22 Maja, 2023

21. maj – Svjetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj

Od 2002. godine, 21. maj se u svijetu obilježava kao Svjetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj čemu je prethodilo usvajanje Opće deklaracije o kulturnoj raznolikosti koju je usvojila Glavna skupština svjetske organizacije UNESCO.

Cilj ovog međunarodnog dokumenta je pomoći državama da u vlastitim sredinama, poštujući i promičući kulturnu raznolikost, stvore uvjete za dijalog kultura i civilizacija u uvjetima globalizacije.

Konvencija o zaštiti nematerijalne kulturne baštine iz 2003. i Konvencija o zaštiti raznolikosti kulturnog sadržaja iz 2005. godine, posljednje su od sedam međunarodnih konvencija kojima UNESCO promiče i jača kulturnu raznolikost u svijetu. Poticanjem razvoja raznolikih svjetskih kultura, međunarodna zajednica želi spriječiti unificirani razvoj svijeta. Ona predstavlja polaznu tačku za suživot i uključenje svih ljudi te je osnova za život u multikulturalnom svijetu. Važan je faktor razvoja, a njezino je poštovanje ujedno i poštovanje ljudskih prava.

Bosna i Hercegovina je potpisnica svih sedam UNESCO konvencija koje se s punom pažnjom i u skladu sa zakonodavnopravnim okvirom implementiraju u našoj zemlji.