29 Januara, 2016

Javni konkurs za raspodjelu dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

{loadposition like}

 

08.02.2016 – VAŽNO OBAVJEŠTENJE- Javni konkurs za raspodjelu dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje IGARA NA SREĆU

 

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH («Službene novine Federacije BiH», broj: 35/05) i na osnovu člana 7. Zakona o igrama na sreću («Službene novine Federacije BiH», br. 48/15 i 60/15), a u vezi sa Uredbom o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću („Službene novine Federacije BiH“, broj 89/15), federalna ministrica kulture i sporta d o n o s i

JAVNI KONKURS

ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

Dio sredstava ostvarenog prihoda po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću odnosi se na sufinansiranje projekata i programa koji se odnose na:

 • promoviranje kulture i
 • promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta u cilju povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate.

I Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja na ovom javnom konkursu imaju udruženja građana i humanitarne organizacije osnovane u skladu sa važećim propisima o udruženjima i fondacijama, koje imaju sjedište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

II Opći i posebni kriteriji

Opći kriteriji

 1. doprinos projekata i programa za ostvarivanje javnog interesa u određenoj oblasti ( broj korisnika, realizovani programi, ostvareni i predviđeni socijalni učinci i sl.),
 2. povezanost predloženog projekta i programa sa prethodnim aktivnostima udruženja ili humanitarne organiozacije,
 3. precizno definisane ciljne grupe i broj korisnika,
 4. detaljno obrazloženje problema odnosno potrebe za realizacijom projekta odnosno programa,
 5. transparentnosti i mogućnosti vršenja kontrole ostvarenih rezultata i ocjene uspješnosti projekta odnosno programa,
 6. preporuka stručnjaka iz oblasti u kojoj je projekat ili program pripremljen i
 7. iznos sredstava potrebnih za finansiranje realizacije projekta, odnosnoi učešća u finansiranju projekta (sopstvena sredstva, donacija, sredstva iz budžeta Federacije, sredstva iz budžeta jedinica lokalne samouprave i drugih sredstava).

Posebni kriteriji za promoviranje kulture

 1. Kvalitet projekta
 2. Afirmacija kulture od značaja za FBiH i BiH
 3. Jasno definisani ciljevi i metode provođenja projektnih aktivnosti
 4. Interes kulturne javnosti i rezultati ranije realiziranih projekata
 5. Značaj projekta za razvoj kulturnih djelatnosti

Posebni kriteriji za promicanje razvoja profesionalnog sporta u cilju povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate

 1. Kvalitet projekta
 2. Ostvareni sportski rezultati sportista do 16 godina (kategorija kadeta) na zvaničnim međunarodnim takmičenjima (pojedinačni i klupski)
 3. Ostvareni rezultati u prethodnoj natjecateljskoj sezoni za one sportove koji imaju liga sistem natjecanja.
 4. Projekat doprinosi stvaranju boljih uvjeta za postizanje vrhunskih sportskih rezultata
 5. Značaj projekta za afirmaciju sporta u FBiH, BiH i na međunarodnom nivou

Posebni kriteriji za promicanje razvoja amaterskog sporta u cilju povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate

 1. Kvalitet projekta
 2. Ostvareni rezultati u amaterskom sportu (pojedinačni i klupski) koji promoviraju sport u FBiH i BiH
 3. Definisani ciljevi i metode rada za unapređenje određene sportske grane
 4. Doprinos postizanju rezultata u amaterskom sportu
 5. Značaj projekta za razvoj sporta

Projekti i programi u oblasti kulture i sporta podržat će se u maksimalnom iznosu do 15.000,00 KM po korisniku.

III Zahtjev za dodjelu sredstava i potrebna dokumentacija

Zahtjev-prijavni obrazac za dodjelu sredstava treba da sadrži sljedeće podatke:

 1. Realizovani programi-projekti;
 2. Broj transakcijskog računa;
 3. Imena lica odgovornih za realizaciju programa/projekta;
 4. Naziv udruženja ili organizacije, sa osnovnim podacima;
 5. Naziv programa-projekta;
 6. Oblast na koju se program-projekat odnosi;
 7. Opis programa-projekta sa ciljevima;
 8. Indikatori učinka;
 9. Iznos sredstava koji se traži;
 10. Struktura sredstava finansiranja programa-projekta(sopstvena sredstva, donacije, sredstva iz budžeta Federacije BiH, sredstva iz budžeta općina i dr.);
 11. Ovlašćeno-odgovorno lice za realizaciju programa i
 12. Rok realizacije projekta.

Aplikant je dužan da prilikom prijavljivanja na javni konkurs priloži sljedeću dokumentaciju original ili ovjerenu kopiju:

 1. Dokaz o registraciji;
 2. Uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj
 3. Ugovor s bankom ili potvrda od banke iz kjoje se vidi vlasništvo nad računom;
 4. Posljednji godišnji obračun o poslovanju, koji mora biti biti pozitivan, s izuzećem udruženja i humanitarnih organizacija koje su registrovane manje od godinu dana;
 5. Projektna dokumentacija, detaljan opis projekta/programa, metodologija rada, jasno definisana korisnička grupa i broj korisnika, broj članstva i CV članova uključenih u realizaciju projekta/programa, ocjena krajnjih rezultata i očekivani rezultati realizacije projekta/programa.
 6. Dokaz o realizovanim projektima.

Aplikant može dostaviti i druge dokaze koji nisu obavezni:

 1. Članstvo u strukovnom savezu;
 2. Dokaz o ostvarenim rezultatima i sl.

Prijavni obrazac za javni konkurs preuzima se na službenoj stranici Federalnog ministarstva kulture i sporta – Federalnog ministarstva kulture i športa www.fmks.gov.ba 

Prijave se dostavljaju lično ili putem pošte na sljedeću adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta- Federalno ministarstvo kulture i športa
Ul.Obala Maka Dizdara br.2
71000 Sarajevo

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa napomenom:

„Za Javni konkurs-sredstva ostvarena po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću“

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 15.02.2016. godine.

Prijave koje ne ispunjavaju kriterije iz ovog Javnog konkursa i koje ne budu dostavljene u propisanom roku, neće biti razmatrane.

IV Dodatne informacije aplikantima

Korisnici sredstava kojima budu odobrena sredstva na osnovu ovog javnog konkursa, obavezni su Ministarstvu dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava i vjerodostojnu dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje namjenski u trošak sredstava.

Korisnici sredstava Ministarstva koji za sredstva dodjeljena u prethodnom periodu nisu dostavili finansijski izvještaj o namjenskom utrošku sredstava ili u dostavljenom finansijskom izvještaju nisu pravdali cjelokupna dobivena sredstva, isti su dužni dostaviti najkasnije do roka koji je određen za dostavljanje zahtjeva po ovom javnom konkursu. U protivnom, njihove prijave na ovaj Javni konkurs neće biti razmatrane.

Nakon provedenog konkursa i dostavljenog prijedloga rang liste korisnika od strane Ministarstva, Odluku o raspodjeli sredstava korisnicima sa listama korisnika, donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i biće objavljena u Službenim novinama Federacije BiH i na web portalu Ministarstva.

M I N I S T R I C A

Zora Dujmović

PREUZIMANJE APLIKACIJSKOG OBRASCA / DOWNLOAD