27 Augusta, 2015

Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 59/15), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta/Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2015. godini

Sredstva za sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa.

U Budžetu/Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu osigurana su sredstva za

TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

 1. Izrada projekata i izvođenje radova zaštite kulturno-historijskih dobara koja imaju status nacionalnog spomenika,
 2. Izrada projekata i izvođenje radova za zaštitu stambenih objekata koji imaju status nacionanog spomenika.

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju pravne osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturnoj baštini na području Federacije Bosne i Hercegovine, javne i vjerske ustanove, institucije, jedinice lokalne samouprave i fizička lica ukoliko su vlasnici objekata koji imaju status nacionalnog spomenika.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Kvalitet kandidiranih projekata/ programa i njihov doprinos podizanju općeg nivoa zaštite nepokretnih i pokretnih dobara u oblastima kulturnog i graditeljskog naslijeđa;
 2. Doprinos uspješnom prezentiranju i afirmaciji Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine u svijetu;
 3. Ravnomjerna regionalna i nacionalna zastupljenost;
 4. Obezbijeđeno sufinansiranje iz drugih izvora.

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

Izrada projekata i izvođenje radova zaštite kulturno-historijskih dobara koja imaju status nacionalnog spomenika i Izrada projekata i izvođenje radova za zaštitu stambenih objekata koji imaju status nacionanog spomenika:

 1. Nastavak realizacije aktivnosti na započetim programima i projektima;
 2. Vrijednost kulturnog dobra (historijska, umjetnička, arhitektonska, kulturna, duhovna, prostorna);
 3. Prioriteti i neophodnosti radova u skladu sa stanjem objekta (preliminarna zaštita, restauracija, sanacija i revitalizacija).

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

 1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu,
 2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1,2 i 3,
 3. Uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj,
 4. Rješenje o razvrstavanju- Klasifikacija djelatnosti,
 5. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva,
 6. Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa ili potvrda banke kod koje je otvoren račun,
 7. Detaljno razrađen i opisan projekat ili program za koji se traži sufinansiranje, s podacima bitnim za bodovanje po navedenim kriterijima,
 8. Detaljan finansijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima po stavkama.

Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)

9. Preporuka resornog kantonalnog ministarstva ili lokalne zajednice s potvrdom o sufinansiranju (dodatna dokumentacija bi trebala sadržavati pismo preporuke sa obrazloženjem, kao i iznos sredstava kojima se sudjeluje u finansiranju programa);

10. Bilans stanja i uspjeha za proteklu godinu ovjeren kod nadležnog organa.

Dokumenti navedeni pod tačkama 1, 2, 7, 8 i 9 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod tačkama 3, 4, 5, 6 i 10 u ovjerenoj kopiji.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima, koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu: www.fmks.gov.ba trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta 
Obala Maka Dizdara 2 
71 000 Sarajevo

Na koverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv – Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa“ i broj pozicije, namjene projekta/ programa za koji se aplicira“.

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta do 14.9.2015. godine do 16.00 sati ili putem pošte zaključno s 14.9.2015. godine.

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i sporta u prethodnom periodu neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu tačnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa, ili promjena kontakt i ovlaštene osobe se moraju dostaviti u pisanoj formi ovom ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.

APLIKACIJSKI OBRAZAC – PREUZIMANJE (DOWNLOAD)