17 Juna, 2022

Transfer za kulturu od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine – formalno-pravno neispravne prijave pristigle na Javni poziv 2022.

Broj: 03-11-10-4677/22

Sarajevo, 17. 6. 2022. godine

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), federalna ministrica kulture i sporta d o n o s i

O D L U K U

I

U skladu sa Zapisnikom o radu Povjerenstva za provjeru formalno-pravne ispravnosti prijava pristiglih po Javnom pozivu za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2022 . godinu, Transfer za kulturu od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine, formalno-pravno neispravne prijave pristigle na Javni poziv su sljedeće: prilog tabela.

II

Podnosioci prijava navedeni u točki I Odluke, imaju pravo prigovora u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja ove odluke na web – portalu Ministarstva.

III

Prigovorom nije dopuštena dopuna dokumentacije ili korekcija dostavljene.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

M I N I S T R I C A 

Zora Dujmović

 

Preuzimanje: Transfer za kulturu od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine – formalno-pravno neispravne prijave pristigle na Javni poziv 2022.