27 Augusta, 2015

Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 59/15), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta/Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2015. godini

Sredstva za sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa.

U Budžetu/Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu osigurana su sredstva za

TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeće namjene:

 1. Manifestacije, programi i projekti kulture od posebnog značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju Bosne i Hercegovine od internacionalnog značaja,
 2. Manifestacije, programi i projekti kulture od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine.

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava na ovaj Javni poziv imaju imaju kulturne institucije, organizacije, asocijacije i udruženja u oblasti kulture koji se bave produkcijom, prezentiranjem i afirmiranjem kulture.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Kvalitet programa (doprinos podizanju kulturnog nivoa u FBiH, produkcije, prezentacije i afirmacije kulturnog i umjetničkog stvaralaštva);
 2. Jasna definisanost svih segmenata projektne dokumentacije: studija izvodljivosti, vremenski plan realizacije u segmentima, finansijska konstrukcija, slike stanja, definiranje problema koji se želi riješiti;
 3. Uravnoteženje uvjeta za kulturni razvoj u FBiH (Projekti orijentirani prema kantonima i općinama slabijeg materijalnog stanja);
 4. Samoodrživost programa/projekta i savremeni marketinški pristup kulturi;
 5. Kontinuiranost programa/projekta i njegova tradicijska osnova (projektne aktivnosti koje imaju dugoročni učinak i održivost);
 6. Uravnoteživanje uvjeta za poticaje svih oblika umjetnosti;
 7. Doprinos kandidiranih projekata stvaranju jednakih prava, mogućnosti učešća i pristupa u oblasti kulture bez obzira na spol;
 8. Doprinos angažiranju i afirmaciji mladih u oblasti kulture;
 9. Teritorijalna zastupljenost aktivnosti (obuhvat projekta u teritorijalnom smislu).

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

Manifestacije, programi i projekti kulture od posebnog značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju Bosne i Hercegovine od internacionalnog značaja:

 1. Poseban značaj koji produkcija, prezentacija i/ili afirmacija ima u razvoju kulture i umjetnosti u internacionalnim okvirima;
 2. Obezbjeđivanje kontinuiteta manifestacija od posebnog značaja za ugled FBiH i BiH kao eminentne kulturne sredine u regionu i svijetu;
 3. Prezentiranje i promoviraje kulture i umjetnosti drugih naroda, odnosno projekti koji jasno ističu značaj međunarodne kulturne saradnje;
 4. Stepen razvoja organizacijskih kapaciteta;
 5. Predviđen nivo razmjene i mobilnosti umjetnika i umjetničkih djela visokog kvaliteta;
 6. Predviđeno podržavanje koprodukcije umjetničkih djela visokog kvaliteta;
 7. Dosadašnji uspjesi kandidata na internacionalnom planu;
 8. Broj učesnika i posjetilaca koji su obuhvaćeni projektom/programom (domaći i inozemni učesnici i gosti).

Manifestacije, programi i projekti kulture od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine:

 1. Značaj projekta/manifestacije, originalnost i njegov doprinos promoviranju i afirmiranju bh. kulturnog stvaralaštva u Federaciji BiH;
 2. Značaj programa za očuvanje i unapređenje kulturnog identiteta, kulturnog naslijeđa i kulturnog razvoja Federacije BiH;
 3. Obezbjeđivanje kontinuiteta manifestacija od posebnog značaja za ugled Federacije BiH;
 4. Broj učesnika i posjetilaca koji su obuhvaćeni projektom/programom (domaći i inozemni učesnici i gosti).

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

 1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu,
 2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1,2 i 3,
 3. Uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj,
 4. Rješenje o razvrstavanju- Klasifikacija djelatnosti,
 5. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva,
 6. Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa ili potvrda banke kod koje je otvoren račun,
 7. Detaljno razrađen i opisan projekat ili program za koji se traži sufinansiranje, s podacima bitnim za bodovanje po navedenim kriterijima,
 8. Detaljan finansijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima po stavkama.

Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje),

9. Informacija/izvještaj o istom ili sličnom programu ukoliko je realiziran u prethodne dvije godine (kratka verzija),

10. Informacija o glavnim aktivnostima i uspjesima u radu aplikanta u segementu kulture tokom prethodne dvije godine (kratka verzija),

11. Okvirni plan rada za dvije naredne godine sa statusom programa u narednom periodu za koji se traži podrška (kratka verzija),

12. Bilans stanja i uspjeha za proteklu godinu ovjeren kod nadležnog organa.

Dokumenti navedeni pod tačkama 1, 2, 7, 8, 9, 10 i 11 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod tačkama 3 , 4, 5, 6 i 12 u ovjerenoj kopiji.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima, koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu www.fmks.gov.ba , trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Na koverti je potrebno naznačiti: „Za Javni poziv – Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH“ i broj pozicije, namjene projekta/ programa za koji se aplicira“.

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta do 14.9.2015. godine do 16.00 sati ili putem pošte zaključno s 14.9.2015. godine.

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i sporta u prethodnom periodu neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu tačnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakt i ovlaštene osobe se moraju dostaviti u pisanoj formi ovom ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.

APLIKACIJSKI OBRAZAC – PREUZIMANJE (DOWNLOAD)