16 Maja, 2019

TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA

Na osnovu članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), a sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom/Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa – Federalnom ministarstvu kulture i sporta („Službene novine Federacije BiH“, broj: 27/19), federalna ministrica kulture i športa objavljuje

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2019. godini

Sredstva za sufinanciranje programa i projekata dodjeljivat će se sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa.

TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 638.000,00 KM

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

 1. Izrada projekata i izvođenje radova za zaštitu javnih objekata kulture koji imaju status nacionalnog spomenika, raspoloživa sredstva: 528.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 5.000,00 KM do 30.000,00 KM.
 2. Izrada projekata i izvođenje radova za zaštitu stambenih objekata koji imaju status nacionalnog spomenika, raspoloživa sredstva: 40.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 3.000,00 KM do 15.000,00 KM.
 3. Izrada projekata zaštite nekropola sa stećcima i izvođenje radova za zaštitu arheoloških nalazišta značajne kulturne baštine, raspoloživa sredstva: 40.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 2.000,00 KM do 10.000,00 KM.
 4. Projekti zaštite pokretnih kulturnih dobara koji imaju status nacionalnog spomenika i projekti očuvanja nematerijalne kulturne baštine, raspoloživa sredstva: 30.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 3.000,00 KM do 15.000,00 KM.

II Pravo podnošenja zahtjeva

Pravo podnošenja zahtjeva na ovaj javni poziv imaju pravni subjekti, organizacije, udruge i drugi nositelji projekata očuvanja kulturno-povijesnog naslijeđa i fizička lica ukoliko su vlasnici objekata koji imaju status nacionalnog spomenika, uz obvezu dostavljanja ponude pravnih lica, koja imaju ovlaštenje za obnovu objekata.

 

 

 

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Kvalitet kandidiranih projekata/programa i njihov doprinos podizanju općeg nivoa zaštite nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih dobara,
 2. Ravnomjerna regionalna i županijska zastupljenost uz poštivanje principa kvalitete programa,
 3. Osigurano financiranje iz drugih izvora.

 

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Nastavak realizacije aktivnosti na započetim programima i projektima,
 2. Vrijednost kulturnog dobra (povjesna, umjetnička i estetska, simbolička, ambijentalna vrijednost, izvornost, duhovna, jedinstvenost i reprezentativnost),
 3. Prioriteti i neophodnosti radova sukladno sa stanjem objekta (preliminarna zaštita, konzervacija, restauracija, sanacija i revitalizacija),
 4. Doprinos promoviranju i afirmiranju kulturne baštine Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine.

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

 1. PRIJAVA – Zahtjev za dodjelu sredstava tekućih transfera za 2019. godinu (original)
 2. Uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj (original ili ovjerena kopija)
 3. Rješenje o razvrstavanju – Klasifikacija djelatnosti (original ili ovjerena kopija),
 4. Aktuelni izvod iz registra u kome je aplikant registriran, ne stariji od tri mjeseca do dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija)

(Drugi slični dokumenti se neće prihvatati.)

 1. Potvrda banke da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa, ne starija do tri mjeseca od dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija)

Ugovor s bankom, karton deponovanih potpisa ili drugi slični dokumenti se neće prihvatati. Za proračunske korisnike koji koriste depozitne račune potrebno je dostaviti potvrdu od nadležnog ministarstva financija s brojem depozitnog računa i instrukcijom za plaćanje (original ili ovjerena kopija)

 1. Detaljan opis projekta ili programa i detaljan financijski plan
 2. Bilans stanja i bilans uspjeha sa vidljivim pečatom FIA za subjekte

registrirane do 31. 12. 2018. godine ili potvrda sa pečatom FIA da nije bilo promjena na računu za subjekte registrirane u 2018. godini (ovjerena kopija)

Federalno ministarstvo kulture i sporta je utvrdilo posebnu dokumentaciju koju aplikanti trebaju dostaviti, a koja će uz navedene posebne kriterije biti osnova za ocjenu i izradu prijedloga raspodjele kandidiranih projekata i programa:

 1. Dokaz da je objekat u vlasništvu aplikanta ili da aplikant ima suglasnost vlasnika za izvođenje radova (original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci),
 2. Potvrda ili izjava o osiguranom sufinanciranju iz drugih izvora (original ili ovjerena kopija).

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa zahtjevom za dodjelu sredstava, koji mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i športa ili na web portalu: www.fmks.gov.ba , trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa 
Obala Maka Dizdara 2 
71 000 Sarajevo

Na kuverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv – Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa“ i broj pozicije, namjene projekta/programa iz točke za koju se aplicira.

Zahtjevi se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta- Federalnog ministarstva kulture i športa do 31.05.2019. godine do 12,00 sati ili putem pošte zaključno sa 31.05.2019. godine.

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Netočni i nepotpuni zahtjevi i zahtjevi koji nisu dostavljeni u navedenom roku, neće biti razmatrani.
 • Aplikant je odgovoran za točnost podataka u zahtjevu za dodjelu sredstava. Ukoliko aplikant pogrešno popuni zahtjev, isti će se smatrati formalno – pravno neispravnim.
 • Zahtjevi korisnika koji nisu opravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od strane Federalnog ministarstva kulture i športa u posljednje tri godine, do dana objave ovog javnog poziva, neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu točnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakt i ovlaštene osobe se moraju dostaviti u pisanoj formi ovom Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i športa se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.
 • O rezultatima javnog poziva aplikanti će biti obaviješteni putem web stranice http://fmks.gov.ba

PRIJAVNI OBRAZAC – (PREUZIMANJE/DOWNLOAD)

PRIJAVNI OBRAZAC ZA FIZIČKA LICA – (PREUZIMANJE/DOWNLOAD)