26 Novembra, 2021

JAVNI POZIV za odabir programa i projekata iz Transfera za mlade

fmksNa osnovu članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), a u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje

 

JAVNI POZIV
za odabir programa i projekata iz Transfera za mlade

Istraživanje i analiza stanja, položaja i potreba mladih i stručna podrška za izradu Strategije za mlade Federacije Bosne i Hercegovine

 

Sredstva za sufinanciranje programa i projekata dodijelit će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 40.000,00 KM.

fmksNa osnovu članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), a u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje

 

 

 

JAVNI POZIV
za odabir programa i projekata iz Transfera za mlade

Istraživanje i analiza stanja, položaja i potreba mladih i stručna podrška za izradu Strategije za mlade Federacije Bosne i Hercegovine

 

Sredstva za sufinanciranje programa i projekata dodijelit će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 40.000,00 KM.

I Odabir za programe i projekte vršit će se za sljedeću namjenu:

1. Izrada situacijske analize potrebne za izradu strateške platforme i stručno-konzultantska  podrška u svim fazama izrade Strategije za mlade Federacije Bosne i Hercegovine. Sredstva će se dodijeliti u iznosu do 25.000 KM i bira se samo jedan aplikant.

2. Promocija i istraživanje potreba i stavova mladih kroz faze izrade Strategije za mlade Federacije Bosne i Hercegovine. Sredstva će se dodijeliti u iznosu do 15.000 KM i bira se samo jedan aplikant.

II Pravo podnošenja zahtjeva

Pravo podnošenja zahtjeva na ovaj Javni poziv imaju institucije, organizacije, udruženja i drugi nosioci koji obavljaju djelatnosti u oblasti mladih i omladinskog aktivizma ili strateškog planiranja registrirani u Federaciji Bosne i Hercegovine, izuzev privatnih organizacija osnovanih s ciljem ostvarivanja profita.  

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava
1. Kvaliteta kandidiranih programa/projekata,
2. Značaj programa/projekata za mlade u Federaciji BiH,
3. Doprinos ostvarivanju principa ravnopravnosti spolova kroz implementaciju projekta,
4. Ravnomjerna regionalna i županijska zastupljenost u implementaciji projekta,
5. Doprinos unapređenju položaja i afirmiranju mladih u Federaciji BiH.

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

1. Reference aplikanta;
2. Dosadašnje iskustvo u istraživanju i izradi strateških dokumenata za mlade,
3. Kontinuitet rada aplikanta,
4. Stručnost lica angažiranih na projektu.

Za namjenu pod brojem 1. projekat mora sadržavati:

a)    Jasno obrazloženu metodologiju istraživanja koja uključuje pregled postojećih analiza i usklađenost domaćih politika sa međunarodnim standardima; analiza prakse i normativnog okvira u Federaciji BiH; istraživanje stavova mladih u Federacije BiH.

b)    Prikaz oblasti istraživanja u skladu sa članom 25. i 26. Zakona o mladima Federacije BiH i veličine uzorka kao i vremenski okvir provođenja istraživanja (ne duže od tri mjeseca)

c)    Prikaz konzultantske podrške u procesu izrade Strategije i akcionih planova koja će sadržavati i podrazumijevati :

–       mapiranje aktera u procesu planiranja;

–       pripremu plana izrade strategije i radionica;

–       medijacija rada na radionicama po tematskim oblastima;

–       stručna podrška prilikom izrade situacijske analize po oblastima;

–       prijedlog metodologije izrade Strategije usklađen sa metodologijama planiranja u Federaciji BiH i zakonskim propisima;

–       stručna podrška pri izradi Strategije i financijskog okvira za njenu implementaciju;

–       definiranje načina implementacije, praćenja, izvještavanja i evaluacije dokumenata;

–       pružati tehničku podršku u realizaciji sastanaka te facilitirati svaki sastanak članova radne grupe;

–       evidentirati ključne zaključke sa sastanaka te izraditi izvješće o progresu u radu radnih grupa uz mentorsku podršku;

–       učešće u procesu Javne rasprave o nacrtu Strategije i izradi analize javne rasprave.

 Za namjenu pod brojem 2. projekat mora sadržavati:

a)    Prijedlog promotivnih aktivnosti i istraživanja;

b)    Broj lokalnih omladinskih vijeća koja će biti uključena u ovaj proces;

c)    Komunikacijski kanali provođenja aktivnosti

d)    Broj mladih (reprezentativnost uzorka – veličina i struktura) čiji će stavovi biti obuhvaćeni istraživanjem

Kao prednost će se uzeti činjenica ako aplikanti imaju osigurane dodatne financijske izvore za realizaciju navedenih programa.

