31 Marta, 2017

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

 {loadposition like}

Na osnovu člana 7. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/15 i 60/15) i Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 89/15 i 11/17), Federalno ministarstvo kulture i sporta- Federalno ministarstvo kulture i športa, raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

Dio sredstava ostvarenog prihoda po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću odnosi se na sufinansiranje projekata i programa koji se odnose na:

 • promoviranje kulture i
 • promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate.

I Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja na ovom javnom konkursu imaju udruženja građana i humanitarne organizacije osnovane u skladu sa važećim propisima o udruženjima i fondacijama, koje imaju sjedište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Na ovaj javni konkurs moguće je aplicirati samo sa projektima/programima koji se trebaju realizirati u 2017. godini.

II Opći i posebni kriteriji

Opći kriteriji:

 1. doprinos projekata i programa za ostvarivanje javnog interesa u određenoj oblasti (broj korisnika, realizirani programi, ostvareni i predviđeni socijalni učinci i sl.),
 2. povezanost predloženog projekta i programa sa prethodnim aktivnostima udruženja ili humanitarne organiozacije,
 3. precizno definirane ciljne grupe i broj korisnika,
 4. detaljno obrazloženje problema, odnosno potrebe za realizacijom projekta/programa,
 5. transparentnost i mogućnosti vršenja kontrole ostvarenih rezultata i ocjene uspješnosti projekta/programa,
 6. preporuka stručnjaka iz oblasti u kojoj je projekat ili program pripremljen i
 7. iznos sredstava potrebnih za finansiranje realizacije projekta, odnosno učešća u finansiranju projekta (sopstvena sredstva, donacija, sredstva iz budžeta Federacije, sredstva iz budžeta jedinica lokalne samouprave i drugih sredstava).

Posebni kriteriji za promoviranje kulture:

 1. kvalitet projekta,
 2. afirmacija kulture od značaja za FBiH i BiH,
 3. jasno definirani ciljevi i metode provođenja projektnih aktivnosti,
 4. interes kulturne javnosti i rezultati ranije realiziranih projekata,
 5. značaj projekta za razvoj kulturnih djelatnosti.

Posebni kriteriji za promicanje razvoja profesionalnog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate:

 1. kvalitet projekta,
 2. ostvareni sportski rezultati sportista do 16 godina (kategorija kadeta) na zvaničnim međunarodnim takmičenjima (pojedinačni i klupski),
 3. ostvareni rezultati u prethodnoj natjecateljskoj sezoni za one sportove koji imaju liga sistem natjecanja,
 4. projekat doprinosi stvaranju boljih uvjeta za postizanje vrhunskih sportskih rezultata,
 5. značaj projekta za afirmaciju sporta u FBiH, BiH i na međunarodnom nivou.

Posebni kriteriji za promicanje razvoja amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate:

 1. kvalitet projekta,
 2. ostvareni rezultati u amaterskom sportu (pojedinačni i klupski) koji promoviraju sport u FBiH i BiH,
 3. definirani ciljevi i metode rada za unapređenje određene sportske grane,
 4. doprinos postizanju rezultata u amaterskom sportu,
 5. značaj projekta za razvoj sporta.

Projekti i programi u oblasti kulture i sporta podržat će se u maksimalnom iznosu do 8.000,00 KM po korisniku.

III Zahtjev za dodjelu sredstava i potrebna dokumentacija

Zahtjev-prijavni obrazac za dodjelu sredstava treba da sadrži sljedeće podatke:

 1. naziv udruženja ili organizacije, sa osnovnim podacima,
 2. imena lica odgovornih za realizaciju programa/projekta,
 3. broj transakcijskog računa,
 4. realizirane programe/projekte,
 5. naziv programa/projekta,
 6. oblast na koju se program/projekat odnosi,
 7. opis programa/projekta sa ciljevima,
 8. indikatore učinka,
 9. iznos traženih sredstava,
 10. struktura sredstava finansiranja programa/projekta (sopstvena sredstva, donacije, sredstva iz budžeta Federacije BiH, sredstva iz budžeta općina, i dr.),
 11. ovlašteno/odgovorno lice za realizaciju programa i
 12. rok realizacije projekta.

Aplikant je dužan da prilikom prijavljivanja na javni konkurs priloži sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju, ne stariju od 6 mjeseci):

 1. dokaz o registraciji,
 2. uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj,
 3. potvrdu od banke u kojoj je naveden broj transakcijskog računa,
 4. posljednji godišnji obračun o poslovanju, s izuzećem udruženja i humanitarnih organizacija koje su registrirane manje od godinu dana,
 5. projektnu dokumentaciju, detaljan opis projekta/programa, metodologija rada, jasno definirana korisnička grupa i broj korisnika, broj članstva i CV članova uključenih u realizaciju projekta/programa, ocjena krajnjih rezultata i očekivani rezultati realizacije projekta/programa,
 6. dokaz o realiziranim projektima (kratak opis realiziranih projekata u prethodnoj godini ili u nekoliko prethodnih godina, fotografije, medijski istupi, štampani materijal).

Svaki podnosilac zahtjeva, može aplicirati sa jednim istim projektom iz pojedine oblasti, samo kod jednog od pet resornih ministarstava koja raspisuju javni konkurs za finansiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Prijavni obrazac za javni konkurs preuzima se na službenoj stranici Federalnog ministarstva kulture i sporta – Federalnog ministarstva kulture i športa www.fmks.gov.ba.

Prijave se dostavljaju lično ili putem pošte na sljedeću adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta- Federalno ministarstvo kulture i športa
Ul. Obala Maka Dizdara br. 2
71000 Sarajevo

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa napomenom: „Za Javni konkurs – sredstva ostvarena po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću“

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 14. 4. 2017. godine.

Prijave koje ne ispunjavaju kriterije iz ovog Javnog konkursa i koje ne budu dostavljene u propisanom roku, neće biti razmatrane.

IV Dodatne informacije aplikantima

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanom aplikacijskom obrascu, netačne i nepotpune prijave, bit će formalno-pravno neispravne.
 • Prijave korisnika koji do 27.02.2017. godine nisu dostavili finansijski izvještaj o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih u prethodnom periodu iz igara na sreću, neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu tačnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakt i ovlaštene osobe se moraju dostaviti u pisanoj formi ovom ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.
 • Nakon provedenog konkursa i dostavljenog prijedloga rang liste korisnika od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta, Odluku o raspodjeli sredstava korisnicima sa listama korisnika donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i bit će objavljena u Službenim novinama Federacije BiH te na web portalu Ministarstva.

M I N I S T R I C A

Zora Dujmović

PRIJAVNI OBRAZAC – PREUZIMANJE/DOWNLOAD