24 Augusta, 2012

KONKURS/NATJEČAJ za izbor korisnika sredstava Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti u Sarajevu

Broj: 02-26/12

Datum: 17.8. 2012. godine

 

U skladu sa Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti u Sarajevu broj: 02-112/08 od 14. 11. 2008. godine i Odlukom o raspisivanju Konkursa/Natječaja za izbor korisnika sredstava Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti u Sarajevu za 2012. godinu broj:02-24/12 od 17.8.2012. godine, Upravni odbor Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti u Sarajevu, raspisuje

 

KONKURS/NATJEČAJ

za izbor korisnika sredstava

Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti u Sarajevu

 

 

I – PREDMET KONKURSA/NATJEČAJA 

Predmet Konkursa/Natječaja je prikupljanje prijava i izbor korisnika sredstava Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti u Sarajevu (u daljem tekstu: Fondacija) za 2012. godinu. 

 

II – OBLASTI U OKVIRU KOJIH ĆE SE VRŠITI IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA

 

1. Projekti, programi i manifestacije muzičke umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju Bosne i Hercegovine 

2. Projekti, programi i manifestacije scenske umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju Bosne i Hercegovine 

3. Projekti, programi i manifestacije likovne umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju Bosne i Hercegovine

 

III – NAČIN ODABIRA KORISNIKA SREDSTAVA 

Način odabira korisnika sredstava utvrđen je Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti u Sarajevu broj 02-112/08 od 14. 11. 2008.godine. 

 

IV – KRITERIJI ZA IZBOR KORISNIKA

 

1.Opći kriteriji:

          kvaliteta programa ili projekta, potvrđen status i značaj

          doprinos promociji i afirmaciji bosanskohercegovačke kulture i kulturnih identiteta

          interes kulturne javnosti

          funkcionalna i ekonomska opravdanost

          ravnomjerna regionalna i nacionalna zastupljenost

          podrška projektima, programima i manifestacijama koji imaju potporu lokalne zajednice

          prednost imaju projekti, programi i manifestacije koji imaju osigurano sufinansiranje

          broj sudionika u projektu, programu i manifestaciji i širina prostora djelovanja

          održivost i kontinuitet kandidiranih projekata i programa

          nastavak realizacije započetih projekata

          projekti, programi i manifestacije koji su profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora odnosno predlagača

 

2.Posebni kriteriji:

 

a) Projekti, programi i manifestacije muzičke umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju Bosne i Hercegovine

          stvaranje visokih estetskih vrijednosti iz oblasti muzičke umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu kojim bosanskohercegovačku kulturu stavljaju u evropske okvire

          programi, projekti i manifestacije koji čuvaju i promovišu tradiciju i kulturu naroda u Bosni Hercegovini na polju muzičke umjetnosti

          programi i projekti koji potiču i obogaćuju stvaralaštvo bosanskohercegovačkih kompozitora u svim muzičkim oblicima i vrstama

          projekti, programi i manifestacije koji promovišu usavršavanje mladih muzičara kao i oblik afirmacije reproduktivnog i autorskog stvaralaštva

          projekti, programi i manifestacije koji promovišu kvalitetnu i novu inicijativu za određene sredine

          projekti, programi i manifestacije koji svojim kontinuitetom predstavljaju kulturni identitet sredine iz koje dolaze.

 

b) Projekti, programi i manifestacije scenske umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju Bosne i Hercegovine

          stvaranje visokih estetskih vrijednosti iz oblasti scenske umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu kojim bosanskohercegovačku kulturu stavljaju u evropske okvire

          projekti, programi i manifestacije koje potiču i obogaćuju stvaralaštvo bosanskohercegovačkih scenskih umjetnika u svim scenskim oblicima i vrstama

          projekti, programi i manifestacije koje imaju uspješan dugogodišnji kontinuitet značajan za širu zajednicu

          festivali iz oblasti scenskih umjetnosti od međunarodnog i domaćeg značaja

          projekti, programi i manifestacije koje potiču promicanje novih estetskih i autorskih izraza

          projekti, programi i manifestacije koje promovišu bosanskohercegovačku kulturu i umjetnike na polju regionalne i međudržavne saradnje

          projekti, programi i manifestacije koje potiču razmjenu (gostovanje, koprodukcije) umjetnički vrijednih i kvalitetnih produkcija u području scenskih umjetnosti 

