15 Septembra, 2015

Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa

TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA

I Odabir programa i projekata

Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

  • Interventna sredstva za provođenje hitnih mjera zaštite i završetak započetih i ugovorenih radova.

II Pravo podnošenja prijava

Pravo podnošenja prijava imaju pravne osobe koje obavljaju djelatnosti u oblasti kulturnog naslijeđa na području Federacije Bosne i Hercegovine, javne i vjerske ustanove, udruženja, jedinice lokalne samouprave i fizička lica ukoliko su vlasnici objekata koji imaju status nacionalnog spomenika.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

  1. Kvalitet kandidiranih projekata/programa i njihov doprinos podizanju općeg nivoa zaštite nepokretnih i pokretnih dobara u oblastima kulturnog i graditeljskog naslijeđa;
  2. Doprinos uspješnom prezentiranju i afirmaciji Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine u svijetu;
  3. Ravnomjerna regionalna i nacionalna zastupljenost;
  4. Obezbijeđeno sufinansiranje iz drugih izvora.

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

  1. Hitnost u provođenju mjera zaštite s ciljem očuvanja kulturne baštine.

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu;
2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1,2 i 3;
3. Uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj;
4. Rješenje o razvrstavanju – Klasifikacija djelatnosti;
5. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva;
6. Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa ili potvrda banke kod koje je otvoren račun;
7. Detaljan opis projekta ili programa za koji se traži sufinansiranje;
8. Detaljan finansijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima po stavkama.

Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)

9. Preporuka resornog kantonalnog ministarstva ili lokalne zajednice s potvrdom o sufinansiranju (dodatna dokumentacija bi trebala sadržavati pismo preporuke sa obrazloženjem, kao i iznos sredstava kojima se sudjeluje u finansiranju programa);
10. Bilans stanja i uspjeha za proteklu godinu ovjereni kod nadležnog organa;
11. Dokumentacija iz koje se vidi hitnost za provođenje mjera zaštite s ciljem očuvanja kulturne baštine.

Dokumenti navedeni pod tačkama 1, 2, 7, 8, 9 i 11 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod tačkama 3, 4, 5, 6 i 10 u ovjerenoj kopiji.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Zainteresirani aplikanti svoje programe/projekte trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Na koverti je potrebno naznačiti „Za Interventna sredstva – Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa“.

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta do 31.12.2015. godine do 16.00 sati ili putem pošte zaključno s 31.12.2015. godine.

Aplikacijski obrasci se mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta, kao i na web portalu: www.fmks.gov.ba 

INFORMACIJE APLIKANTIMA

  • Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
  • Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i sporta u prethodnom periodu neće biti razmatrane.
  • Aplikant je odgovoran za dostavu tačnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa, ili promjena kontakt i ovlaštene osobe se mora dostaviti u pisanoj formi Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.

APLIKACIJSKI OBRAZAC – PREUZIMANJE (DOWNLOAD)