27 Augusta, 2015

Transfer za sport od značaja za Federaciju

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 59/15), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta/Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2015. godini

Sredstva za sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa.

U Budžetu/Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu osigurana su sredstva za

TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU

I Odabir programa i projekata

Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeće namjene:

 1. Sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata;
 2. Sufinansiranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH i sufinansiranje učešća sportista iz Federacije BiH na zvaničnim međunarodnim takmičenjima;
 3. Nabavka sportske opreme za vaspitno-obrazovne, razvojne i edukacione programe u sportu za mlade;
 4. Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH;
 5. Sufinansiranje sportskih manifestacija i klubova u oblasti invalidskog sporta;

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju udruženja građana, organizacije, ustanove i jedinice lokalne samouprave sa projektima iz oblasti sporta.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Kvalitet kandidiranih programa/projekata;
 2. Dugogodišnji kontinuitet i značaj programa/projekata;
 3. Doprinos popularizaciji i razvoju sporta;
 4. Doprinos postizanju vrhunskih sportskih rezultata;
 5. Doprinos omasovljavanju profesionalnog i amaterskog sporta;
 6. Doprinos ostvarivanju jednakih prava, mogućnosti učešća i pristupa u oblasti sporta svima bez obzira na spol;
 7. Značaj projekta za afirmaciju mladih sportista.

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

Sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata

 1. Značaj sportskog objekta za razvoj sporta i stvaranje uvjeta za sportsko-rekreativne aktivnosti i vrhunski sport;
 2. Stanje objekta i neophodnost radova;
 3. Način i izvori finansiranja sportskog objekta;
 4. Učestalost korištenja sportskog objekta i broj potencijalnih korisnika.

Sufinansiranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH i sufinansiranje učešća sportista iz Federacije BiH na zvaničnim međunarodnim takmičenjima:

Sufinansiranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH

 1. Interes Federacije BiH za održavanje sportske manifestacije i takmičenjima uz uvažavanje ravnopravnosti spolova;
 2. Broj sportista i sportskih ekipa u realizaciji projekta;
 3. Uticaj na popularizaciji sporta u FBiH;
 4. Doprinosi podizanju kvaliteta i razvoja sporta u FBiH.

Sufinansiranje učešća sportista iz Federacije BiH na zvaničnim međunarodnim takmičenjima

 1. Doprinos promociji vrhunskog sporta na zvaničnim međunarodnim takmičenjima;
 2. Obezbjeđenje podsticanja vrhunskih sportskih rezultata;
 3. Ostvareni sportski rezultati u predhodnim godinama na državnim i međunarodnim takmičenjima potvrđenim od strane strukovnog Saveza;
 4. Kategorije sportista koji učestvuju na međunarodnim takmičenjima;
 5. Značaj projekta za afirmaciju sportskih ekipa na međunarodnim takmičenjima.

Nabavka sportske opreme za vaspitno-obrazovne, razvojne i edukacione programe u sportu za mlade

 1. Obezbjeđivanje uvjeta za razvoj amaterskog sporta;
 2. Doprinos popularizaciji i razvoju sporta kod žena i djevojčica;
 3. Doprinos popularizaciji i razvoju sporta kod mladih;
 4. Stvaranje uvjeta za razvoj sporta u F BiH;
 5. Unapređenje rada sa mladim sportistima s ciljem postizanja vrhunskih sportskih rezulata.

Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH

 1. Učestvovanje na međunarodnim takmičenjima;
 2. Postignuti sportski rezultati u prethodnoj takmičarskoj sezoni;
 3. Značaj projekta u promoviranju i predstavljanju BiH na međunarodnim sportskim takmičenjima;
 4. Stvaranje uvjeta za podizanje kvalitete sporta, sportskih rezultata BiH uz uvažavanje ravnopravnosti spolova.

Sufinansiranje sportskih manifestacija i klubova u oblasti invalidskog sporta

 1. Kontinuitet i značaj manifestacije s ciljem razvoja invalidskog sporta;
 2. Obezbjeđenje i podsticanje vrhunskih sportskih rezultata u invalidskom sportu;
 3. Promoviranje veće učešće žena i djevojčica u invalidskom sportu;
 4. Značaj projekta za popularizaciju i afirmaciju sportista i sportskih ekipa na takmičenjima na međunarodnom nivou.

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

 1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu,
 2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1,2 i 3,
 3. Uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj,
 4. Rješenje o razvrstavanju- Klasifikacija djelatnosti,
 5. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva,
 6. Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa ili potvrda banke kod koje je otvoren račun,
 7. Detaljno razrađen i opisan projekat ili program za koji se traži sufinansiranje, s podacima bitnim za bodovanje po navedenim kriterijima,
 8. Detaljan finansijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima po stavkama.

Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)

Tačka 1. Sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata

9. Izjava ili potvrda o sufinansiranju od strane trećih lica za sportske objekte;

10. Projektna dokumentacija za sportske objekte sa navedenim obimom korištenja objekta i brojem korisnika (Idejni ili glavni projekat);

11. Preporuka od nadležnog organa o značaju projekta sa kojim se aplicira (općinski organ, kantonalno ministarstvo za sport ili strukovni Savez).

Tačka 2. Sufinansiranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH i sufinansiranje učešća sportista iz Federacije BiH na zvaničnim međunarodnim takmičenjima

12. Preporuka od strane strukovnog saveza o značaju projekta/programa;

13. Potvrda od strukovnog saveza o postignutim sportskim rezultatima u predhodnim godinama.

Tačka 3. Nabavka sportske opreme za vaspitno-obrazovne, razvojne i edukacione programe u sportu za mlade

14. Specifikacija ili faktura neophodne sportske opreme.

Tačka 4. Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH

15. Kalendar takmičenja saveza u 2015. godini.

Tačka 5. Sufinansiranje sportskih manifestacija i klubova u oblasti invalidskog sporta

16. Preporuka od strane Paraolompijskog komitetea Bosne i Hercegovine ili strukovnog saveza o značaju projekta/programa.

Dokumenti navedeni pod tačkama 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15 i 16 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod tačkama 3 , 4, 5, 6, 9 i 14 u ovjerenoj kopiji.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim Javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima, koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu www.fmks.gov.ba , trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo.

Na koverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv – Transfer za sport od značaja za Federaciju“, broj pozicije, namjene projekta/programa za koji se aplicira“.

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta do 14.9.2015. godine do 16.00 sati ili putem pošte zaključno s 14.9.2015. godine.

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Aplikant je dužan da preuzme aplikacijske obrasce za programe ili projekte za koji aplicira po tačkama.
 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i sporta u prethodnom periodu neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu tačnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakt i ovlaštene osobe se moraju dostaviti u pisanoj formi ovom ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.

 

TAČKA 1 – APLIKACIJSKI OBRAZAC – PREUZIMANJE (DOWNLOAD)

TAČKA 2 – APLIKACIJSKI OBRAZAC – PREUZIMANJE (DOWNLOAD)

TAČKA 3 – APLIKACIJSKI OBRAZAC – PREUZIMANJE (DOWNLOAD)

TAČKA 4 – APLIKACIJSKI OBRAZAC – PREUZIMANJE (DOWNLOAD)

TAČKA 5 – APLIKACIJSKI OBRAZAC – PREUZIMANJE (DOWNLOAD)