14 Augusta, 2020

JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE ZA IZDAVAŠTVO

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 12/03, 34/03 i 65/13), te Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnih odbora Fondacije za izdavaštvo, Fondacije za bibliotečku djelatnost, Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti i Fondacije za kinematografiju broj: -01-11-5-2646/20 od 24.06.2020. godine, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju kriterija za imenovanje Upravnog odbora Fondacije za izdavaštvo („Službene novine Federacije BiH“, broj: 54/20), ministrica Federalnog ministarstva kulture i sporta objavljuje

 

 

JAVNI OGLAS

ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

FONDACIJE ZA IZDAVAŠTVO

 

 

I    Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za izdavaštvo

 

II  OPIS POZICIJE

 

Upravni odbor vrši slijedeće poslove:

 

 • ostvaruje ciljeve Fondacije utvrđene Statutom;
 • daje saglasnost na pravne radnje preuzete u ime Fondacije prije njenog upisa u registar;
 • upravlja imovinom Fondacije;
 • vrši izmjene i dopune Statuta uz prethodnu saglasnost federalnog ministra kulture i sporta;
 • imenuje lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje Fondacije;
 • odlučuje o angažovanju stručnih lica u Fondaciji;
 • odlučuje o pravima,obavezama i odgovornosti iz radnog odnosa za zaposlena stručna lica u Fondaciji;
 • predlaže osnivaču pripajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak rada Fondacije;
 • priprema finansijske i druge izvještaje;

–    donosi planove poslovanja Fondacije;

 • utvrđuje poslovnu politiku i strategiju razvoja Fondacije;
 • donosi godišnje programe rada;
 • odlučuje o raspodjeli i upotrebi sredstava;
 • donosi Pravilnik o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije,
 • donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora Fondacije;
 • donosi Pravilnik o naknadama za rad na poslovima Fondacije;
 • donosi i druge akte iz nadležnosti rada Fondacije;
 • radi i druge poslove u skladu sa Statutom i zakonom.

 

 

III  MANDAT

 

Upravni odbor imenuje Vlada Federacije BiH na prijedlog federalne ministrice kulture i sporta.

Upravni odbor sastoji se od predsjednika i dva člana.

Mandat predsjednika i članova Upravnog odbora traje četiri godine, s tim da, nakon isteka mandata, mogu biti još jedanput imenovani

Predsjednik i članovi Upravnog odbora za svoj rad primaju naknadu, u skladu sa propisima o naknadama za rad u upravnim odborima.

 

IV  USLOVI

 

Kandidat za imenovanje na poziciju predsjednika i člana Upravnog odbora mora ispunjavati sljedeće uslove:

 

a) opći uslovi

 

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine
 2. da je stariji od 18 godina
 3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije objavljivanja ovog oglasa
 4. da se na njega ne odnosi član IX 1.Ustava Bosne i Hercegovine   
 5. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvrsnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o     

sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene            novine Federacije BiH", broj: 70/08).

 

b) posebni uslovi

 

 1. da je priznati i afirmisani stručnjak  u oblasti kulture i da posjeduje stručno iskustvo u oblasti oblasti izdavaštvačke djelatnosti
 2. da nije na funkciji u političkoj stranci
 3. da nema privatni finansijski interes u Fondaciji za izdavaštvo                                    
 4. da nije profesionalno zaposlen u Fondaciji za izdavaštvo
 5. da nije član drugih organa Fondacije za izdavaštvo (da u dosadašnjem periodu nije bio dva puta izabran u UO Fondacije za izdavaštvo)
 6. da u pogledu radnog iskustva ima najmanje 3 (tri) godine na poslovima visoke     

 stručne spreme, po sticanju fakultetske diplome

 1. da nije profesionalno zaposlen u Federalnom ministarstvu kulture i sporta
 2. da je upućen u sadržaj i način rada organa upravljanja Fondacije za izdavaštvo.

 

 

V   POTREBNI DOKUMENTI

 

Prijava kandidata treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na oglas moraju biti originali ili ovjerene kopije:

 • diploma o stečenoj stručnoj spremi (VII stepen), odnosno visokog obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS  bodova), ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (ovjerena kopija)
 • uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija, ne starije od tri mjeseca od datuma objave Javnog oglasa)
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija)
 • potpisane izjave ovjerene od strane općinskog organa o ispunjavanju uslova iz tačke IV a) podtačka: 3, 4, 5, i tačke IV b) podtačka: 2,3, 5 i  6. ( original, ne starije od tri mjeseca od datuma objave Javnog oglasa)
 • preporuke izdate od institucija, javnih ustanova ili strukovnih udruženja i fondacija, iz kojih je jasno vidljivo da se radi o afirmisanom stručnjaku u oblasti kulture i da  posjeduje stručno iskustvo u  oblasti izdavaštvačke djelatnosti (original ne stariji od tri mjeseca od datuma objave Javnog oglasa).
 • potvrda od poslodavca o najmanje 3 godine radnog iskustva nakon sticanja diplome, na poslovima sa visokom stručnom spremom

 

Prijave kandidata s kojima se ne uspije  stupiti u kontakt u roku od osam dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, neće biti razmatrane u nastavku procesa imenovanja.

 

VI    OSTALE NAPOMENE

 

Kandidati koji ispunjavaju sve potrebne uslove iz oglasa, koji budu uvršteni u uži izbor, biće pozvani na intervju.

Oglas će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, te dnevnim novinama  „Dnevni avaz“  i „Večernji list“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 14 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave sa traženim dokumentima treba dostaviti poštom na adresu:

 

Federalno ministarstvo kulture i sporta- Federalno ministarstvo kulture i športa

-Komisija za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora

Fondacije za izdavaštvo

 

Obala Maka Dizdara broj 2

71000 Sarajevo

 

sa naznakom:

 

„PRIJAVA NA OGLAS – NE OTVARATI“