16 Maja, 2019

TRANSFER ZA UDRUŽENJA GRAĐANA I ORGANIZACIJA U OBLASTI KULTURE

Na osnovu članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), a sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa – Federalnom ministarstvu kulture i sporta („Službene novine Federacije BiH“, broj: 27/19), federalna ministrica kulture i športa objavljuje

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2019. godini

Sredstva za sufinanciranje programa i projekata dodjeljivat će se sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa – Federalnom ministarstvu kulture i sporta.

TRANSFER ZA UDRUGE GRAĐANA I ORGANIZACIJA U OBLASTI KULTURE

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 225.000,00 KM

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

 1. Potpora projektima udruga i organizacija u oblasti kulture, raspoloživa sredstva: 225.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM.

Programi i projekti koji se odnose na obnovu, izgradnju i opremanje prostora, nakladničku djelatnost, opremanje knjižnica, snimanje filmova, kao i programi i projekti iz oblasti mladih i športa neće biti razmatrani.

II Pravo podnošenja zahtjeva

Pravo podnošenja zahtjeva na ovaj javni poziv imaju udruge i fondacije (nositelji projekata i programa u kulturi) registrirane u Federaciji Bosne i Hercegovine.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Kvalitet programa i doprinos podizanju kulturnog nivoa u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 2. Kontinuiranost programa/projekta i njegova tradicijska osnova (projektne aktivnosti koje imaju dugoročni učinak i održivost),
 3. Doprinos kandidiranih projekata/programa stvaranju jednakih prava, mogućnosti sudjelovanja i pristupa oblasti kulture bez obzira na spol,
 4. Ravnomjerna regionalna i županijska zastupljenost uz poštivanje principa kvalitete programa.

 

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

Podrška projektima udruga i organizacija u oblasti kulture

 1. Značaj projekta/programa za kulturni život lokalne zajednice i društva,
 2. Suradnja s drugim sličnim organizacijama na domaćem i međunarodnom planu,
 3. Kontinuitet kvalitetnog rada udruga i organizacija,
 4. Doprinos uspješnom promoviranju i afirmiranju Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine.

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

 1. PRIJAVA – Zahtjev za dodjelu sredstava tekućih transfera za 2019. godinu (original)
 2. Uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj (original ili ovjerena kopija)
 3. Rješenje o razvrstavanju – Klasifikacija djelatnosti (original ili ovjerena kopija),
 4. Aktuelni izvod iz registra u kome je aplikant registriran, ne stariji od tri mjeseca do dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija)

(Drugi slični dokumenti se neće prihvatati.)

 1. Potvrda banke da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa, ne starija od tri mjeseca do dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija)

Ugovor s bankom, karton deponovanih potpisa ili drugi slični dokumenti se neće prihvatati (original ili ovjerena kopija)

 1. Detaljan opis projekta ili programa i detaljan financijski plan
 2. Bilans stanja i bilans uspjeha sa vidljivim pečatom FIA za subjekte

registrirane do 31.12. 2018. godine ili potvrda sa pečatom FIA da nije bilo promjena na računu za subjekte registrirane u 2018. godini (ovjerena kopija),

 1. Dokaz o realiziranim projektima iz prethodnog perioda, bez obzira na to od

   koga su sredstva dobivena

(Mogu se dostaviti potvrde o realiziranim projektima izdatim od strane financijera, fotografije iz kojih je jasno vidljiva veza aplikanta i projekta, članci, štampani materijal ili propagandni materijal.)

9.Plan rada za 2019. godinu

Federalno ministarstvo kulture i sporta je utvrdilo posebnu dokumentaciju koja će uz navedene posebne kriterije biti osnova za ocjenu i izradu prijedloga raspodjele kandidiranih projekata i programa:

 1. Preporuka resornog županijskog ministarstva ili općine o značaju projekta/programa za kulturni život lokalne zajednice i društva (original ili ovjerena kopija),
 2. Dokaz o suradnji s drugim sličnim organizacijama na domaćem i međunarodnom planu (kopije sporazuma o saradnji ili ugovora).

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa zahtjevom za dodjelu sredstava, koji mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i športa ili na web portalu: www.fmks.gov.ba, trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta-

Federalno ministarstvo kulture i športa
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Na kuverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv – Transfer za udruge građana i organizacija u oblasti kulture“.

Zahtjevi se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta- Federalnog ministarstva kulture i športa do 31.05.2019. godine do 12,00 sati ili putem pošte zaključno sa 31.05.2019. godine.

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Netočni i nepotpuni zahtjevi i zahtjevi koji nisu dostavljeni u navedenom roku, neće biti razmatrani.
 • Aplikant je odgovoran za točnost podataka u zahtjevu za dodjelu sredstava. Ukoliko aplikant pogrešno popuni zahtjev, isti će se smatrati formalno – pravno neispravnim.
 • Zahtjevi korisnika koji nisu opravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od strane Federalnog ministarstva kulture i športa u posljednje tri godine, do dana objave ovog javnog poziva, neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu točnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakt i ovlaštene osobe se moraju dostaviti u pisanoj formi ovom Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i športa se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.
 • O rezultatima javnog poziva aplikanti će biti obaviješteni putem web stranice http://fmks.gov.ba

PRIJAVNI OBRAZAC – (PREUZIMANJE/DOWNLOAD)