27 Juna, 2020

TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA 2020

Na osnovu članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), a sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom/Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa – Federalnom ministarstvu kulture i sporta („Službene novine Federacije BiH“, broj: 41/20), federalna ministrica kulture i športa objavljuje

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2020. godini

 

 

Sredstva za sufinanciranje programa i projekata dodjeljivat će se sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa.

TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 638.000,00 KM

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

 1. Izrada projekata i izvođenje radova za zaštitu javnih objekata kulture koji imaju status nacionalnog spomenika, raspoloživa sredstva: 528.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 5.000,00 KM do 30.000,00 KM.
 2. Izrada projekata i izvođenje radova za zaštitu stambenih objekata koji imaju status nacionalnog spomenika, raspoloživa sredstva: 40.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 3.000,00 KM do 15.000,00 KM.
 3. Izrada projekata zaštite nekropola sa stećcima i izvođenje radova za zaštitu arheoloških nalazišta značajne kulturne baštine, raspoloživa sredstva: 40.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 2.000,00 KM do 10.000,00 KM.
 4. Projekti zaštite pokretnih kulturnih dobara koji imaju status nacionalnog spomenika i projekti očuvanja nematerijalne kulturne baštine, raspoloživa sredstva: 30.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 3.000,00 KM do 15.000,00 KM.

II Pravo podnošenja zahtjeva

Pravo podnošenja zahtjeva na ovaj javni poziv imaju pravni subjekti, organizacije, udruge i drugi nositelji projekata očuvanja kulturno-povijesnog naslijeđa i fizička lica ukoliko su vlasnici objekata koji imaju status nacionalnog spomenika, uz obvezu dostavljanja ponude pravnih lica (izvođača radova), koja imaju ovlaštenje za obnovu objekata.

 

 III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Kvalitet kandidiranih projekata/programa i njihov doprinos podizanju općeg nivoa zaštite nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih dobara;
 2. Ravnomjerna regionalna i županijska zastupljenost uz poštivanje principa kvalitete programa;
 3. Osigurano financiranje iz drugih izvora.

 

IV Posebni kriteriji za raspodjelu programa „Izrada projekata i izvođenje radova za zaštitu javnih objekata kulture koji imaju status nacionalnog spomenika“, „Izrada projekata  i izvođenje radova za zaštitu stambenih objekata koji imaju status nacionalnog spomenika“, „Izrada projekata zaštite nekropola sa stećcima i izvođenje radova za zaštitu starih gradova značajne kulturne baštine“ i „Projekti zaštite pokretnih kulturnih dobara koji imaju status nacionalnog spomenika i projekti očuvanja nematerijalne kulturne baštine“, u okviru tekućeg transfera su:

 1. Nastavak realizacije aktivnosti na započetim programima i projektima;
 2. Vrijednost kulturnog dobra (povjesna, umjetnička i estetska, simbolička, duhovna vrijednost, ambijentalna vrijednost, izvornost, jedinstvenost i reprezentativnost);
 3. Prioriteti i neophodnosti radova sukladno sa stanjem objekta (preliminarna zaštita, konzervacija, restauracija, sanacija i revitalizacija);
 4. Doprinos promoviranju i afirmiranju kulturne baštine Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine.

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija

 1. Zahtjev elektronski popunjen, potpisan i ovjeren pečatom pravne osobe (original);
 2. Uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj (original ili ovjerena kopija);
 3. Rješenje o razvrstavanju – Klasifikacija djelatnosti (original ili ovjerena kopija);
 4. Aktuelni izvod iz registra u kome je aplikant registriran, ne stariji od šest mjeseci do dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija);
 5. Potvrda banke u kojoj je navedeno da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa i ID broj korisnika, ne starija od tri mjeseca do dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija);                                                                      Za proračunske korisnike koji koriste depozitne račune potrebno je dostaviti potvrdu od nadležnog ministarstva financija ili pravnog lica na čije je ime otvoren depozitni račun, s brojem depozitnog računa i instrukcijom za plaćanje (original ili ovjerena kopija);
 6. Detaljan opis projekta/programa i detaljan financijski plan; (Opis projekta trebao bi sadržavati ciljeve, aktivnosti, mjere učinka i sl.)
 7. Bilans stanja i bilans uspjeha za 2019. godinu, sa vidljivim pečatom FIA ili potvrda sa pečatom FIA da nije bilo promjena na računu za subjekte registrirane u 2019. godini koji nisu predali bilans stanja i bilans uspjeha (original ili ovjerena kopija);
 8. Dokaz o proglašenju nacionalnog spomenika ili dokaz da se objekat nalazi na Privremenoj listi nacionalnih spomenika BiH za programe 1, 2 i 4. 

NAPOMENA: Dokumentaciju je potrebno priložiti po navedenom redoslijedu.

Federalno ministarstvo kulture i sporta je utvrdilo posebnu dokumentaciju koju aplikanti trebaju dostaviti, a koja će uz navedene posebne kriterije biti osnova za ocjenu i izradu prijedloga raspodjele kandidiranih projekata i programa:

 1. Dokaz da je objekat u vlasništvu aplikanta ili da aplikant ima suglasnost vlasnika za izvođenje radova (original ili ovjerena kopija);
 2. Potvrda ili izjava o osiguranom sufinanciranju iz drugih izvora (original ili ovjerena kopija).

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa zahtjevom, koji mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu: www.fmks.gov.ba, trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta- 

Federalno ministarstvo kulture i športa

NE OTVARATI – ZA JAVNI POZIV „Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa“ 
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Prijave se mogu predati putem pošte zaključno sa 13.07.2020. godine ili na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta – Federalnog ministarstva kulture i športa do 13.07.2020. godine do 15.30 sati.

INFORMACIJE APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanom obrascu, netočne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za točnost podataka u zahtjevu na propisanom obrascu. Ukoliko aplikant pogrešno popuni zahtjev, smatrat će se formalno – pravno neispravnim.
 • Prijave korisnika koji nisu opravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta u posljednjih pet godina, do dana objave ovog javnog poziva, neće biti razmatrane.
 • Potvrda od banke koja ne sadrži identifikacijski broj aplikanta, transkacijski račun aplikanta i izjavu o aktivnosti računa aplikanta se neće prihvaćati.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu točnih podataka. Dostavljeni podaci se ne mogu mijenjati za vrijeme trajanja javnog poziva.
 • U toku realizacije projekta bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakta, ovlaštene osobe ili broja računa kod banke, moraju se  dostaviti u pisanoj formi ovom Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i športa se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.
 • O rezultatima javnog poziva aplikanti će biti obaviješteni putem web stranice http://fmks.gov.ba u roku od 60 dana od zatvaranja javnog poziva.
 • Svaki član komisije će biti isključen iz postupka dodjele ukoliko se utvrdi da je u sukobu interesa u odnosu na podnosioca prijave, a podnosioci prijave imaju mogućnost prijaviti sumnju na postojanje sukoba interesa, o kojem će davalac proračunskih sredstava odlučivati pojedinačno o svakoj prijavi.
 • Podnosiocima prijava po javnom pozivu dopušta se izjavljivanje prigovora u roku od pet dana od dana objave rezultata formalno-pravne ispravnosti podnesenih prijava. 

Prijavni obrazac

Prijavni obrazac za fizička lica