1 Marta, 2022

JAVNI NATJEČAJ ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

fmksNa osnovu članka 7. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/15 i 60/15-ispravka) i članka 6. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 89/15 i 11/17), Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA

ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

I Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja na ovom javnom natječaju imaju udruge građana i humanitarne organizacije osnovane u skladu sa važećim propisima o udrugama i fondacijama, koje imaju sjedište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Na ovaj javni natječaj moguće je aplicirati samo sa projektima/programima koji će se realizirati u 2022. godini.

fmksNa osnovu članka 7. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/15 i 60/15-ispravka) i članka 6. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 89/15 i 11/17), Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa, raspisuje

 

 

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA

ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

 

I Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja na ovom javnom natječaju imaju udruge građana i humanitarne organizacije osnovane u skladu sa važećim propisima o udrugama i fondacijama, koje imaju sjedište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Na ovaj javni natječaj moguće je aplicirati samo sa projektima/programima koji će se realizirati u 2022. godini.

II Opći i posebni kriteriji

Opći kriteriji:

1. doprinos projekata i programa za ostvarivanje javnog interesa u određenoj oblasti (broj korisnika, realizirani programi, ostvareni i predviđeni socijalni učinci i sl.),

2. povezanost predloženog projekta i programa sa prethodnim aktivnostima udruga ili humanitarne organizacije,

3. precizno definirane ciljne grupe i broj korisnika,

4. detaljno obrazloženje problema, odnosno potrebe za realizacijom projekta odnosno programa,

5. transparentnost i mogućnosti vršenja kontrole ostvarenih rezultata i ocjene uspješnosti projekta odnosno programa,

6. preporuka stručnjaka ili nadležne institucije iz oblasti u kojoj je projekat ili program pripremljen,

7. iznos sredstava potrebnih za financiranje realizacije projekta, odnosno sudjelovanja u financiranju projekta (vlastita sredstva, donacija, sredstva iz proračuna Federacije, sredstva iz proračuna jedinica lokalne samouprave i drugih sredstava).

Posebni kriteriji

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa je sukladno s člankom 3. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću utvrdilo posebne kriterije, koji će biti osnova za ocjenu, bodovanje i izradu prijedloga raspodjele kandidiranih projekata i programa iz oblasti „promoviranje kulture“ i „promicanje razvoja profesionalnog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate“.

Posebni kriteriji za „Promoviranje kulture“:

1. projekat/program koji doprinosi očuvanju i promoviranju kulture i zaštiti i njegovanju kulturne baštine,

2. kontinuitet projekta/programa

3. projekti i programi predloženi od strane aplikanata koji su registrirani za obavljanje djelatnosti iz oblasti čije se financiranje predlaže ovim javnim natječajem imaju prednost.

4. suradnja s drugim sličnim udrugama i organizacijama u F BiH i BiH

Posebni kriteriji za „Promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate“:

1. doprinos projektima/programima koji utiču na promoviranje i razvoj sporta u Federaciji BiH kroz organiziranje međunarodnih natjecanja u F BiH i BiH.

Projekti nacionalnih manjina koji doprinose promoviranju kulture i promoviranju i razvoju sporta u Federaciji BiH će se dodatno bodovati.

III Potrebna dokumentacija

Obvezna dokumentacija za opće kriterije: 

1. prijavni obrazac

2. aktuelni izvod iz registra u kome je aplikant registriran, ne stariji od šest mjeseci od dana objave javnog natječaja (original ili ovjerena kopija),

3. uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj (original ili ovjerena kopija),

4. potvrda od banke u kojoj je navedeno da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa i ID broj korisnika, ne starija od tri mjeseca od dana objave javnog natječaja (original ne stariji od tri mjeseca ili ovjerena kopija),

5. Posljednja bilanca stanja i uspjeha ( za 2021. godinu ili 2020. godinu )  s jasno vidljivim pečatom Agencije za financijske, informatičke i posredničke usluge (original ili ovjerena kopija), s izuzećem udruga i humanitarnih organizacija koje su registrirane manje od godinu dana,

6. rješenje o razvrstavanju – klasifikacija djelatnosti (original ili ovjerena kopija)

7. detaljan opis projekta

8. plan rada udruge za 2022. godinu.

9. dokazi o realiziranim projektima iz prethodnog perioda (kojim se dokazuje kontinuitet djelovanja), bez obzira na to od koga su sredstva dobivena (mogu se dostaviti potvrde o prethodno realiziranim projektima izdatim od strane financijera, objavljeni članci koji moraju biti isprintani,  plakati,  pozivnice, brošure, novinski tekstovi te drugi promotivni materijal iz kojega se jasno vidi da je aplikant organizator projekta)

Dodatna dokumentacija za „Promoviranje kulture“:

10. preporuka resornog županijskog ministarstva, grada ili općine o značaju programa/projekta s kojim se aplicira iz oblasti kulture i zaštite i njegovanja kulturne baštine Bosne i Hercegovine

11. potvrda resornog županijskog ministarstva, grada ili općine da je program/projekat sa kojim se aplicira održan najmanje tri puta

12. dokument koji dokazuje suradnju s drugim sličnim udrugama i organizacijama u F BiH i BiH.