 

c) Projekti, programi i manifestacije likovne umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju Bosne i Hercegovine

         stvaranje visokih estetskih vrijednosti iz oblasti likovnih umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu kojim bosanskohercegovačku kulturu stavljaju u evropske okvire

         projekti, programi i manifestacije koje potiču i obogaćuju stvaralaštvo bosanskohercegovačkih stvaralaca u svim likovnim oblicima i vrstama

          projekti, programi i manifestacije koji imaju uspješan dugogodišnji kontinuitet značajan za širu zajednicu

          izložbe grupa afirmisanih umjetnika

          retrospektivne izložbe renomiranih bosanskohercegovačkih umjetnika

          samostalne izložbe

          međuinstitucionalna saradnja i razmjena, partnerstvo u Bosni i Hercegovini (razmjena izložbi u Bosni i Hercegovini i inostranstvu)

          projekti, programi i manifestacije koji potiču razmjenu umjetničkih produkcija od domaćeg i međunarodnog značaja

          promocija bosanskohercegovačkih umjetnika na polju regionalne i međunarodne saradnje 

 

V – PRAVO UČEŠĆA  

Pravo učešća na ovaj Konkurs/Natječaj imaju pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Federacije Bosne i Hercegovine, samostalni umjetnici, građani i udruženja.

 

VI – SADRŽAJ PRIJAVE ZA UČEŠĆE 

Obavezna dokumentacija : 

  1. 1.Popunjen prijavni obrazac (za fizičke i pravne osobe)
  2. 2.Lična karta i CIPS-ova prijava prebivališta (za fizičke osobe) – ovjerena kopija
  3. 3.Rješenja o registraciji podnositelja zahtjeva (za pravne osobe) -ovjerena kopija
  4. 4.Uvjerenja o poreznoj registraciji – identifikacijski broj (za pravne osobe) -ovjerena kopija
  5. 5.Ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog ili tekućeg računa (za pravne i fizičke osobe) -ovjerena kopija
  6. 6.Bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2011. godinu sa pečatom Agencije za finansijske, informatičke i posredničke usluge (za pravne osobe)- ovjerena kopija 
  7. 7.Detaljan opis projekta, programa ili manifestacije za koji se traži sufinanciranje (za pravne i fizičke osobe)
  8. 8.Finansijski plan projekta s navedenim izvorima prihoda i očekivanim rashodima (za pravne i fizičke osobe)
  9. 9.Preporuka kantonalnog resornog ministarstva ili lokalne uprave s potvrdom o sufinansiranju (ako postoji) original 

 

NAPOMENA: Ovjera kopija ne može biti starija od 3 mjeseca od datuma podnošenja prijave! 

 

VII – VAŽNE NAPOMENE 

Projekti, programi i manifestacije namijenjene predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom uzrastu u pravilu neće biti razmatrane osim ako je riječ o njegovanju autorskog izraza. 

 

VIII- DOSTAVLJANJE PRIJAVA 

Prijave na Konkurs/Natječaj se podnose sa pratećom dokumentacijom u zatvorenoj koverti sa vidljivom naznakom na koverti:

FONDACIJA ZA MUZIČKE SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI

“PRIJAVA ZA KONKURS/NATJEČAJ”

Obala Maka Dizdara 2, 71 000 Sarajevo

 

Obavezno popunjen prijavni obrazac možete preuzeti u prostorijama Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti u Sarajevu, ul. Obala Maka Dizdara broj 2 ili dobiti na upit putem e-mail adrese: fmslsa@gmail.com.  

Dodatne informacije možete dobiti upitom na e-mail adresu: fmslsa@gmail.com najdalje do 14. 9. 2012.godine, poslije kojeg datuma nismo dužni odgovarati na iste. 

Rok za podnošenje prijava je do 15. 9. 2012. godine. 

Dokumentacija i prilozi koji budu dostavljeni za sudjelovanje u Konkursu/Natječaju neće se vraćati. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.  

Prijave korisnika sredstava Fondacije iz prethodnih godina koji nisu dostavili izvještaje o namjenskom utrošku sredstava neće biti razmatrane. 

Rezultati Konkursa/Natječaja bit će objavljeni u sredstvima javnog informiranja u roku od 30 dana po zatvaranju Konkursa/Natječaja.

FONDACIJA ZA MUZIČKE
SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Jasmin Duraković, sr