27 Augusta, 2015

Transfer za mlade

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 59/15), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta/Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2015. godini

Sredstva za sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa.

U Budžetu/Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu osigurana su sredstva za

TRANSFER ZA MLADE

I Odabir programa i projekata

Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeće namjene:

 1. Podrška projektima omladinskih organizacija,
 2. Istraživanje, formiranje i promoviranje politika prema mladima u FBiH.

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju institucije, organizacije, asocijacije, i udruženja koja obavljaju djelatnosti u oblasti omladinskog aktivizma u Federaciji BiH i Bosni i Hercegovini.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Kvalitet kandidiranih programa/projekata;
 2. Značaj programa/projekata za mlade u Federaciji BiH;
 3. Doprinos popularizaciji i razvoju omladinskog aktivizma i politika prema mladima;
 4. Doprinos ostvarivanju principa ravnopravnosti spolova kroz kreiranje programa/projekata i očekivanih rezultata;
 5. Regionalna i nacionalna zastupljenost;
 6. Doprinos unapređenju položaja mladih u Federaciji BiH.

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

Podrška projektima omladinskih organizacija

 1. Doprinos programa/projekta za razvoj sposobnosti i kompetencija kod mladih;
 2. Broj učesnika (direktnih/indirektnih) koji su uključeni u program/projekat;
 3. Značaj programa/projekta za veću društvenu uključenost mladih u život zajednice;
 4. Jačanje kapaciteta omladinskih organizacija s ciljem formiranja vijeća mladih u FBiH;
 5. Reference aplikanta i dosadašnje iskustvo u radu s mladima.

Istraživanje, formiranje i promoviranje politika prema mladima u FBiH

 1. Obim, kvalitet i struktura istraživanja i promoviranja;
 2. Reference aplikanta i dosadašnje iskustvo u radu s mladima;
 3. Vremenski rok provođenja aktivnosti;
 4. Osigurano partnerstvo s drugim nivoima vlasti i međunarodnim organizacijama;
 5. Doprinos uspostavljanju vijeća mladih u Federaciji BiH;
 6. Očekivani efekti i značaj od istraživanja i promocije politika prema mladima u Federaciji BiH.

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

 1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu,
 2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1,2 i 3,
 3. Uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj,
 4. Rješenje o razvrstavanju- Klasifikacija djelatnosti,
 5. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva,
 6. Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa ili potvrda banke kod koje je otvoren račun, 
 7. Detaljno razrađen i opisan projekat ili program za koji se traži sufinansiranje, s podacima bitnim za bodovanje po navedenim kriterijima,
 8. Detaljan finansijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima po stavkama.

Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)

9. Dokaz da je aplikant član vijeća mladih ili dokumentacija koja dokazuje da radi na njegovom uspostavljanju;

10. Reference aplikanta u radu s mladima (kratak navod o implementiranim projektima u zadnjih 5 godina);

11. Potpisani sporazumi o partnerstvima i saradnji;

12. Dokaz o sufinansiranju projekta.

Dokumenti navedeni pod tačkama 1, 2, 7, 8, 9 i 10 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod tačkama 3 , 4, 5, 6, 11 i 12 u ovjerenoj kopiji.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima, koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu: www.fmks.gov.ba , trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo.

Na koverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv – Transfer za mlade“, broj pozicije, namjene projekta/programa za koji se aplicira.

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta do 14.9.2015. godine do 16.00 sati ili putem pošte zaključno s 14.9.2015. godine.

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i sporta u prethodnom periodu neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu tačnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakt i ovlaštene osobe se moraju dostaviti u pisanoj formi ovom ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.

APLIKACIJSKI OBRAZAC – PREUZIMANJE (DOWNLOAD)