Dodatna dokumentacija za „Promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem  povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate“:

10. suglasnost Ministarstva civilnih poslova BiH za organiziranje  međunarodnog natjecanja u BiH, a u skladu sa člankom 54. Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH”, br. 27/08, 102/09 i 66/16),

11. preporuka strukovnog saveza  (federalnog ili državnog) o značaju projekta/programa

Obvezna dokumentacija za opće kriterije i dodatna dokumentacija od točke 1. do točke 12.  za „Promoviranje kulture“ te od točke 1.do točke 11.za „Promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem  povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate“  dostavlja se numerirana istim slijedom kako je navedeno i mora biti uvezana u cjelinu kao knjiga, jamstvenik, spiralni uvez ili uvezano u fasciklu.

Dokumentacija koja ne bude uvezana i numerirana na prethodno navedeni način neće biti uzeta u razmatranje i smatrat će se formalno-pravno neispravnom.Dokazi o realiziranim projektima (ukoliko se radi o obimnijem materijalu ili materijalu koji se ne može uvezati) ne moraju nužno biti uvezani, ali moraju biti numerirani.

Jedan podnositelj zahtjeva može aplicirati samo sa jednim projektom ili programom kod svih pet resornih ministarstava koja raspisuju javni natječaj za financiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine  po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Na ovaj javni natječaj moguće je aplicirati samo sa projektima/programima koje organizira aplikant. Programi sudjelovanja u manifestacijama koje organiziraju drugi subjekti neće se podržati.

Aplikanti su obavezni realizirati projekat s kojim apliciraju, odnosno, realiziranje projekta ne smiju prepustiti drugoj udruzi ili organizaciji.

Prijavni obrazac za javni natječaj preuzima se na službenoj stranici Federalnog ministarstva kulture i sporta – Federalnog ministarstva kulture i športa www.fmks.gov.ba.

Prijave se dostavljaju ISKLJUČIVO putem pošte na sljedeću adresu:            

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa
Ul. Obala Maka Dizdara br. 2
71000 Sarajevo

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti uz obveznu naznaku:

„Za Javni natječaj – sredstva ostvarena po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću“ – sport

„Za Javni natječaj – sredstva ostvarena po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću“ – kulture

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 4.3.2022.godine.

Prijave koje ne ispunjavaju kriterije iz ovog javnog natječaja i koje ne budu dostavljene u propisanom roku, neće biti razmatrane.

IV Dodatne informacije aplikantima

  • Prijave koje nisu dostavljene na propisanom aplikacijskom obrascu i koje ne sadrže sve tražene podatke, netočne i nepotpune prijave, bit će formalno – pravno neispravne.
  • Aplikanti koji su dobili sredstva 2019., 2020. i 2021. godine, a nisu dostavili financijsko izvješće o namjenskom utrošku sredstava do 31. 12. tekuće godine  ili je Ministarstvo utvrdilo da su dodijeljena sredstva utrošili suprotno propisanim kriterijima, ne mogu ostvariti pravo na dodjelu sredstava u ovoj godini i njihove prijave neće biti razmatrane. Na web portalu Ministarstva (www.fmks.gov.ba) će biti objavljena tabela aplikanata koji ne mogu ostvariti pravo na dodjelu sredstava.
  • Potvrda od banke koja ne sadrži identifikacijski broj aplikanta, transkacijski račun aplikanta i izjavu o aktivnosti računa aplikanta se neće prihvaćati.
  • Aplikanti su odgovorni za dostavu točnih podataka. Promjena sjedišta, transakcijskog računa, imena i telefona kontakt osobe i odgovorne osobe, moraju se dostaviti u pisanoj formi ovom Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.
  • Numeriranje dokumenata se vrši na način da se numerira samo dokument, a ne sve stranice tog istog dokumenta. Numeriranje se vrši redoslijedom i brojevima kako je navedeno u točki III ovog natječaja.
  • Svi dokumenti moraju biti isključivo na jednom od službenih jezika u Federaciji BiH.
  • Dokazi o realiziranim projektima iz prethodnog perioda koji se neće prihvaćati su: fotografije, popis linkova, CD-ovi, ugovori  i odluke o dodjeli sredstava te drugi dokumenti iz kojih nije jasno vidljivo da je aplikant realizirao projekt.
  • Ministarstvo će nakon provedenog natječaja, a najkasnije u roku od 90 dana dostaviti prijedlog rang liste korisnika Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, koja će donijeti Odluku o raspodjeli sredstava. Odluka će biti objavljena u Službenim novinama Federacije BiH i na web portalu Ministarstva.

Prijavni obrazac: Preuzimanje

Evidencija korisnika koji ne mogu ostvariti pravo na dodjelu sredstava u 2022.: Preuzimanje

Obrazac financijskog izvješća Preuzimanje

M I N I S T R I C A

                                                                                                         Zora Dujmović