23 Juna, 2022

Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa – formalno-pravno neispravne prijave pristigle na Javni poziv 2022.

fmksBroj: 03-11-10-4729/22

Sarajevo, 22. 6. 2022. godine

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), a u skladu sa članom 5. Pravilnika o procedurama za izbor korisnika sredstava po Javnom pozivu u oblasti kulturno-historijskog naslijeđa, kulture, sporta i mladih za 2022. godinu, broj: 01-02-4-3052/22 od 13. 04. 2022. godine, federalna ministrica kulture i sporta d o n o s i

 

O D L U K U

I

U skladu sa Zapisnikom o radu Komisije za provjeru formalno – pravne ispravnosti prijava pristiglih po Javnom pozivu za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, „Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa “, formalno – pravno neispravne prijave pristigle na Javni poziv su sljedeće: prilog tabela.

II

Podnosioci prijava navedeni u tački I Odluke, imaju pravo prigovora u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja ove odluke na web – portalu Ministarstva.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

M I N I S T R I C A 

   Zora Dujmović

Preuzimanje: Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa – formalno-pravno neispravne prijave pristigle na Javni poziv 2022.