19 Marta, 2024

Održan program stručnog usavršavanja “Etika i integritet”

Berisa Mehović, stručna savjetnica za zaštitu kulturnog i graditeljskog naslijeđa i muzejsku djelatnos, učestvovala je u programu stručnog usavršavanja “Etika i integritet” koji se održao 18. marta 2024. godine u Sarajevu, u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH a u suradnji sa OSCE Misijom u Bosni i Hercegovini.

Program je bio namijenjen državnim službenicima u organima državne službe u Federaciji BiH s ciljem podizanja nivoa razumijevanja etičkih principa i definicija, razumijevanja sistema vrijednosti, sukoba interesa, korupcije, te metoda i alata za prepoznavanje problema i istrajavanja u izgradnji profesionalnog integriteta.

U toku jednodnevnog programa, učesnicima su prezentovana tri modula:

Modul 1: Uloga zaposlenih u državnoj službi i Etički kodeks, Odnos etike, integriteta i sistema vrijednosti, vrijednosti i principi državne službe i Značaj Etičkog kodeksa u državnoj službi.

Modul 2: Tipovi sukoba interesa, Prepoznavanje i rješavanje sukoba interesa i Prepoznavanje rizičnih situacija u praksi.

Modul 3: Definicije i obuhvatanje pojma odgovornosti, Pojmovi ličnog, profesionalnog i društvenog integriteta i Kvadrant odgovornosti; preuzimanje i prebacivanje odgovornosti.

Predavanje je održano uz vizuelnu prezentaciju, praktične vježbe, rad u grupama i diskusije.