27 Juna, 2020

TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU

Na osnovu članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), a sukladno sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 41/20), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2020. godini

Sredstva za sufinanciranje programa i projekata dodjeljivat će se sukladno sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa – Federalnom ministarstvu kulture i sporta.

TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU

Ukupan iznos raspoloživih sredstava 1.130.000,00 KM

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeće namjene:

 1. Sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata, raspoloživa sredstva 500.000,00 KM. Dodjeljivat će se sredstva u rasponu od 4.000,00 KM do 40.000,00 KM
 2. Sufinanciranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH i sufinanciranje sudjelovanja sportaša na zvaničnim međunarodnim takmičenjima; raspoloživa sredstva 300.000,00 KM. Dodjeljivat će se sredstva u rasponu od 2.000,00 KM do 10.000,00 KM
 3. Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i F BiH, raspoloživa sredstva 250.000,00 KM. Dodjeljivat će se sredstva u rasponu od 5.000,00 KM do 30.000,00 KM
 4. Sufinanciranje sportskih manifestacija i klubova osoba sa invaliditetom, raspoloživa sredstva 80.000,00 KM. Dodjeljivat će se sredstva u rasponu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM

II Pravo podnošenja zahtjeva

Pravo podnošenja zahtjeva na ovaj javni poziv imaju sportske organizacije, klubovi, savezi, udruženja i drugi nositelji sa projektima iz oblasti sporta, registrirani u Federaciji Bosne i Hercegovine.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Kvalitet kandidiranih programa/projekata;
 2. Dugogodišnji kontinuitet programa/projekata;
 3. Doprinos popularizaciji i razvoju sporta;
 4. Doprinos postizanju vrhunskih sportskih rezultata;
 5. Doprinos omasovljavanju sporta;
 6. Doprinos projekta za afirmaciju mladih sportaša s ciljem razvoja sporta.

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

Sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata

 1. Značaj sportskog objekta za razvoj sporta i stvaranje uvjeta za sportsko-rekreativne aktivnosti i vrhunski sport;
 2. Postojeće stanje objekta;
 3. Neophodnost radova;
 4. Izvori financiranja (dokaz o ostalim izvorima financiranja);
 5. Obim korištenja objekta i broj korisnika.

Sufinanciranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH i sufinanciranje sudjelovanja sportaša na zvaničnim međunarodnim takmičenjima:

Sufinanciranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH

 1. Značaj manifestacije i takmičenja za Federaciju BiH;
 2. Broj sportaša i sportskih ekipa koji sudjeluju u realizaciji projekta;
 3. Kontinuitet sportske manifestacije;
 4. Stepen uvažavanja ravnopravnosti spolova na manifestaciji – takmičenju za koje se traži sufinansiranje;
 5. Doprinos razvoju sporta u Federaciji BiH.

Sufinanciranje sudjelovanja sportaša na zvaničnim međunarodnim takmičenjima

 1. Doprinos promociji vrhunskog sporta na zvaničnim međunarodnim takmičenjima;
 2. Stepen obezbjeđenja i podsticanja vrhunskih sportskih rezultata;
 3. Ostvareni sportski rezultati u prethodnim godinama potvrđenim od strane strukovnog Saveza;
 4. Značaj projekta za afirmaciju sportskih ekipa na međunarodnom nivou.

Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i F BiH

 1. Učešće sportskih saveza na međunarodnim takmičenjima;
 2. Postignuti sportski rezultati u prethodnoj takmičarskoj sezoni;
 3. Značaj projekta u promoviranju i predstavljanju BiH na međunarodnim sportskim takmičenjima;
 4. Stvaranje uvjeta za podizanje kvalitete sporta uz uvažavanje ravnopravnosti spolova;
 5. Broj sportskih klubova članova sportskog saveza.
 6. Na ovu točku imaju pravo aplicirati samo savezi konstituirani na nivou BiH i FBiH.

Sufinanciranje sportskih manifestacija i klubova osoba sa invaliditetom

 1. Značaj manifestacije s ciljem razvoja sporta kod osoba sa invaliditetom;
 2. Promoviranje sportskih aktivnosti osoba sa invaliditetom uz uvažavanje ravnopravnosti spolova;
 3. Stepen obezbjeđenja i podsticanja vrhunskih sportskih rezultata osoba s invaliditetom;
 4. Značaj projekta za afirmaciju sportskih ekipa na međunarodnim takmičenjima;
 5. Značaj za razvoj sporta i uključivanje što većeg broja sportaša sa invaliditetom.

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

 1. Zahtjev elektronski popunjen, potpisan i ovjeren pečatom pravne osobe (original);
 2. Uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj (original ili ovjerena kopija);
 3. Rješenje o razvrstavanju – Klasifikacija djelatnosti (original ili ovjerena kopija);
 4. Aktuelni izvod iz registra u kome je aplikant registriran, ne stariji od šest mjeseci do dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija);
 5. Potvrda banke u kojoj je navedeno da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa i ID broj korisnika, ne starija od tri mjeseca do dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija);

Za proračunske korisnike koji koriste depozitne račune potrebno je dostaviti potvrdu od nadležnog ministarstva financija ili pravnog lica na čije je ime otvoren depozitni račun, s brojem depozitnog računa i instrukcijom za plaćanje (original ili ovjerena kopija);

 1. Detaljan opis projekta/programa i detaljan financijski plan;

(Opis projekta trebao bi sadržavati ciljeve, aktivnosti, mjere učinka i sl.)

