1 Decembra, 2022

Javni poziv Vijeća Evrope za dostavljenje projekata za kurseve za obrazovanje o ljudskim pravima

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, je od strane Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavljen poziv od Vijeće Evrope da se svi partneri prijave sa projektima za Compass nacionalne i regionalne kurseve za obrazovanje o ljudskim pravima za 2023. godinu.

Kursevi obuke Compass su strateške nacionalne ili regionalne aktivnosti za razvoj kompetencija ključnih multiplikatora za obrazovanje o ljudskim pravima mladih i implementaciju Povelje Vijeća Evrope o obrazovanju za demokratsko građanstvo i obrazovanju za ljudska prava.

Vijeće Evrope pruža tri vrste podrške aktivnostima implementacije:

  • obrazovna podrška preko ugovorenog trenera ili obrazovnog savjetnika
  • finansijska podrška u obliku granta do 5000 eura
  • institucionalna podrška i vidljivost i preporuka potencijalnim partnerima

Organizatori obuka uključenih u program za 2023. godinu biće pozvani na pripremnu radionicu u februaru 2023. godine.

Popunjen i potpisan obrazac za prijavu, zajedno sa privremenim budžetom (gdje je primjenjivo), i svim ostalim pratećim dokumentima, mora se dostaviti u elektronskom obliku (Word i/ili PDF) na sljedeću e-mail adresu: youth.HRE@coe.int

Rok za prijavu je najkasnije do 21. decembra 2022.godine

Dodatne informacije o otvorenom pozivu kao i palikacijski obrasci su dostupni na stranici:

https://www.coe.int/en/web/human-rights-education-youth/-/call-for-activities-2023-compass-national-and-regional-training-courses-in-human-rights-education-nrtc-s-