18 Maja, 2022

TRANSFER ZA INSTITUCIJE NAUKE I KULTURE OD ZNAČAJA ZA BOSNU I HERCEGOVINU 2022.

Na osnovu članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), a sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom/Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 37/22), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV
za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2022. godini

Sredstva za sufinanciranje programa i projekata dodjeljivat će se sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa.

TRANSFER ZA INSTITUCIJE NAUKE I KULTURE OD ZNAČAJA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 600.000,00 KM

I Odabir će se vršiti za sljedeću namjenu:
1. Potpora institucijama od značaja za BiH i FBiH, raspoloživa sredstva: 600.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 10.000,00 KM do 110.000,00 KM.

II Pravo podnošenja zahtjeva
Pravo podnošenja zahtjeva na ovaj Javni poziv imaju institucije od značaja za BiH i Federaciju BiH kojima se osigurava kontinuitet rada i održavanje djelatnosti na dostignutom nivou za 2022.godinu.

Korisnici sredstava Federalnog ministarstva kulture i športa koji nisu opravdali ranije dobivena sredstva u roku naznačenom u ugovoru, kao i oni koji nisu u cijelosti i djelomično namjenski utrošili dobivena sredstva nemaju pravo aplicirati na ovaj Javni poziv. (tabela u prilogu)

III Kriteriji za raspodjelu sredstava tekućeg transfera

1. Značaj institucija za kulturnu djelatnost Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine,
2. Održavanje djelatnosti na dostignutom nivou i njezina tradicijska osnova
3. Značaj rada institucije za kulturno – povijesni razvoj Bosne i Hercegovine i kulturnih identiteta njenih naroda.

  

IV Dokumentacija

Obvezna dokumentacija i dokumentacija za posebne kriterije od točke 1. do točke 9. se dostavlja numerirana istim slijedom kako je navedeno i mora biti uvezana u cjelinu kao knjiga, jamstvenik, spiralni uvez ili uvezano u fasciklu.

Dokumentacija koja ne bude uvezana na prethodno navedeni način neće biti uzeta u razmatranje i smatrat će se formalno-pravno neispravnom. 

1. Zahtjev elektronski popunjen, potpisan i ovjeren pečatom pravne osobe(original);
2. Uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj (original ili ovjerena kopija);
3. Rješenje o razvrstavanju – Klasifikacija djelatnosti (original ili ovjerena kopija);
4. Uvjerenje porezne uprave o izmirenim poreskim obvezama aplikanta, ne starije od šest mjeseci do dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija)
5. Aktuelni izvod iz registra u kome je aplikant registriran, ne stariji od šest mjeseci do dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija);
6. Potvrda banke u kojoj je navedeno da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa i ID broj korisnika, ne starija od tri mjeseca do dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija); Za proračunske korisnike koji koriste depozitne račune potrebno je dostaviti potvrdu od nadležnog ministarstva financija ili pravnog lica na čije je ime otvoren depozitni račun s brojem depozitnog računa i instrukcijom za plaćanje (original ili ovjerena kopija);
7. Bilans stanja i bilans uspjeha ili račun prihoda i rashoda za 2021. godinu, sa vidljivim pečatom Financijsko informatičke agencije (FIA) . Subjekti registrirani u 2021.godini koji nisu predali bilans stanja i bilans uspjeha mogu predati potvrdu sa pečatom FIA da nije bilo promjena na računu. (original ili ovjerena kopija);
8. Plan rada za 2022. godinu

Federalno ministarstvo kulture i športa je utvrdilo posebnu dokumentaciju koja će uz navedene posebne kriterije biti osnova za ocjenu i izradu prijedloga raspodjele :

9. Preporuka resornog županijskog ministarstva o značaju rada institucije za kulturno-historijski razvoj BiH i kulturnih identiteta njenih naroda (original ili ovjerena kopija).

 

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE
Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim Javnim pozivom svoje dokumente, sa zahtjevom kojeg mogu pronaći na web portalu: www.fmks.gov.ba, trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta-
Federalno ministarstvo kulture i športa-
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

NE OTVARATI – ZA JAVNI POZIV „TRANSFER ZA INSTITUCIJE NAUKE I KULTURE OD ZNAČAJA ZA BOSNU I HERCEGOVINU“
Prijave se mogu predati isključivo putem pošte zaključno sa 3.6.2022.

  

UPUTSTVA APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanom obrascu, netočne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za točnost podataka u prijavi na propisanom obrascu. Ukoliko aplikant pogrešno popuni prijavu, smatrat će se formalno – pravno neispravnim.
 • Financijski plan, koji se nalazi unutar prijavnog obrasca, treba biti detaljno razrađen po stavkama u suprotnom će se prijava smatrati formalno pravno –  neispravnom.
 • Potvrda od banke koja ne sadrži identifikacijski broj aplikanta, transakcijski račun aplikanta i izjavu o aktivnosti računa aplikanta se neće prihvatiti.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu točnih podataka. Dostavljeni podaci se ne mogu mijenjati za vrijeme trajanja javnog poziva.
 • U toku realizacije projekta bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakta, ovlaštene osobe ili broja računa kod banke, moraju se  dostaviti u pisanoj formi ovom Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i športa se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.
 • Svi dokumenti moraju biti isključivo na jednom od službenih jezika u Federaciji BiH.
 • Ukoliko podnositelj prijave na zatvorenoj kuverti ne upiše naziv transfera za koji aplicira, prijava neće biti uzeta u razmatranje.
 • Numeriranje dokumenata se vrši na način da se numerira samo dokument, a ne sve stranice tog istog dokumenta. Numeriranje se vrši redoslijedom kako je navedeno u traženoj dokumentaciji.
 • Dokazi o realiziranim projektima iz prethodnog perioda koji se neće prihvaćati su: fotografije, popis linkova, CD-ovi, ugovori  i odluke o dodjeli sredstava te drugi dokumenti iz kojih nije jasno vidljivo da je aplikant realizirao projekt.
 • O rezultatima javnog poziva aplikanti će biti obaviješteni putem web stranice http://fmks.gov.ba u roku od 90 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.
 • Svaki član komisije će biti isključen iz postupka dodjele ukoliko se utvrdi da je u sukobu interesa u odnosu na podnositelja prijave, a podnositelji prijave imaju mogućnost prijaviti sumnju na postojanje sukoba interesa, o kojem će davatelj proračunskih sredstava odlučivati pojedinačno o svakoj prijavi.
 • Podnositeljima prijava po javnom pozivu dopušta se izjavljivanje prigovora u roku od pet dana od dana objave rezultata formalno-pravne ispravnosti podnesenih prijava.
 • Dopuna dokumentacije nakon isteka roka za dostavljanje prijava nije dopuštena.

 

Preuzimanje: Prijavni obrazac Institucije 2022.

Preuzimanje: Spisak korisnika koji ne mogu aplicirati na JP 2022