7 Juna, 2024

Tabela formalno-pravno neispravnih prijava za Javni natječaj – sredstva ostvarena temeljem naknada za priređivanje igara na sreću – kultura

Tabelom su obuhvaćeni aplikanti koji nisu zadovoljili uslove predviđene javnim natječajem i naputkom korisnicima o numerisanju dokumentacije.