 1. Bilans stanja i bilans uspjeha za 2019. godinu sa vidljivim pečatom FIA ili potvrda sa pečatom FIA da nije bilo promjena na računu za subjekte registrirane u 2019. godini koji nisu predali bilans stanja i bilans uspjeha (original ili ovjerena kopija);
 2. Dokaz o realiziranim projektima iz prethodnog perioda, bez obzira na to od

koga su sredstva dobivena. (Mogu se dostaviti potvrde o prethodno

realiziranim projektima izdatim od strane financijera, isprintani objavljeni

članci, štampani materijal ili propagandni materijal iz kojih se vidi jasna

 poveznica aplikanta s realiziranim projektom)                                                  9. Plan rada za 2020. godinu;

 1.  Za točke 2 i 4: Potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza federalnom ili državnom (original ili ovjerena kopija).

NAPOMENA: Dokumentaciju je potrebno priložiti po navedenom redoslijedu.

Federalno ministarstvo kulture i sporta je utvrdilo posebnu dokumentaciju koju aplikanti trebaju dostaviti, a koja će uz navedene posebne kriterije biti osnova za ocjenu i izradu prijedloga raspodjele kandidiranih projekata i programa za točke:

Točka 1. Sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata:

 1. Dokaz da je sportski objekat u vlasništvu aplikanta ili da aplikant ima saglasnost vlasnika za izvođenje radova (original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci);
 2. Potvrda ili izjava o osiguranom sufinanciranju iz drugih izvora (original ili ovjerena kopija);

3. Projektna dokumentacija za sportske objekte sa navedenim obimom korištenja objekta i brojem korisnika (idejni ili glavni projekat).

Točka 2. Sufinanciranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH i sufinanciranje sudjelovanja sportaša iz Federacije BiH na zvaničnim međunarodnim takmičenjima:

1. Suglasnost Ministarstva civilnih poslova BiH za organiziranje međunarodnog takmičenja u BiH u 2020. godini, a u skladu sa članom 54. Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH”, br. 27/08, 102/09 i 66/16), (ovjerena kopija),

2. Preporuka od strane strukovnog saveza o značaju projekta/programa (original ili ovjerena kopija),

3. Potvrda od strukovnog saveza o postignutim sportskim rezultatima u prethodnim godinama (original ili ovjerena kopija).

Točka 3. Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH:

 1. Potvrda saveza o broju sportskih klubova, odnosno, broju svojih članova (original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci),
 2. Kalendar natjecanja saveza u 2020. godini.

Točka 4. Sufinanciranje sportskih manifestacija i klubova osoba sa invaliditetom:

 1. Preporuka od strane Parolompijskog komiteta Bosne i Hercegovine ili strukovnog saveza o značaju projekta/programa (original ili ovjerena kopija),
 2. Suglasnost Ministarstva civilnih poslova BiH za organiziranje međunarodnog takmičenja u BiH u 2020. godini, a u skladu sa članom 54. Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH”, br. 27/08, 102/09 i 66/16), (ovjerena kopija).

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa zahtjevom, koji mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i športa ili na web portalu: www.fmks.gov.ba, trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta-

Federalno ministarstvo kulture i športa

NE OTVARATI – ZA JAVNI POZIV „Transfer za sport od značaja za Federaciju“

Obala Maka Dizdara 2

71 000 Sarajevo

Prijave se mogu predati putem pošte zaključno sa 13.07.2020. godine ili na protokol Federalnog ministarstva kulture i športa – Federalnog ministarstva kulture i sporta do 13.07.2020. godine do 15.30 sati.

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanom obrascu, netočne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za točnost podataka u zahtjevu na propisanom obrascu. Ukoliko aplikant pogrešno popuni zahtjev, smatrat će se formalno – pravno neispravnim.
 • Prijave korisnika koji nisu opravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta u posljednjih pet godina, do dana objave ovog javnog poziva, neće biti razmatrane.
 • Potvrda od banke koja ne sadrži identifikacijski broj aplikanta, transkacijski račun aplikanta i izjavu o aktivnosti računa aplikanta se neće prihvaćati.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu točnih podataka. Dostavljeni podaci se ne mogu mijenjati za vrijeme trajanja javnog poziva.
 • U toku realizacije projekta bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakta, ovlaštene osobe ili broja računa kod banke, moraju se  dostaviti u pisanoj formi ovom Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i športa se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.
 • O rezultatima javnog poziva aplikanti će biti obavješteni putem web stranice http://fmks.gov.ba u roku od 60 dana od zatvaranja javnog poziva.
 • Svaki član komisije će biti isključen iz postupka dodjele ukoliko se utvrdi da je u sukobu interesa u odnosu na podnosioca prijave, a podnosioci prijave imaju mogućnost prijaviti sumnju na postojanje sukoba interesa, o kojem će davalac budžetskih sredstava odlučivati pojedinačno o svakoj prijavi.
 • Podnosiocima prijava po javnom pozivu dopušta se izjavljivanje prigovora u roku od pet dana od dana objave rezultata formalno – pravne ispravnosti podnesenih prijava.

Prijavni obrazac 1: Preuzimanje

Prijavni obrazac 2: Preuzimanje

Prijavni obrazac 3: Preuzimanje

Prijavni obrazac 4: Preuzimanje