18 Maja, 2022

TRANSFER ZA MLADE 2022.

Na osnovu članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), a sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 37/22), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje

 

JAVNI POZIV
za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2022. godini

 

Sredstva za sufinanciranje programa i projekata dodjeljivat će se sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa.

TRANSFER ZA MLADE

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 290.000,00 KM.

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:
1. Podrška projektima istraživanja, formiranja, promoviranja i realizacije politika prema mladima u Federaciji BiH, raspoloživa sredstva: 290.000,00 KM.

Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 2.000,00 KM do 15.000,00 KM.

 

II Pravo podnošenja zahtjeva
Pravo podnošenja zahtjeva na ovaj Javni poziv imaju institucije, organizacije, udruge i drugi nositelji koji obavljaju djelatnosti u oblasti mladih i omladinskog aktivizma registrirani u Federaciji Bosne i Hercegovine, izuzev privatnih organizacija osnovanih s ciljem ostvarenja profita. Financirat će se isključivo projekti koji započinju i završavaju u 2022. godini.

Korisnici sredstava Federalnog ministarstva kulture i športa koji nisu opravdali ranije dobivena sredstva u roku naznačenom u ugovoru, kao i oni koji nisu u cijelosti i djelomično namjenski utrošili dobivena sredstva nemaju pravo aplicirati na ovaj Javni poziv. (tabela u prilogu)

  

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava
1. Kvaliteta kandidiranih programa/projekata,
2. Značaj programa/projekata za mlade u Federaciji BiH,
3. Doprinos ostvarivanju principa ravnopravnosti spolova kroz kreiranje programa/projekata i očekivanih rezultata,
4. Ravnomjerna regionalna i županijska zastupljenost uz poštivanje principa kvaliteta programa,
5. Doprinos unapređenju položaja i afirmiranju mladih u Federaciji BiH.

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

Podrška projektima istraživanja, formiranja, promoviranja i realizacije politika prema mladima u Federaciji BiH u okviru tekućeg transfera su:

1.Obim, kvaliteta i struktura istraživanja i promoviranja,

2.Broj sudionika (direktnih/indirektnih) koji su uključeni u program/projekat,

3.Reference aplikanta i dosadašnje iskustvo u radu s mladima,

4.Osigurana suradnja s drugim nivoima vlasti i međunarodnim organizacijama,

5.Očekivani efekti i značaj od istraživanja, razvoja i promoviranja politika prema mladima u Federaciji BiH.
 

 

V Dokumentacija

Obvezna dokumentacija i dokumentacija za posebne kriterije od točke 1. do točke 14. se dostavlja numerirana istim slijedom kako je navedeno i mora biti uvezana u cjelinu kao knjiga, jamstvenik, spiralni uvez ili uvezano u fasciklu.

Dokumentacija koja ne bude uvezana na prethodno navedeni način neće biti uzeta u razmatranje i smatrat će se formalno-pravno neispravnom. 

 

1. Zahtjev elektronski popunjen, potpisan i ovjeren pečatom pravne osobe (original);
2. Uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj (original ili ovjerena kopija);
3. Rješenje o razvrstavanju – klasifikacija djelatnosti (original ili ovjerena kopija);
4. Uvjerenje porezne uprave o izmirenim poreskim obvezama aplikanata ne stariji od šest mjeseci do dana objave javnog poziva (orginal ili ovjerena kopija);
5. Aktuelni izvod iz registra u kome je aplikant registriran, ne stariji od šest mjeseci do dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija). Općine i gradovi su izuzeti od dostavljanja aktuelnog izvoda iz registra;
6. Potvrda banke u kojoj je navedeno da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa i ID broj korisnika, ne starija od tri mjeseca do dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija).
Za proračunske korisnike koji koriste depozitne račune potrebno je dostaviti potvrdu od nadležnog ministarstva financija ili pravnog lica na čije je ime otvoren depozitni račun, s brojem depozitnog računa i instrukcijom za plaćanje (original ili ovjerena kopija);
7. Detaljan opis projekta/programa
(opis projekta trebao bi sadržavati ciljeve, aktivnosti, mjere učinka i sl.);

8. Bilanca stanja i bilanca uspjeha ili račun prihoda i rashoda za 2021. godinu, sa vidljivim pečatom Financijsko informatičke agencije (FIA) odnosno potvrda o zaprimanju financijskih izvještaja izdata od FIA. Subjekti registrirani u 2021.godini koji nisu predali bilanca stanja i bilanca uspjeha mogu predati potvrdu sa pečatom FIA da nije bilo promjena na računu (original ili ovjerena kopija);

