22 Marta, 2024

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA J.P. „FILMSKI CENTAR SARAJEVO“ D.O.O.

VLADA FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

objavljuje

 

 PONIŠTENJE

JAVNOG OGLASA ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA J.P. „FILMSKI CENTAR SARAJEVO“ D.O.O.

 

 

Poništava se Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. „Filmski Centar Sarajevo“ d.o.o., objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 58/22 – oglasni dio od 22. 7. 2022. godine, i u dnevnim listovima „Večernji list“ i „Dnevni avaz“, izdanja od 18. 7. 2022. godine i istovremeno na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 12/03, 34/03 i 65/13), članka 9. stavak (1) Uredbe o vršenju ovlaštenja u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17, 96/17 i 101/22), a sukladno Odluci o ponovnom raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. „Filmski Centar Sarajevo“ d.o.o. („Službene novine Federacije BiH“, broj:19/24) i Odluci o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. “Filmski Centar Sarajevo”, d.o.o. („Službene novine Federacije BiH“, broj19/24), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ponovno raspisuje

 

JAVNI OGLAS

ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

 J.P. „FILMSKI CENTAR SARAJEVO“ D.O.O.

 

 I. Predmet javnog oglasa

 

Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. „Filmski Centar Sarajevo“ d.o.o. i to:

 

 1. Predsjednik Nadzornog odbora…………………………..….1 izvršitelj

 

 1. Član Nadzornog odbora…………………………………….. 2 izvršitelja

II. Opis pozicije

Nadzorni odbor, pored nadležnosti utvrđenih u Zakonu o gospodarskim društvima („Službene novine Federacije BiH“, br. 81/15 i 75/21), ima i sljedeće nadležnosti:

 

 • nadzire rad uprave,
 • priprema Statut i druge opće akte potrebne za rad i djelatnost Centra, i predlaže ih skupštini,
 • priprema etički kodeks i predlaže ga skupštini,
 • vrši izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njegovo imenovanje skupštini,
 • razmatra provedbeni propis za postupak nabave i nadzire njegovo provođenje,
 • daje mišljenje skupštini o prijedlogu uprave za raspodjelu profita,
 • imenuje i razrješava upravu sukladno postupcima utvrđenim zakonom i Statutom,
 • daje ovlaštenja za aktivnosti koje su ograničene na temelju Zakona o javnim poduzećima („Službene novine Federacije BiH“, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12),
 • daje upute direktoru za provođenje uviđaja u vezi sa uočenim nepravilnostima,
 • vrši i druge poslove sukladno zakonu i Statutu Centra.

 

III.  Mandat

 

Nadzorni odbor sastoji se od predsjednika i dva člana.

 

Mandat predsjednika i članova Nadzornog odbora traje četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja sukladno zakonu.

 

IV. Uvjeti

 

Za predsjednika i člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Filmski Centar Sarajevo“ može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće:

 

a) Opće uvjete:

 

 • da je stariji od 18 godina;
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini (bilo na razini države ili entiteta) u razdoblju od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;
 • da se na njega ne odnosi članak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

b) Posebne uvjete:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da posjeduje sveučilišnu diplomu (VII. stupanj), odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja,
 • najmanje pet godina radnog staža nakon sticanja visoke stručne spreme,
 • da nije na funkciji u političkoj stranci,
 • da nema privatni/financijski interes u javnom poduzeću u čiji se nadzorni odbor kandidira,
 • da nije direktor ili član uprave društva,
 • da nije izabrani dužnosnik, nositelj izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 70/08),
 • da nije u sukobu interesa, u osobnom ili profesionalnom odnosu s preduzećem u čiji Nadzorni odbor se kandidira,
 • da nije lice kojeg isključuju odredbe Uredbe o vršenju ovlaštenja u gospodarskim društvima s učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17 i 101/22),
 • da nije lice kojeg isključuju odredbe Zakona o gospodarskim društvima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 85/15 i 75/21), odnosno:
 • da nije lice koje je istovremeno predsjednik ili član nadzornog odbora ili upravnog odbora drugog društva ili institucije,
 • da nije osuđivan za kazneno djelo i za prekršaj nespojiv s dužnošću u Nadzornom odboru, pet godina od dana pravomoćnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
 • da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti nadzornog odbora,
 • da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u nadzornom odboru u koji se kandidira,
 • da ispunjava uvjete iz članka 19. stavak (1) točka a) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17- Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16) i
 • da posjeduje certifikat o završenom usavršavanju sukladno Uredbi o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava gospodarskih društava sa većinskim učešćem državnog kapitala („Službene novine Federacije BiH“, br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15,60/16,88/17 i 19/22) ili izjavu da će u roku od šest mjeseci steći certifikat o završenom usavršavanju ili potvrdu Privredno-gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine da je kandidat u postupku usavršavanja.

