zemalja koje su uključene u projekat, a prema modelu pisma podrške iz Annexa III.

 

Način i rok prijave:

Obrazac za prijavu, modeli pisama podrške (Annex II i Annex III), tekst Rezolucije 39 C/61 (Annex IV), te dokument Benchmarks (Annex V) koji se preporučuje za korištenje prilikom pripreme projekta se mogu preuzeti ovdje.

Obrazac za prijavu popunjen na engleskom jeziku je potrebno dostaviti u štampanoj formi i u elektronskoj formi, na CD-u, do 7. februara 2022. godine, na adresu:

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Trg BiH 1

71 000 Sarajevo

Sa naznakom: Prijava na poziv za dostavu projekata za Participacijski program UNESCO 2022-2023 – “ne otvarati”

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon 033-492-598 ili email: jelena.dzomba@mcp.gov.ba.