7 Maja, 2021

Formalno –pravno neispravne prijave pristigle na Javni poziv 2021.godine – Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa 2021.

fmksBroj: 01-11-10-3379/21  

Sarajevo, 7.5.2021. godine

 

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), a u skladu sa članom 5. Pravilnika o procedurama za izbor korisnika sredstava po Javnom pozivu u oblasti kulturno-historijskog naslijeđa, kulture, sporta i mladih za 2021. godinu, broj: 01-02-4-3052/21 od 13. 04. 2021. godine, federalna ministrica kulture i sporta d o n o s i

O D L U K U 

 I

U skladu sa Zapisnikom o radu Komisije za provjeru formalno – pravne ispravnosti prijava pristiglih po Javnom pozivu za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, „Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa“, formalno – pravno neispravne prijave pristigle na Javni poziv su sljedeće: prilog tabela.

II

Podnosioci prijava navedeni u tački I Odluke, imaju pravo prigovora u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja ove odluke na web – portalu Ministarstva.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 M I N I S T R I C A 

Zora Dujmović

Preuzimanje: Transfer za kulturno i graditeljsko naslijeđe – FORMALNO- PRAVNO NEISPRAVNE APLIKACIJE