V Obavezna dokumentacija

Dokumentacija od točke 1. do točke 11. se dostavlja numerirana istim slijedom kako je navedeno i mora biti uvezana u cjelinu kao knjiga, jamstvenik, spiralni uvez ili uvezano u fasciklu.

Dokumentacija koja ne bude uvezana na prethodno navedeni  način neće biti uzeta u razmatranje i smatrat će se formalno-pravno neispravnom.

1. Zahtjev elektronski popunjen, potpisan i ovjeren pečatom pravne osobe (original);
2. Uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj (original ili ovjerena kopija);
3. Rješenje o razvrstavanju – klasifikacija djelatnosti (original ili ovjerena kopija);
4. Uvjerenje porezne uprave o izmirenim poreskim obvezama aplikanata ne starije  od tri mjeseca do dana objave javnog poziva (orginal ili ovjerena kopija);
5. Aktuelni izvod iz registra u kome je aplikant registriran, ne stariji od tri mjeseca do dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija).
6. Potvrda banke u kojoj je navedeno da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa i ID broj korisnika, ne starija od tri mjeseca do dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija).
7. Detaljan opis projekta/programa i detaljan financijski plan
(opis projekta trebao bi sadržavati ciljeve, aktivnosti, mjere učinka i sl.);

8. Bilanca stanja i bilanca uspjeha ili račun prihoda i rashoda za 2020. godinu, sa vidljivim pečatom Financijsko informatičke agencije. (original ili ovjerena kopija);

9. Popis realiziranih projekata iz prethodnog perioda s dokazima o realizaciji istih bez obzira na to od koga su sredstva dobivena (mogu se dostaviti potvrde o prethodno realiziranim projektima izdanim od strane financijera te ugovori ili odluke o dodijeli sredstava).

10. Potpisani sporazumi o partnerstvima i saradnji sa međunarodnim organizacijama ili organima uprave vezano za izradu strateških dokumenata ili provođenju istraživanja. (original ili ovjerena kopija);

11. Biografije učesnika projekta sa navedenim referencama u oblasti provođenja istraživanja i izradi strateških dokumenata.

 

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim Javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa zahtjevom, koji mogu preuzeti na web portalu: www.fmks.gov.ba, trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta –
Federalno ministarstvo kulture i športa

Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

NE OTVARATI – ZA JAVNI POZIV „Transfer za mlade“

Prijave se dostavljaju isključivo putem pošte zaključno sa 7.12.2021. godine.

 

UPUTSTVA APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanom obrascu, netočne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Ukoliko se aplikant prijavljuje za obje namjene svaki projekat mora prijaviti na zasebnom aplikacijskom obrascu sa zasebnim detaljnim opisom plana/projekta  i detaljnim financijskim planom.
 • Aplikant je odgovoran za točnost podataka u prijavi na propisanom obrascu. Ukoliko aplikant pogrešno popuni prijavu, smatrat će se formalno – pravno neispravnom.
 • Numeriranje dokumenata se vrši na način da se numerira samo dokument, a ne sve stranice tog istog dokumenta. Numeriranje se vrši redoslijedom kako je navedeno u traženoj dokumentaciji.
 • Prijave korisnika koji nisu opravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta u posljednje šest godina, do dana objave ovog javnog poziva, neće biti razmatrane.
 • Potvrda od banke koja ne sadrži identifikacijski broj aplikanta, transkacijski račun aplikanta i izjavu o aktivnosti računa aplikanta se neće prihvaćati.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu točnih podataka. Dostavljeni podaci se ne mogu mijenjati za vrijeme trajanja javnog poziva.
 • U toku realizacije projekta bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakta, ovlaštene osobe ili broja računa kod banke, mora se dostaviti u pisanoj formi ovom Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i športa se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.
 • O rezultatima javnog poziva aplikanti će biti obaviješteni putem web stranice http://fmks.gov.ba u roku od 20 dana od dana zatvaranja javnog poziva.
 • Svaki član komisije će biti isključen iz postupka dodjele ukoliko se utvrdi da je u sukobu interesa u odnosu na podnositelja prijave, a podnositelji prijave imaju mogućnost prijaviti sumnju na postojanje sukoba interesa, o kojem će davatelj proračunskih sredstava odlučivati pojedinačno o svakoj prijavi.
 • Podnositeljima prijava po javnom pozivu dopušta se izjavljivanje prigovora u roku od pet dana od dana objave formalno-pravne ispravnosti prijava;
 • Federalno ministarstvo kulture i sporta zadržava mogućnost da zatraži prezentaciju projekta od aplikanata nakon utvrđivanja formalno- pravne ispravnosti dokumentacije.

 

Preuzimanje: Prijavni obrazac