10 Novembra, 2011

Kreativna Evropa 2014-2020

Evropska komisija je 29. juna 2011. godine objavila prijedlog budžeta za period od 2014 do 2020. godine. Novi planovi obuhvataju povećanje od 4,8 odsto ukupnog budžeta od 976 bilona eura na 1.025 biliona eura, nove EU poreze u obliku evropskog finansijskog transakcijskog poreza i/ili direktnog EU PDV-a, koji će smanjiti direktni doprinos zemlje članice sa 1,12 odsto bruto nacinalnog dohotka na 1,05 što podrazumijeva smanjenje u pogledu administrativne potrošnje/rashoda.
 
Prijedlog uvodi novi okvirni program pod nazivom Kreativna Evropa koji stavlja programe Kultura i Medija pod isti krov, premda se bavi jasnim programskim aktivnostima i obuhvata fond za kulturu i kreativne industrije. Predloženi budžet za program u ovom sedmogodišnjem periodu je 1,6 biliona eura, što predstavlja 500 miliona više od kombinovanih budžeta  programa Medija i Kultura u periodu od 2007 do 2013. godine.  Međutim, još uvijek nije objelodanjeno kako će ovaj budžet biti podijeljen na različite programske aktivnosti i istrumente.
 
Središte programa će biti „privredna i društvena uloga kulture i kreativnih industrija“. U pogledu primjene budućeg okvirnog programa,  Izvršna agencija će nastaviti da upravlja ovim dvjema programskim aktivnostima/oblastima, a novim finansijskim instrumentom (koji djeluje kao garantni fond) upravljat će grupa Evropske investicijske banke.
 
Zajedno sa programom Kreativna Evropa predložen je i novi program Obrazovanje za Evropu koji obuhvata obrazovanje, obuku i mlade sa budžetom od 15,2 biliona eura. Oba ova programa se svrstavaju u jedan, pod nazivom „Investiranje u ljudski kapital“.
 
Potpuni prijedlog budžeta pogledajte na web stranici: http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/fin_fwk1420/fin_fwk1420_en.cfm