9. Plan rada za 2022. godinu. Općine su izuzete dostavljana plana rada za 2022.godinu.

10. Popis realiziranih projekata iz prethodnog perioda s dokazima o realizaciji istih, bez obzira na to od koga su sredstva dobivena (mogu se dostaviti potvrde o prethodno realiziranim projektima izdatim od strane financijera, objavljeni članci koji moraju biti isprintani,  plakati,  pozivnice, brošure, novinski tekstovi te drugi promotivni materijal iz kojega se jasno vidi da je aplikant organizator projekta).Općine su izuzet dostavljanja dokaza o realiziranim projektima.

 

Federalno ministarstvo kulture i sporta je utvrdilo posebnu dokumentaciju koju aplikanti trebaju dostaviti, a koja će uz navedene posebne kriterije biti osnova za ocjenu i izradu prijedloga raspodjele kandidiranih projekata i programa:

11. Preporuka resornog županijskog ministarstva ili općine o značaju projekta/programa za mlade u Federaciji BiH (original ili ovjerena kopija);
12. Potpisani sporazumi o partnerstvima i suradnji (original ili ovjerena kopija);
13. Potpisan ugovor o sufinanciranju ili drugi dokaz o sufinanciranju projekta – odluka, ugovor, sporazum i sl. (original ili ovjerena kopija);
14. Dokaz da je aplikant član vijeća mladih ili dokumentacija koja dokazuje da radi na njegovom uspostavljanju.

 

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE
Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim Javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa zahtjevom, koji mogu preuzeti na web portalu: www.fmks.gov.ba, trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta –
Federalno ministarstvo kulture i športa

NE OTVARATI – ZA JAVNI POZIV „Transfer za mlade“
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo
Prijave se mogu isključivo predati putem pošte zaključno sa 3.6.2022. godine.

UPUTSTVA APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanom obrascu, netočne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za točnost podataka u prijavi na propisanom obrascu. Ukoliko aplikant pogrešno popuni prijavu, smatrat će se formalno – pravno neispravnim.
 • Financijski plan, koji se nalazi unutar prijavnog obrasca, treba biti detaljno razrađen po stavkama u suprotnom će se prijava smatrati formalno pravno –  neispravnom.
 • Potvrda od banke koja ne sadrži identifikacijski broj aplikanta, transakcijski račun aplikanta i izjavu o aktivnosti računa aplikanta se neće prihvatiti.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu točnih podataka. Dostavljeni podaci se ne mogu mijenjati za vrijeme trajanja javnog poziva.
 • U toku realizacije projekta bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakta, ovlaštene osobe ili broja računa kod banke, moraju se  dostaviti u pisanoj formi ovom Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i športa se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.
 • Svi dokumenti moraju biti isključivo na jednom od službenih jezika u Federaciji BiH.
 • Ukoliko podnositelj prijave na zatvorenoj kuverti ne upiše naziv transfera za koji aplicira, prijava neće biti uzeta u razmatranje.
 • Numeriranje dokumenata se vrši na način da se numerira samo dokument, a ne sve stranice tog istog dokumenta. Numeriranje se vrši redoslijedom kako je navedeno u traženoj dokumentaciji.
 • Dokazi o realiziranim projektima iz prethodnog perioda koji se neće prihvaćati su: fotografije, popis linkova, CD-ovi, ugovori  i odluke o dodjeli sredstava te drugi dokumenti iz kojih nije jasno vidljivo da je aplikant realizirao projekt.
 • O rezultatima javnog poziva aplikanti će biti obaviješteni putem web stranice http://fmks.gov.ba u roku od 90 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.
 • Svaki član komisije će biti isključen iz postupka dodjele ukoliko se utvrdi da je u sukobu interesa u odnosu na podnositelja prijave, a podnositelji prijave imaju mogućnost prijaviti sumnju na postojanje sukoba interesa, o kojem će davatelj proračunskih sredstava odlučivati pojedinačno o svakoj prijavi.
 • Podnositeljima prijava po javnom pozivu dopušta se izjavljivanje prigovora u roku od pet dana od dana objave rezultata formalno-pravne ispravnosti podnesenih prijava.
 • Dopuna dokumentacije nakon isteka roka za dostavljanje prijava nije dopuštena.

 

Preuzimanje: Prijavni obrazac – mladi 2022

Preuzimanje: Spisak korisnika koji ne mogu aplicirati na JP 2022