 

c) Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata uzet će se u obzir i sljedeće:

 • sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa gospodarskog društva i uvažavanja interesa drugih zainteresiranih sudionika;
 • sposobnost za savjesno, odlučno, odgovorno i profesionalno obavljanje upražnjene pozicije;
 • izražena individualnost, inicijativnost, nezavisnost u radu i donošenju odluka;
 • komunikacijske i organizacijske sposobnosti;
 • znanja i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvješća, poznavanje gospodarskog prava i ukupnog zakonodavstva na području djelovanja nadzornih odbora, korporativnog upravljanja i strategije poslovne etike;
 • sposobnost upravljanja financijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu;
 • rezultati rada ostvareni tijekom karijere.

 

V. Potrebni dokumenti

 

Prijave kandidata treba da sadrže kraći životopis, adresu i kontakt telefon.

 

Uz prijavu je potrebno dostaviti:

 

 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
 • diplomu o visokoj stručnoj spremi odnosno visokom obrazovanju prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (ovjerena fotokopija diplome);
 • uvjerenje – listing iz PIO/MIO i potvrdu/uvjerenje poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio, s nazivom radnog mjesta i stručnom spremom potrebnom za to radno mjesto;
 • rješenje rukovodioca organa državne službe da može obavljati dodatnu djelatnost za koju se plaća naknada, za koju se kandidat prijavljuje (original dokument) – samo ukoliko je kandidat državni službenik;
 • certifikat o završenom usavršavanju sukladno Uredbi o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa većinskim učešćem državnog kapitala ili izjavu da će u roku od šest mjeseci steći certifikat o završenom usavršavanju ili potvrdu Privredno-gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine da je kandidat u postupku usavršavanja;
 • izjave kandidata, potpisane i ovjerene od strane nadležnog organa (ne starije od tri mjeseca) o ispunjavanju Općih uvjeta iz točke IV. pod a) alineje 2. i 3. i pod b) alineje od 4. do 11.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na Javni oglas moraju biti originalni ili ovjerene preslike.

Dostavljeni dokumenti se ne vraćaju.

 

VI. Ostale napomene

 

Svi kandidati koji budu ispunjavali formalno-pravne uvjete i kriterije za imenovanje, bit će pozvani na intervju. Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovoditeljima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja. Obrasci se mogu popuniti neposredno prije intervjua.

Javni oglas se objavljuje u „Službenim novinama Federacije BiH“ i u „Večernjem listu“. Javni oglas ostaje otvoren 14 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja.

Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti isključivo preporučeno putem pošte, sa naznakom na kuverti:

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

POVJERENSTVO ZA IZBOR I IMENOVANJA ČLANOVA NADZORNIH ODBORA U GOSPODARSKIM DRUŠTVIMA SA SUDJELOVANJEM DRŽAVNOG KAPITALA U KOJIMA NADLEŽNOST FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE VRŠI VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

„Prijava na Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. “Filmski Centar Sarajevo” d.o.o. – ne otvarati“

 

Hamdije Čemerlića br. 2

71000 Sarajevo

 

Na poleđini kuverte navesti ime i prezime podnositelja prijave i adresu.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.